DatabázaČlánkyKľúčové slová

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Kategórie

*  Export  ›  Služby  ›  Finančné a ekonomické služby
*  Strojárstvo  ›  Služby súvisiace  ›  Finančné služby
*  Export  ›  Štátne inštitúcie a Medzinárodné organizácie v SR  ›  Medzinárodné organizácie v SR
*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby súvisiace

Kľúčové slová

BankyExport a importFinancieFinančné, investičné poradenstvoImportPodnikateľské poradenstvoPoistenie - sprostredkovatelia, poradenstvoPoistenie, poisťovneÚvery

Základné informácie

logotype

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Priame úvery, refinančné úvery, bankové záruky, poistenie obchodovateľného a neobchodovateľného rizika

Grösslingova 1
811 09 Bratislava
Tel.: +421 2 59 39 87 08
Mobil: +421 903 340 215
E-mail: financovanie@eximbanka.sk
E-mail: poistenie@eximbanka.sk
Web: www.eximbanka.sk
FacebookLinkedIn
IČO: 35722959
IČ DPH / DIČ: SK2020990796
Objednávateľ: Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

• Poskytujeme financovanie a poistenie exportu
• Sme exportno-úverová agentúra - jediný priamy nástroj štátu pre podporu slovenských exportérov
• Umožňujeme vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko
• Ponúkame možnosť individuálneho odborného poradenstva a riešenie financovania a poistenia exportu na mieru

Kľúčové slová: Export, Banky, Financie, Poistenie, Poradenstvo, Podnikateľské poradenstvo, Exportné poradenstvo, Úvery, Záruky

Energetický úver

Globálna energetická kríza výrazným spôsobom ovplyvnila domácnosti i podniky takmer vo všetkých odvetviach. Situácia na trhoch s energiami bude aj v roku 2023 napätá, predpokladá štúdia Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA), zameraná na aktuálnu problematiku riešenia energetických výziev. Efektívne riešenie pre slovenské podniky predstavuje Energetický úver od EXIMBANKY SR.

Energetický úver je určený pre podnikateľov, ktorí majú problém s financovaním zvýšených cien energií (najmä výrobné podniky s nižšou variabilitou premietnutia zvýšených nákladov do výstupných cien produktov a služieb). Úver slúži primárne na financovanie energií (elektrická energia a zemný plyn), vrátane refundácie časti už uhradených dodávateľských faktúr.

Základné podmienky získania úveru

1. EXIMBANKA SR môže poskytnúť klientovi úver na financovanie energetických nákladov (elektrická energia a zemný plyn) vrátane refundácie už uhradených dodávateľských faktúr.
2. Úver je určený pre klientov, ktorí preukážu výšku exportných tržieb od 01.01.2021 aspoň 20%.
3. Výška úveru bude stanovená aj s ohľadom na individuálne potreby vývozcu a ceny jeho energetických nákladov.

… viac

10.2.2023

Článok bol publikovaný: 10. 2. 2023

 

EXIMBANKA SR prichádza s ponukou riešenia financovania energetickej krízy pre exportérov

21. novembra, Bratislava. EXIMBANKA SR reaguje na vzniknutú situáciu v súvislosti s prudkým nárastom cien energií novým produktom – energetický úver. Energetický úver je určený pre podnikateľov a má slúžiť ako nástroj na preklenutie obdobia poznačeného zvýšenými energetickými nákladmi.

Dopad rastúcich cien na firmy závisí od ich energetickej náročnosti a mnohé podniky narážajú na problémy s udržaním platobnej bilancie.

Niektoré firmy si dokážu vyššie ceny pretaviť do svojich výstupov, ale mnohé sa dostávajú do finančných ťažkostí. Práve pre takéto podniky je EXIMBANKA SR pripravená financovať zvýšené ceny vstupov energií.

 „Sme si vedomí, že rast cien energií sa negatívne dotýka značného počtu firiem. Ako inštitúcia podporujúca export reagujeme na túto situáciu inovovaním nášho produktového portfólia, do ktorého pribudol nový nástroj na financovanie – energetický úver. Uvedenie tohto produktu je ďalším z rady nových produktov, vychádzajúci z našej stratégie, aktívne a flexibilne reflektovať na aktuálne požiadavky trhu“ uviedla predsedníčka Rady banky a generálna riaditeľka EXIMBANKY SR Zuzana Kalivodová.

Podmienky získania energetického úveru dostupné pre exportérov sú pomerne jednoduché

Energetický úver je k dispozícii pre klientov, ktorí majú skutočne problém s financovaním zvýšených cien energií (najmä výrobné podniky s nižšou variabilitou premietnutia zvýšených nákladov do výstupných cien produktov a služieb).

Úver slúži primárne na financovanie energií (elektrická energia a zemný plyn), vrátane refundácie časti už uhradených dodávateľských faktúr.

Firmy však musia preukázať exportné zameranie, pričom výška úveru bude stanovená podľa dĺžky preklenovacieho obdobia. EXIMBANKA SR stanovila ako referenčné obdobie priemernú cenu energií na rok 2021.

„V rámci každodenného kontaktu so slovenskými firmami, najmä výrobného charakteru vnímame náročnosť vysporiadania sa so situáciou ohľadne energetickej situácie a schopnosti splácať záväzky. Veríme, že týmto riešením sme schopní napomôcť preklenúť toto náročné obdobie mnohým našim exportérom“ uviedla Tatiana Harmady, riaditeľka odboru financovania EXIMBANKY SR.

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je ako jediný priamy nástroj štátu na financovanie exportu dôležitou súčasťou reťazca zodpovedného za presadzovanie hospodárskej politiky krajiny v oblasti vonkajších ekonomických vzťahov. Predstavuje dôležitý nástroj štátnej podpory exportu v oblasti financovania úverových produktov, poskytovania záruk a poistenia úverových rizík. Ponúka širokú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Ako štátna exportno-úverová agentúra umožňuje vstup slovenským exportérom do obchodných a investičných vzťahov, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko a plní preto komplementárnu funkciu.

Kontakt pre médiá:
Adrián Senderák
Odbor komunikácie a medzinárodných vzťahov
senderak@eximbanka.sk | +421 911 075 234
www.eximbanka.sk

Článok bol publikovaný: 5. 12. 2022

 

EXIMBANKA SR poskytuje zvýhodnené financovanie z prostriedkov Európskej investičnej banky (EIB)

Bratislava, 11. apríla 2022

EXIMBANKA SR prináša zvýhodnené financovanie investičných projektov a prevádzkového kapitálu pre segment malých a stredných podnikov MSP (do 250 zamestnancov) a stredne veľkých spoločností MID-CAPS (do 3 000 zamestnan­cov).

Zvýhodnené financovanie

Záujemcovia môžu využiť zvýhodnené financovanie z prostriedkov EIB, pričom zvýhodnená úroková sadzba oproti bežnému úveru je znížená o 0,25 % p.a. Úver bude úročený variabilnou úrokovou sadzbou odvodenou od referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR. Úverová linka EIB otvára možnosti dostupnejšieho financovania, napomáha zotaveniu Slovenska z pandémie COVID-19, zároveň napomáha k udržaniu pracovných miest, zachovaniu likvidity a podpory konkurencieschop­nosti MSP a MID-CAPS.

Aké produkty financovania môžu exportéri využiť?

  • Úver na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry
  • Úver na financovanie investície v zahraničí
  • Úver na podporu vývozu so splatnosťou do dvoch rokov
  • Úver na pohľadávky z vývozu

O EXIMBANKE SR

EXIMBANKA SR je špecializovaná štátna finančná inštitúcia, ktorá poskytuje bankové a poisťovacie služby. Primárnym cieľom EXIMBANKY SR je umožniť vstup slovenských exportérov do projektov a teritórií, kde komerčný finančný sektor prejavuje menší záujem prevziať na seba riziko. Jej cieľom je prispievať k zvyšovaniu konkurencieschop­nosti tuzemských výrobcov a poskytovateľov služieb na zahraničných trhoch.

EXIMBANKA SR: press@eximbanka.sk
Webová stránka: www.eximbanka.sk
Komunikácia s médiami a marketing – tel.: +421 2 59 39 83 03
Facebook
LinkedIn

Článok bol publikovaný: 13. 4. 2022

 

Experti na export

  • Vytvárame podmienky pre expanziu slovenského exportu predovšetkým do teritórií s rastúcim potenciálom a vyššou mierou teritoriálneho ri­zika
  • Zvyšujeme konkurencieschop­nosť slovenských exportérov na medzinárodných trhoch pri minimalizácii ich rizika
  • Podpora rozvojových projektov prostredníctvom poradenstva, vyhľadávania exportných príležitostí a financovania alebo poistenia zvýhodnených vývozných úverov

Financovanie exportu:
e-mail: financovanie@eximbanka.sk
tel.: + 421 2 59 39 82 05

Poistenie exportu:
e-mail: poistenie@eximbanka.sk
tel.: + 421 2 59 39 88 19
mobil: +421 903 340 215

Článok bol publikovaný: 6. 9. 2021

 

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR boli overené: 2. 9. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 2. 9. 2021

Ročenka Energetika Strojárstvo 2022

Počet návštev. Minulý rok: 539, Tento rok: 274, Tento mesiac: 15, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety