DatabázaČlánkyKľúčové slová

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Odborné poradenstvo a vzdelávanie
*  Strojárstvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

Fakulty STU v BrayislaveInformačné technológieŠkolstvoVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Moderné a medzinárodne uznávané štúdium, intenzívny výskum a vývoj

Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1
Tel.: +421 2 60291 111
Fax: +421 2 6542 0415
E-mail: peter.miklovic@stuba.sk
Web: www.fei.stuba.sk
FacebookInstagram
IČO: 00397687
IČ DPH / DIČ: SK2020845255
Objednávateľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave

Kontaktné osoby

prof. Ing. Vladimír Kutiš, PhD. – dekan fakulty

• jedna z najstarších technických fakúlt na Slovensku
• univerzálne profilovaní a flexibilní absolventi
• výučba a výskum úzko prepojený s praxou
• 100 percentná zamestnanosť absolventov
• medzinárodná spolupráca v projektovej a pedagogickej sfére

Semináre a školenia organizované Ústavom elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU

Abstrakt

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, ktorý je súčasťou Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, vznikol dňa 1. 5. 2011. Pracovníci ústavu sa venujú pedagogickej, vedeckej a výskumnej činnosti v oblastiach prenosu, výroby, distribúcie a využitia elektrickej energie, svetelnej technike, technológii slaboprúdových a silnoprúdových zariadení, meraniu elektrofyzikálnych vlastností materiálov a systémov a oblasti elektrických strojov, pohonov a výkonovej elektroniky.

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) sa dlhodobo zapája do pedagogicko-popularizačných aktivít rôzneho druhu. Sú to rôzne semináre, workshopy, dni otvorených dverí, či napr. noc výskumníkov. V tomto príspevku Vám priblížime obsah a účel troch vybraných aktivít tohoto druhu, ktoré si kladú za cieľ priblížiť elektroenergetiku a záujem o vedu a techniku bližšie smerom k mladej generácii.

Seminár Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR

Ústav elektroenenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU v Bratislave usporiadal dňa 6. marca 2019 seminár Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR.

Seminár bol spojený s panelovou diskusiou na aktuálne diskutovanú tému integrácie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) do elektrickej siete a možných dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú. Účastníkmi seminára boli odborníci z praxe, vedeckí a pedagogickí pracovníci FEI STU, zástupcovia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), záujemcovia o energetiku a obnoviteľné zdroje energie, študenti ÚEAE a Ústavu manažmentu STU.

Nosnou časťou seminára bola prednáška odborníka na energetiku Ing. Andreja Hanzela. Vo svojej prednáške v úvode poukázal na dôležitosť a použiteľnosť elektrickej energie v živote človeka a v priemysle.

Obr. 1 Ing. Andrej Hanzel prednáša o súčasných energetických výzvach

V ďalších častiach prednášky sa venoval problematike ukazovateľov kvality elektrickej energie s dôrazom na frekvenciu siete a dôležitosti prepojenia elektrizačných sústav v rámci Európy. Zdôraznil, že povinnosťou prevádzkovateľa energetickej sústavy je dodržiavať dohodnuté parametre z hľadiska frekvencie a rezervy potrebného výkonu. Výkonovú rezervu môžu zabezpečiť len relatívne veľké stabilné zdroje energie, ktoré využijú kapacitu svojho výkonu na pokrytie prípadných výpadkov dodávok elektrickej energie z OZE vzniknutých napríklad vplyvom poveternostných podmienok. Spoľahnúť sa plne na spotrebu energie v rámci OZE nepovažuje za reálne. Každé neprimerané zvýšenie tohto podielu môže v konečnom dôsledku znamenať zníženie spoľahlivosti a kvality elektrickej energie pre odberateľov. Ďalej prezentoval pohľad na problematiku OZE, napríklad existenciou protichodných záujmov v tejto oblasti ilustrovaný na príklade konfliktu medzi ekologickými záujmami, zodpovednosťou za stabilitu elektroenerge­tického systému a ekonomickými záujmami spotrebiteľov. Stručne predstavil slabiny technológií OZE, ktoré súvisia, napríklad s reguláciou, nárastom jalového výkonu, prebytkom výkonu v lete a nedostatkom v zime a pod. a možnosti, ktoré prinášajú/prinesú nové technológie.

Dôležitou súčasťou seminára bolo diskusné fórum do ktorého sa zapojili zástupcovia konvenčnej energetiky, alternatívnych zdrojov energie, akademická obec a študenti. Zástupcovia z energetickej praxe zdôrazňovali potrebu zabezpečenia technických parametrov a stability energetických zdrojov a prenosových spojení. Zástupcovia „opačnej strany“ zdôrazňovali, že je nutné hľadať optimálny priestor pre tzv. zelené zdroje energie, pričom hájili problematiku OZE prostredníctvom skrátenej doby návratnosti takýchto investícií, decentralizácie výroby energie a možnosťou kvalitnejších predikačných nástrojov. Spoločným výsledkom tejto diskusie bolo presvedčenie, že budúcnosť je o trvalo udržateľnom rozvoji a cestách smerujúcich k zníženiu emisií a zmierneniu globálneho otepľovania. Podujatie ukončil prof. Ing. František Janíček, PhD., ktorý vyjadril presvedčenie o prínose organizovaného seminára a ocenil, že sa takáto diskusia konala.

Seminár o obnoviteľných zdrojoch energie pre študentov LEAF Academy

Svetové vzdelanie založené na hodnotách, inšpiratívnej komunite a sebaspoznávaní – to je LEAF Academy. Medzinárodná rezidenčná stredná škola pre akčných študentov. Študenti LEAF Academy mali na FEI STU 7.6. 2019 pripravený celodenný program.

Obr. 2 Študenti LEAF Academy

Program bol zostavený z dvoch prednášok. Na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva (ÚJFI) študentom prof. Ing. Vladimír Slugeň, PhD. prednášal o novinkách v jadrovej energetike. Ing. Juraj Kubica, PhD. z ÚEAE im pripravil seminár o obnoviteľných zdrojoch energie. Viac než prednáška to bola vzájomná diskusia. Keďže študenti mali dobrý základný prehľad o témach, zaujímali sa o podrobné detaily, ako je napr. vplyv pálenia biomasy na naše lesy, či hospodárnosť prečerpávacích vodných elektrární. Študentom boli okrem prednášky a diskusie v angličtine poskytnuté aj drobné darčekové predmety a informačné letáky o možnostiach štúdia na FEI STU.

Medzinárodná letná škola nízkouhlíkovej energetiky

V dňoch 01. – 11. júla 2019 sa konala v priestoroch Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (FEI STU) medzinárodná letná škola na tému Low Carbon Energy. Letnú školu zorganizovali študentská organizácia BEST Bratislava a Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (ÚEAE) FEI STU pod odbornou gesciou riaditeľa ústavu prof. Ing. Františka Janíčka, PhD. Letnej školy sa zúčastnilo 23 zahraničných študentov z rôznych európskych univerzít (Nemecko, Belgicko, Španielsko, Portugalsko, Poľsko, Rusko, Ukrajina, Srbsko a Čierna Hora).

Summer Course je komplexný vzdelávací projekt, ktorý je organizovaný pod hlavičkou medzinárodnej študentskej organizácie BEST a popredných európskych technických univerzít. V celej Európe prebieha počas letných mesiacov približne 50 obdobných letných škôl s rôznymi technickými témami, ktoré sa snažia poskytnúť zahraničným študentom to najkvalitnejšie a najintenzívnejšie vzdelanie v danej oblasti a slúžia ako nadstavba vzdelaniu, ktoré poskytujú ich univerzity.

Nízkouhlíková elektroenergetika je časť elektroenerge­tického odvetvia, v rámci ktorého sa získava elektrická energia z procesov spojených s podstatne nižším množstvom emisií oxidu uhličitého, než v prípade konvenčnej výroby z fosílnych palív. Zahŕňa najmä využitie veterných, solárnych, vodných a jadrových zdrojov a biomasy.

Počas konania Letnej školy Low Carbon Energy bol pre účastníkov pripravený bohatý program zostavený z prednášok uznávaných odborníkov z akademickej a priemyselnej sféry, praktických cvičení, viacerých exkurzií, ktoré prepojili teóriu s praxou a kultúrneho programu. Letnú školu svojim príhovorom otvoril garant aktivity prof. Ing. František Janíček, PhD. Prednášalo sa o nízkouhlíkovej energetike a vplyvoch jednotlivých obnoviteľných zdrojov na životné prostredie, o aktuálnom stave veternej energetiky a solárnej energetike, pričom bolo pre študentov pripravené aj prakticko-experimentálne cvičenie zamerané na meranie elektrických parametrov fotovoltických článkov. Súčasťou programu bola aj prednáška o využití vodnej energie a exkurzia do vodnej elektrárne Čunovo.

Obr. 3 Praktické cvičenie v laboratóriu fotovoltického výskumu na ÚEAE FEI STU

Študentov zaujala exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, ktoré sídlia v Bratislave – Trnávke, kde mohli vidieť prevádzku jednotlivých experimentálnych zariadení OZE (bioplynová stanica, solárny koncentrátorový systém) a experimenty s vysokonapäťovým zdrojom. Ďalším bodom programu bola exkurzia a prednáška v Atómových elektrárňach Mochovce. Program v Mochovciach bol doplnený o návštevu informačného centra o energii a výrobe elektriny Energoland. Účastníci letnej školy sa zúčastnili na exkurzii a prednáške v bioplynovej stanici v Kolíňanoch, ktorá patrí Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Obr. 4 Exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, Bratislava – Trnávka (v pozadí bioplynová stanica)

V záverečnom bloku letnej školy bol pre študentov pripravený Workhsop s názvom Ako to vyzerá keď vláda, finančný sektor, priemysel a environmentálny sektor hľadá spoločné riešenia na problémy v energetike a prednáška o možnostiach akumulácie elektrickej energie.

Organizátori pripravili účastníkom letnej školy aj kultúrny program. Účastníci sa zúčastnili na prehliadke historických pamiatok mesta Bratislava, mali možnosť vyskúšať adrenalínový zážitok v podobe bungee jumping, zúčastnili sa exkurzie do výnimočného technicko-architektonického konceptu TWIN CITY, kde sa zároveň na tému Decentralizovaná výroba elektrickej energie konala prednáška spojená s recepciou, ktorú pripravila spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

Obr. 5 Účastníci letnej školy Low Carbon Energy

Po absolvovaní všetkých výučbových aktivít, získané vedomosti študentov, preveril záverečný test. Na záver letnej školy bol účastníkom odovzdaný certifikát o úspešnom absolvovaní letnej školy. Účastníci letnej školy organizátorom poďakovali za jedinečný program, ktorý nezahŕňal iba vzdelávanie, ale mal aj spoločenský rozmer.

Literatúra [1] Webová stránka, [online] http://www.ueae.fei.stuba.sk/…-sustavu-sr/

[2] Webová stránka, [online] http://www.ueae.fei.stuba.sk/…eaf-academy/

[3] PERNÝ, Milan – JANÍČEK, František – SADLOŇ, Matej – ŠÁLY, Vladimír – SZABOVÁ, Miriam. Medzinárodná letná škola nízkouhlíkovej energetiky. In ATP Journal. Roč. 26, č. 8 (2019), s. 48–49. ISSN 1335–2237

Ing. Milan Perný, PhD.
e-mail: milan.perny@stuba.sk
prof. Ing. František Janíček, PhD.
e-mail: frantisek.janicek@stuba.sk
doc. Ing. Juraj Packa, PhD.
e-mail: juraj.packa@stuba.sk
prof. Ing. Vladimír Šály, PhD.
e-mail: vladimir.saly@stuba.sk
Mgr. Miriam Szabova
e-mail: miriam.szabova@stuba.sk

Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovenská republika
http://www.ueae.fei.stuba.sk/

Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z verejných fondov prostredníctvom grantu agentúry KEGA č. 038STU-4/2017 „Zážitkom od prírodných vied k technike – projekt neformálneho interaktívneho vzdelávania detí a študentov podporujúci záujem o techniku“. Letná škola bola realizovaná ako popularizačná aktivita výsledkov aktuálne riešeného projektu APVV-15–0326 „Smart mestá a ich inteligentná energetická chrbtica“ podporeného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.

Táto aktivita vznikla vďaka podpore ako dopad v rámci OP Výskum a vývoj pre projekty: Národné centrum pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120016; Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, ITMS 26240120028; Veterno-solárny elektrický akumulačný systém, ITMS 26220220133; Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR, ITMS: 26220220077; Kompetenčné centrum pre nové materiály, pokročilé technológie a energetiku, ITMS: 26240220073; Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológii a systémov, ITMS: 26240120039; Efektívne riadenie výroby a spotreby energie z obnoviteľných zdrojov ITMS: 26240220093 s­polufinancova­né zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Článok bol publikovaný: 31. 10. 2019

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

Ing. Andrej Hanzel prednáša o súčasných energetických výzvach
Ing. Andrej Hanzel prednáša o súčasných energetických výzvach
Študenti LEAF Academy
Študenti LEAF Academy
Praktické cvičenie v laboratóriu fotovoltického výskumu na ÚEAE FEI STU
Praktické cvičenie v laboratóriu fotovoltického výskumu na ÚEAE FEI STU
Exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, Bratislava – Trnávka (v pozadí bioplynová stanica)
Exkurzia v laboratóriách ÚEAE FEI STU, Bratislava – Trnávka (v pozadí bioplynová stanica)
Účastníci letnej školy Low Carbon Energy
Účastníci letnej školy Low Carbon Energy
 

Údaje o firme Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave boli overené: 20. 11. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 10. 10. 2012

Ročenka Energetika Strojárstvo 2021Ročenka Energetika Strojárstvo 2022Ročenka Energetika Strojárstvo 2023Ročenka Energetika Strojárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 1540, Tento rok: 408, Tento mesiac: 48, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety