DatabázaČlánkyKľúčové slová

LB MINERALS SK, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Stavebné materiály  ›  Stavebné a hutné materiály
*  Export  ›  Priemysel  ›  Stavebný sektor

Kľúčové slová

Kamenivo - ťažbaPiesky, drviny, štrkyStavebné firmy, spoločnosti

Základné informácie

logotype

LB MINERALS SK, s.r.o.

Ťažba, úprava a predaj nerastných nerudných a stavebných surovín

Tomášikova 35
043 22 Košice
Tel.: +421 55 7980 501
E-mail: info@sk.lasselsberger.com
Web: www.lbminerals.sk

IČO: 36036455
IČ DPH / DIČ: SK2020064464
Objednávateľ: LB MINERALS SK, s.r.o.

Kontaktné osoby

Ing. Martin Chrt, MBA – konateľ
Dr. Ráfik Jaramáni – konateľ
Ing. Henrich Hamrák – predajca, 0911 908 159

• Ťažba, úprava a predaj bentonitu
• Ťažba, úprava a predaj kaolínu
• Ťažba, úprava a predaj keramických a žiaruvzdorných ílov
• Ťažba, úprava a predaj prírodného kameniva, štrkov a pieskov
• Ťažba, úprava a predaj živcov

Kľúčové slová: banská spoločnosť; ťažobne; lomy; štrkovňa; pieskovňa; kaolín; bentonit; keramické íly; štrky; piesky; živec; žiaruvzdorné íly

LB MINERALS SK, s.r.o.

LB MINERALS SK, s.r.o. je členom skupiny podnikov Lasselsberger, ktorá má sídlo v rakúskom Pöchlarne. (www.lasselsberger.com)

Široké spektrum činnosti tejto nadnárodnej spoločnosti ju radí medzi najvýznamnejších dodávateľov nerastných surovín v strednej Európe.

Spoločnosť LB MINERALS SK, s.r.o. sa zaoberá ťažbou, úpravou a predajom nerastných surovín – kaolínov, keramických ílov a živca, bentonitov, kremičitého piesku a štrku.

LB MINERALS SK, s.r.o. spravuje v súčasnosti na území celej Slovenskej republiky 6 dobývacích priestorov – DP Michaľany (bentonit), DP Ťahanovce (keramický íl), DP Rudník (kaolín), DP Rudník II (živec), DP Tomášovce (keramický íl), DP Šaštín (kremičitý piesok).

Druhovo najpestrejším produktom spoločnosti sú suroviny pre keramický priemysel – keramické íly, živce a kaolíny. Dodávajú sa homogenizované, resp. mleté (živec) výrobcom stavebnej keramiky a žiaruvzdorných materiálov.

Bentonity sa ťažia na východnom Slovensku a dodávajú sa predovšetkým na výrobu podstieľok pre zvieratá a špeciálnych bentonitových zmesí pre keramický priemysel, pre stavebné účely a pre oblasť nakladania s odpadmi.

Kremičité piesky predstavujú významnú časť spektra produktov spoločnosti. Používajú sa na výrobu ľahkých stavebných tvárnic, ale špeciálne sú mimoriadne vhodné ako maltárske piesky. Sú použiteľné aj na sklársku výrobu, majú využitie aj v zlievarenstve.

História spoločnosti Lasselsberger v Slovenskej republike

 • 2004 – začlenenie firmy KERKO, a.s. do skupiny Lasselsberger
 • 2007 – reštrukturalizácia spoločnosti KERKO, a.s. a presun všetkých činností spojených s ťažbou a úpravou surovín do spoločnosti KERKO – Perlit, a.s.
 • 2008 – zmena názvu spoločnosti na LB MINERALS, a.s.
 • 2014 – zo spoločnosti bola vyčlenená prevádzka Perlit v Lehôtke pod Brehmi, z ktorej vznikla samostatná spoločnosť – LB PERLIT s.r.o.
 • 2015 – spoločnosti LB MINERALS a KNAUF transformovali LB PERLIT s.r.o. na spoločný podnik LBK PERLIT s.r.o
 • 24.7.2015 – zmena právnej formy a názvu spoločnosti na LB MINERALS SK, s.r.o.

Bentonit Lastovce

Bentonity sú ílové zeminy, ktorých podstatnú zložku (45–55 %) tvorí minerál montmorillonit (hydratovaný hlinitokremičitan alkálií a alkalických zemín), ktorý bentonitu udeľuje charakteristicky výrazné reologické a sorpčné vlastnosti. Farba bentonitov je veľmi rôznorodá – od bielej cez žltú, hnedastú až po červenú, či tmavosivú v závislosti od prítomnosti oxidov železa, či iných prímesí. Bentonit sa pred použitím upravuje sušením, mletím, príp. chemicko-fyzikálnou aktiváciou. Takto upravený nachádza rozsiahle použitie v hutníctve, stavebníctve, ťažobnom priemysle, poľnohospodárstve a drobnochove, elektrotechnike, potravinárskom, či farmaceutickom priemysle.

Keramické íly

S intenzívnym prieskumom silikátnych nerudných surovín sa na Slovensku začalo v 50.-tych rokoch 20. storočia. V tomto období sa hľadali najmä vhodné suroviny pre plánované závody na výrobu keramických obkladových materiálov.

Na základe výsledkov prieskumu boli na báze identifikovaných surovín v minulosti vybudované 2 závody na výrobu obkladačiek a dlaždíc (Michalovce a Lučenec) a závod na výrobu kameninových rúr (Tomášovce), z ktorých už dnes nie je ani jeden v prevádzke. Z ložísk keramických ílov identifikovaných v tomto období sa dodnes využíva ložisko ílov Tepličany. Po ukončení ťažby v dobývacom priestore Gregorova Vieska bol otvorený nový dobývací priestor Tomášovce s ílmi porovnateľnej kvality.

Íl Tepličany je plastickou keramickou surovinou, ktorá sa využíva najmä na výrobu stavebnej keramiky (keramické obkladačky, pórovinové obkladačky, kanalizačná a iní kamenina). Vyznačuje sa najmä vysokou pevnosťou po vysušení a slinavosťou pri pálení.

Môže sa využívať aj na prípravu lejárenských syntetických formovacích zmesí na sušené formy k odlievaniu odliatkov zo sivej liatiny. Íl sa dodáva voľne ložený. Materiál sa ťaží v povrchovom lome a prepravuje sa na homogenizačnú a expedičnú skládku v Kostoľanoch nad Hornádom. Expedícia zo skládky je možná kamiónmi počas celého roka (s výnimkou zimných mesiacov, kde je možnosť expedície podmienená vhodnými poveternostnými podmienkami).

Íl Tomášovce je plastickou keramickou surovinou využiteľnou na výrobu ušľachtilej stavebnej keramiky. Vyznačuje sa najmä vysokou väznosťou, širokým teplotným intervalom slinovania črepu a vysokou kyselinovzdornosťou slinutého črepu. Vyznačuje sa žiaruvzdornými vlastnosťami. Materiál sa selektívne ťaží a oddelene ukladá na homogenizačnú a expedičnú skládku v bezprostrednej blízkosti ťažobne. Časť materiálu sa uskladňuje v krytom boxe Tomášovce. Expedícia sa zabezpečuje kamiónmi.

Živce sú bezvodé aluminosilikáty, ktoré vznikli kryštalizáciou vyvrelých hornín. Ložiskom živca Rudník sú granitoidy a produkty ich hydrotermálnej premeny a albitizácie.

S využívaním ložiska sa začalo v r. 2008, v súčasnom období sa hľadajú možnosti kvalitného spracovania tejto suroviny pre potreby najmä keramického priemyslu. V ložisku sa nachádzajú zásoby 3 kvalitatívnych tried, ktoré sa líšia obsahom živcoviny, obsahom železa a farbou výtavku.

V súčasnom období sa materiál dodáva pre spracovanie v keramickom priemysle závodom v skupine LASSELSBERGER.

Surový kaolín Rudník

je nespevnená alebo málo spevnená, silne zaílovaná, štrkopiesková surovina sivobielej až svetlobéžovej farby. Využíva sa ako prímesová keramická surovina na výrobu stavebnej keramiky (keramické dlaždice, pórovinové obkladačky, prípadne sanitárna keramika).

Materiál sa ťaží v povrchovom lome v Rudníku. Ložisko bolo otvorené v roku 1996. Prepravuje sa na homogenizačnú skládku v bezprostrednej blízkosti ťažobne. Kaolín sa dodáva voľne ložený. Expedícia je možná kamiónmi priamo zo skládky v ťažobni.

Stavebné piesky Šaštín

Prírodné ťažené drobné kamenivo z ťažobne Šaštín – Stráže pochádza z piesočných presypov aluviálnych naplavenín rieky Morava. Svojou povahou ide o kremenný piesok – prevládajúcou zložkou je kremeň (95–98 % SiO2), zvyšok tvoria alkálie a železo.

Piesok – drobné kamenivo 0/1 z ťažobne Šaštín-Stráže sa využíva najmä:

 • pre výrobu pórobetónových tvárnic
 • na budovy, cesty, inžinierske stavby ako kamenivo do betónu
 • mimoriadne vhodné sú šaštínske piesky ako kamenivo do malty
 • ako plnivo do výrobkov stavebnej chémie
 • na výstavbu golfových ihrísk, plážových a iných športových ihrísk a jazdeckých areálov

Pre špeciálne účely sa piesok ďalej upravuje praním, pri ktorom sa odstránia aj najmenšie zvyšky organického materiálu a zníži sa obsah jemných podielov. V súčasnosti sa piesky expedujú výlučne voľne ložené kamiónovou dopravou.

Článok bol publikovaný: 11. 3. 2024

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Lom kaolin Rudnik
Lom kaolin Rudnik
Lom Lastovce
Lom Lastovce
Lom Tepličany
Lom Tepličany
Lom živec Rudnik
Lom živec Rudnik
Nakládka tepličanského ílu
Nakládka tepličanského ílu
Otvárka lom Tomášovce
Otvárka lom Tomášovce
Pohľad na lom keramického íluTepličany
Pohľad na lom keramického íluTepličany
Ťaťobňa bentonitu Lastovce
Ťaťobňa bentonitu Lastovce
Ťažba bentonitu v Lastovcisch
Ťažba bentonitu v Lastovcisch
Ťažba piesku v Šaštíne
Ťažba piesku v Šaštíne
Ťažobňa Tomášovce
Ťažobňa Tomášovce
Zastrešená skládka bentonitu
Zastrešená skládka bentonitu
 

Údaje o firme LB MINERALS SK, s.r.o. boli overené: 11. 3. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 4. 12. 2018

Ročenka Slovakia 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2019Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 856, Tento rok: 527, Tento mesiac: 65, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety