DatabázaČlánkyKľúčové slová

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Export  ›  Štátne inštitúcie a Medzinárodné organizácie v SR  ›  Ostatné inštitúcie
*  Úrady, inštitúcie  ›  Štátna správa  ›  Ústredné orgány štátnej správy

Kľúčové slová

Národná cena SR za kvalitu 2017Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť 2017Skúšobníctvo, certifikáciaÚrady

Základné informácie

logotype

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Štefanovičova 3, P.O.BOX 76
810 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 15
Tel.: +421 2 5249 6847
Web: www.unms.sk

IČO: 30810710
IČ DPH / DIČ: 2020850711
Objednávateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

• realizuje štátnu politiku v oblastiach technickej normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie,
• je jediným oprávneným subjektom v SR, ktorý preberá normy do sústavy STN, vedie databázu noriem a v zmysle platnej legislatívy zabezpečuje prístup verejnosti k Slovenským technickým normám (STN), zahraničným normám v tlačenej a elektronickej podobe, ako aj prístup k službe STN-online.

13. medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti

Stalo sa už veľmi peknou tradíciou, že sa odborníci, nadšenci a priaznivci, ktorým ide o dosiahnutie výnimočnosti v organizáciách, každoročne stretávajú na medzinárodnej konferencii o kvalite. Mnohí z nich sú sami veľmi úspešní a v očiach verejnosti aj výnimoční.

Tradícia bude dodržaná i tento rok a Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR organizuje v poradí už 13. ročník tejto konferencie. Kvalita spolu so spoločenskou zodpovednosťou zabezpečujú úspešnosť a konkurencieschop­nosť organizácii. V rámci konferencie sa tak otvára priestor, kde budú okrem kvality prezentované i úspechy v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a z toho istého dôvodu sa aj do názvu konferencie pridala oblasť spoločenskej zodpovednosti. Pre úspešné firmy je totiž spoločenská zodpovednosť prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou ich činnosti.

Veríme, že tak ako po iné roky, aj tento rok sa konferencia stretne s veľkým pozitívnym ohlasom. Pre účastníkov je pripravená pestrá ponuka príspevkov, kde si každý, kto sa zaujíma o kvalitu a spoločenskú zodpovednosť, nájde to svoje.

Cieľom konferencie je upriamiť pozornosť účastníkov z mnohých oblastí na jeden cieľ – hľadať spôsob, ako byť úspešný, výnimočný či konkurencieschopný a najmä uspokojovať požiadavky všetkých zainteresovaných strán. Tento cieľ sa týka nielen podnikateľskej sféry, ale aj oblasti verejnej správy.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 7.-8. decembra 2016 v hoteli Bratislava v Bratislave.

Začiatok prvého dňa konferencie bude patriť organizáciám, ktoré dokázali svoju výnimočnosť a stali sa víťazmi v súťaži Národná cena SR za kvalitu 2016. Slávnostným spôsobom budú uvedení do Siene slávy. Nasledovať budú prezentácie organizácií, ktoré vo svojich príspevkoch priblížia najlepšie praktiky, na základe ktorých dosiahli svoje úspechy nielen na Slovensku, ale i v rámci Európy. Predstavia sa Vám organizácie z oblasti automotive, obchodu, cestovného ruchu, hotelierstva i verejnej správy. Vo večerných hodinách je pre účastníkov pripravené spoločenské posedenie, kde bude príležitosť zoznámiť a porozprávať sa s „kolegami z brandže“ a nebude chýbať ani kultúrny program.

Druhý deň bude konferencia pokračovať prezentovaním prístupov a aktivít, ktoré dokazujú, že byť výnimočným a úspešným je v prvom rade záležitosťou ľudí a ich prístupu za pomoci vhodných nástrojov a metód manažérstva.

A čo dodať na záver?

Nikto, kto chce byť úspešný a má záujem učiť sa od tých, čo to už dosiahli, by nemal na konferencii chýbať.

Bližšie informácie o konferencii a programe konferencie nájdete na webovej stránke úradu www.unms.sk alebo v „Pozvánke na konferenciu“.

Článok bol publikovaný: 28. 10. 2016

 

POZVÁNKA NA INFOMEETING k Národnej cene SR za kvalitu a Národnej cene SR za spoločenskú zodpovednosť

Máte zavedený systém manažérstva kvality? Realizujete projekty zlepšovania? Zavádzate inovácie? Je spoločenská zodpovednosť súčasťou Vašej stratégie? Ste environmentálne zodpovedná spoločnosť a zároveň podporujete miestnu alebo regionálnu komunitu?

V prípade, ak vyššie uvedené otázky vykreslili práve profil Vašej spoločnosti, ste vhodným kandidátom, aby ste preukázali svoje silné stránky a výnimočnosť nielen svojim zákazníkom a partnerom, ale aj širokej verejnosti. Túto možnosť ponúkajú najprestížnejšie ocenenia, ktoré sa na Slovensku udeľujú, Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť.

Obe súťaže vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, ktorý umožňuje zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a posunúť manažérstvo kvality a spoločenskej zodpovednosti na vyššiu úroveň. Tie najúspešnejšie organizácie v rámci súťaží si ocenenia preberú v novembri 2016 počas slávnostného vyhlásenia výsledkov.

Informácie z prvej ruky o obidvoch súťažiach získate počas INFOMEETINGU, ktorý sme pre Vás pripravili. Pre zástupcov Vašej spoločnosti si vyhradíme celú hodinu v čase, ktorý Vám najviac vyhovuje, a to každý pracovný deň v čase od 8.00 h do 16.00 h, najneskôr do 31. mája 2016, kedy je posledný termín prihlásenia sa do súťaže.

Počas infomeetingu Vám budú individuálne:

 • poskytnuté informácie o priebehu, podmienkach a harmonograme súťaží,
 • predstavené metodiky súťaží (model výnimočnosti EFQM, model CAF, model ZET),
 • odovzdané skúsenosti a rady ako úspešne absolvovať niektorú zo súťaží,
 • zodpovedané všetky Vaše otázky.

Rezerváciu termínu na infomeeting je možné uskutočniť telefonicky: 02 / 57 485 121, 315 alebo e-mailom: kvalita@normoff.gov.sk.

Bližšie informácie o súťažiach nájdete na tejto stránke: Nový ročník súťaží.

Tešíme sa na stretnutie.

Článok bol publikovaný: 31. 3. 2016

 

Kvalita a spoločenská zodpovednosť ako základný pilier úspechu firmy

Kvalita a spoločenská zodpovednosť. Dva pojmy, jeden cieľ – byť úspešný a konkurencieschopný na trhu. Každý podnikateľ vie, kam sa chce dostať, ale nájsť tú správnu cestu je o niečo náročnejšie. A práve túto možnosť ponúka Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť, ktoré vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR.

Obe súťaže majú niečo spoločné. Oceňujú výnimočnosť a svojimi kritériami a podmienkami sú porovnateľné s národnými cenami odovzdávanými takmer vo všetkých európskych štátoch.

Národná cena SR za kvalitu

Národná cena SR za kvalitu sa na Slovensku vyhlasuje od roku 2000 a ponúka organizáciám možnosť preukázať svoje silné stránky a skutočnosť, že kvalita sa netýka iba jej časti, procesu, produktu alebo služby, ale je organizáciou prerastená a všadeprítomná.

Účasť v súťaži prináša mnoho výhod:

 • ponúka organizácii možnosť komplexne zhodnotiť svoju výkonnosť,
 • pre zákazníkov prináša dôkaz dôveryhodného a kvalitného partnera vo všetkých smeroch,
 • prechod na vyššiu úroveň manažérstva kvality, ktorú predstavuje komplexné manažérstvo kvality,
 • nezávislý externý pohľad na činnosť organizácie a množstvo konkrétnych námetov na zlepšovanie,
 • zaradenie víťaza súťaže do Siene slávy Národnej ceny SR za kvalitu, kde sa v súčasnosti nachádza 35 najúspešnejších organizácií.

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť

Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť hodnotí to najvzácnejšie, čo organizácia nemusí, ale predsa robí, pretože to robiť chce. Spoločenská zodpovednosť je pre ňu prirodzenou súčasťou, ktorá sa prejavuje v ekonomickej efektívnosti, environmentálnej zodpovednosti a sociálnej angažovanosti organizácie voči svojim zamestnancom a komunite, v ktorej pôsobí.

Výhody účasti v súťaži:

 • možnosť preveriť úroveň spoločenskej zodpovednosti organizácie na základe modelu vychádzajúceho zo sústavy ukazovateľov vytvorených organizáciou GRI – Sustainability Reporting Guideliness, normy STN ISO 26000: 2011 – Usmernenie k spoločenskej zodpovednosti a ďalších,
 • získanie nezávislého externého pohľadu na spoločenskú zodpovednosť organizácie,
 • získanie spätnej správy z posúdenia na mieste, ktorá obsahuje konkrétne námety na ďalšie zlepšovanie,
 • uznanie a deklarácia manažérstva organizácie založeného na etike, transparentnosti a zodpovednosti voči všetkým zainteresovaným stranám,
 • zdokonalenie, prípadne zavedenie pravidelného reportingu o spoločenskej zodpovednosti.

Termín prihlásenia sa do Národnej ceny SR za kvalitu a Národnej ceny SR za spoločenskú zodpovednosť je 18. marec 2016.

S cieľom priblíženia metodiky, priebehu a súťažných podmienok organizuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR bezplatný informačný seminár, ktorý sa uskutoční v dvoch termínoch, 3. februára 2016 vo Svite a 17. februára 2016 v Bratislave. Bližšie informácie o programe seminára nájdete v programe a prihláške nižšie. Na seminár sa môžete jednoducho prihlásiť aj cez ONLINE PRIHLÁŠKU.

Program a prihláška na bezplatný informačný seminár

Článok bol publikovaný: 19. 1. 2016

 

12. medzinárodná konferencia o kvalite

Zaujíma Vás, čo priniesla revízia ISO 9001:2015?

Chcete spoznať výnimočné organizácie, ktoré realizujú zaujímavé projekty v oblasti spoločenskej zodpovednosti?

Máte záujem sa dozvedieť, aké skúsenosti s modelom CAF majú naši rakúski kolegovia?

To všetko a omnoho viac sa dozviete, ak prídete na 12. medzinárodnú konferenciu o kvalite, ktorá sa uskutoční v dňoch 1. – 2. decembra 2015 v Bratislave.

 

Jeseň je spojená s významnými aktivistami a udalosťami súvisiacimi so zapojením sa do Európskeho týždňa kvality a organizovanie konferencie o kvalite je už tradičnou aktivitou Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. V spolupráci s Centrom výnimočnosti a zodpovedného podnikania, o.z. sme pre Vás pripravili už 12. ročník konferencie. Našou snahou je prezentovať Vám zaujímavých ľudí a výnimočné organizácie, ktoré svojím prístupom dokážu byť inšpiráciou pre ostatných.

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie o kvalite je výmena skúseností formou uvedenia príkladov dobrej praxe, ktoré smerujú k výnimočnosti, spoločenskej zodpovednosti a trvalo udržateľnému rozvoju. Ďalším, a nie nepodstatným, cieľom je podporiť tradíciu stretávania sa, komunikácie, výmeny informácií a nadväzovania spolupráce všetkých úrovní súkromného sektora a verejnej správy nielen v Slovenskej republike, ale i v okolitých krajinách.

Podrobné informácie o konferencii nájdete na webových stránkach www.unms.sk, www.npksr.sk, www.cvzp.sk a v nižšie uvedenom programe.

Veríme, že vás program oslovil, využijete možnosť zúčastniť sa konferencie a odnesiete si z nej nové informácie a inšpiráciu, ktoré môžete využiť vo svojej organizácii.

Program a prihláška na konferenciu.

Článok bol publikovaný: 19. 11. 2015

 

Poloha na mape

Galéria

 Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
 Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
Národná cena SR za kvalitu a Národná cena SR za spoločenskú zodpovednosť
13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIAO KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2016
13. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIAO KVALITE A SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI 2016
Medzinárodná konferencia o kvalite 2015
Medzinárodná konferencia o kvalite 2015

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2018
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2018
 

Údaje o firme Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR boli overené: 29. 11. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 21. 11. 2017

Počet návštev. Minulý rok: 177, Tento rok: 217, Tento mesiac: 70, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety