DatabázaČlánkyKľúčové slová

CEEC Research s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

Prieskum verejnej mienkyVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

CEEC Research s.r.o.

Prieskum trhu, workshopy

Na Spojce 968/7
101 00 Praha 10 - Vršovice
Mobil: +420 776 023 170
E-mail: konference@ceec.eu
Web: www.ceec.eu

IČO: 29053005
Objednávateľ: CEEC Research s.r.o.

• Spracovanie pravidelných výskumov v stavebnom, projektovom, developerskom, poľnohospodárskom a strojárskom sektore vrátane analýz verejných zákaziek v štátoch strednej východnej Európy
• pravidelné a bezplatné poskytovanie aktuálnych informácií a analýz o vývoji kľúčových kvalitatívnych faktorov a dôležitých trendov v oblasti stavebníctva
• realizácia prieskumu trhu, spracovanie analýz vami vybratých segmentov stavebníctva a poradenstvo priamo pre potreby Vašej spoločnosti
• Workshopy

Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2024/H1

CEEC Research a generálny partner konferencie, Považská cementáreň, Vás pozývajú na kľúčovú udalosť roku, ktorej sa pravidelne zúčastňuje viac ako tristo hostí z radov vlády, najväčších investorov, riaditeľov stavebných, projektových a developerských spoločností a VIP osobností, k diskutovanej problematike o smerovaniu slovenského stavebníctva. Diskusia lídrov stavebného oboru z radov verejnej správy a businessu sa tradične uskutoční v Bratislave v kongresovej hale hotela Radisson Blu Carlton.

Dátum: 27. 05. 2024 od 09:00 hod
Miesto konania: Radisson Blu Carlton Hotel, Bratislava

• Stratégia vlády k podpore v dobe krízy •
• Mimoriadne stretnutie zástupcov vlády Slovenskej republiky s generálnymi riaditeľmi stavebných a projektových firiem •

Článok bol publikovaný: 5. 2. 2024

 

Zákazníci volia stavebnú firmu podľa ceny a osobných skúseností, najmenšiu váhu má reklama

Bratislava, 3. júna – Najefektívnejším a zároveň najpoužívanejším spôsobom získavania zákaziek je dlhodobá spolupráca so zadávateľom a osobné kontakty. Pre zákazníkov je kľúčovým kritériom pri výbere dodávateľa cena a vlastná predchádzajúca skúsenosť s danou firmou. Najmenší vplyv má, naopak, reklama a garancia vrátane poistenia. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research a Považskou cementárňou Ladce.

Riaditelia stavebných spoločností sa zhodujú, že najčastejším a najefektívnejším spôsobom získania zákazky je dlhodobá spolupráca so zadávateľom a osobné kontakty. Na stupnici od nula do desať, kde desať znamená najúspešnejší spôsob získania zákazky, pridelili týmto dvom faktorom zhodne číslo 7,6. Veľké rozdiely sú však v odpovediach riaditeľov v závislosti na segmente pôsobenia a veľkosti firmy. Zatiaľ čo pre veľké firmy sú dôležité tiež tendre a výberové konania (7,1 bodov z 10, potvrdilo 100 percent riaditeľov), malé a stredné spoločnosti profitujú z osobných kontaktov (7,7 bodov z 10, potvrdilo 99 percent spoločností) a dlhodobej spolupráce (7,7 bodov z 10, potvrdilo 93 percent riaditeľov). „Zákazky získavame vo výberových konaniach v privátnom sektore, respektíve vo verejných obstarávaniach. Väčšinou má najväčšiu váhu cena, súkromní investori prihliadajú i na ďalšie ukazovatele odbornosti a kvality spoločnosti.“ komentuje Miloš Milanovič, riaditeľ, PS STAVBY s. r. o. „Nebyť investorov, s ktorými dlhodobo pracujeme, by firma mala značné problémy zo získavaním zákaziek. Normálni zákazníci sa pri výbere stavebnej firmy rozhodujú z dlhodobých skúsenosti s jej výsledkami práce. Najhoršie je získať zákazku cez Verejné obstarávanie u štátnych a samosprávnych orgánov. Tu naďalej pretrváva veľká netransparentnosť a manipulácia,“ pridáva vlastnú skúsenosť Ondrej Patlevič, generálny riaditeľ a konateľ, STAVOMONT SP Snina s. r. o.

Pre zákazníkov stavebných spoločností je kľúčovým kritériom pri výbere dodávateľa predovšetkým cena. Potvrdilo to 99 percent riaditeľov stavebných spoločností a na stupnici od nula do desať, kde desať má najväčší vplyv na výber dodávateľa, tento faktor označili číslom 8,1. Dôležitosť ceny potvrdili zástupcovia spoločností naprieč sektorom bez ohľadu na veľkosť firmy. Druhým dôležitým faktorom je podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2016 vlastná predchádzajúca skúsenosť so stavebnou firmou (7,1 bodov z 10, potvrdilo 96 percent riaditeľov). Najmenej dôležité sú pre potenciálnych zákazníkov, naopak, reklama, veľkosť firmy a garancia vrátane poistenia. „Cena je aj v dnešnej dobe stále najdôležitejším faktorom získania zákazky. Avšak pozitívnym impulzom je, že pri niektorých zákazkách a zákazníkoch do hry vstupuje aj dlhodobá spolupráca, dobré vzťahy či konkurencieschopný produkt. Zostáva nám len veriť, že v budúcnosti nebude najdôležitejším faktorom pre získanie zákazky iba cena ale i skúsenosti, kvalita služieb či ochota riešiť krízové situácie,“ hovorí Roman Drobný, riaditeľ Tyros Loading Systems SK.

„Privátni investori, ktorí uvažujú inovatívne a hľadajú konkurenčnú výhodu, reagujú hlavne na inovatívne riešenia a nové technológie, ktoré dokážu dať stavbe pridanú a udržateľnú hodnotu. Je cítiť stále väčší tlak na rýchlosť vykonávania stavieb. Verejní zákazníci sú viazaní zákonom o verejnom obstarávaní a tam je veľakrát kreativita obstarávateľov kontraproduktívna. Nepochopiteľné je priraďovanie nezmyselne vysokej váhy v hodnotiacich kritériách na lehotu výstavby. Ak je váha hodnotiaceho kritéria 30 % daná na lehotu výstavby pri stavbách trvajúcich celkovo 2 až 3 mesiace, tak úspora 1 mesiaca času umožňuje vybrať ponuku o 15 až 20 % drahšiu pri rovnakej kvalite, čo je mimoriadne drahý príplatok za rýchlosť,“ komentuje situáciu Magdaléna Dobišová, generálná riaditeľka, Skanska SK a. s.

Túto situáciu potvrdzuje aj konateľka Jitka Kochtová zo spoločnosti Construsoft s.r.o., ktorá je viac ako 20 rokov vývojárom a dodávateľom moderného BIM softvéru Tekla Structures a dodáva: „Stále častejšie sa na nás obracajú noví zákazníci, ktorí majú potrebu realizovať svoje projekty pomocou najmodernejších programov na trhu a hľadajú najoptimálnejšie riešenie pre optimalizáciu nákladov, vzájomnú spoluprácu a zvýšenie svojej efektivity a to aj napriek tomu, že u nás nie je ešte povinnosť spracovávať projekty verejných zákaziek na zásadách BIM."

www.ceec.eu

Kontakt pro média:

Alena Bradáčová PR & Communication Director CEEC Research E-mail: bradacova@ceec.eu Tel.: +420 777 299 790

Spoločnosť CEEC Research je poprednou analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky krajín strednej a východnej Európy. Naše štúdie sú v súčasnej dobe využívané viac než 17 000 spoloč­nosťami. CEEC Research vznikla v roku 2005 ako analytická organizácia špecializujúca sa na spracovanie výskumov a analýz stavebného sektora, následne sa analytické pokrytie rozšírilo aj na ďalšie vybrané sektory ekonomiky, vrátane strojárenstva.

CEEC Research tiež naviac k pravidelným bezplatným analýzam organizuje vysoko špecializované odborné konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších spoločností, prezidenti kľúčových zväzov, cechov a komôr a rovnako aj ministri a najvyšší predstavitelia štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 6. 6. 2016

 

Slovenské stavebníctvo očakáva v roku 2016 mierny rast v priemere o 3,7 percenta.

Bratislava, 31. apríla – Stavebný sektor do budúcna mierne porastie. Riaditelia stavebných firiem očakávajú v tomto roku zvýšenie výkonu o 3,7 percenta a o 2,1 percenta v nasledujúcom roku. Značné rozdiely v predikciách sa však objavujú v závislosti na veľkosti spoločnosti a zameraní jej činnosti. Spolu s trhom porastú tiež tržby, a to v priemere o 6,2 percenta. Avizovaný rast tržieb plánujú firmy dosiahnuť hlavne rastom objemu zákaziek. Vyplýva to z Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2016 spracovanej analytickou spoločnosťou CEEC Research a Považskou cementárňou Ladce.

Zákaziek v stavebníctve bude tento aj budúci rok mierne pribúdať. Štyria z piatich riaditeľov stavebných firiem (78 percent) predpovedajú pokračujúci rast sektora, pričom by sa jeho výkon mal v priemere zvýšiť o 3,7 percenta. Zatiaľ čo však malé a stredné firmy predpokladajú rast až o 4,5 percenta, veľké firmy očakávajú v roku 2016 čistú stagnáciu (rast 0,0 percenta). Ešte väčší rozdiel v odhadoch vývoja panuje medzi firmami podľa toho, či sa zaoberajú pozemnými (rast 5,3 percenta) alebo inžinierskymi stavbami (pokles o 0,9 percenta). „Slovenské stavebníctvo zaznamenalo v minulom roku mimoriadny rast hlavne vďaka veľkému objemu zákaziek v oblasti inžinierskeho staviteľstva. Rovnako aj ceny stavebných prác už prekonali svoje dno a začali rásť. Výhľad na rok 2016 ukazuje na ďalší, ale už skôr pozvoľný rast sektora, ktorý bude ťahaný hlavne pozemným staviteľstvom. Bude rásť aj úloha privátnych investorov,“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľka CEEC Research. „V prípade, že sa v prvom polroku 2016 rozbehnú práce na pripravovaných veľkých infraštruktúrnych projektoch, dá sa predpokladať dostatočná zásoba práce. Optimisticky sa pozeráme i na súkromný sektor, ktorý veľmi intenzívne podporuje ľahká dostupnosť úverov,“ hovorí Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka, Skanska SK, a. s. „Vzhľadom na počet neukončených, resp. otvorených zákaziek, osobitne v dopravnej infraštruktúre, očakávame v roku 2016 dostatok zákaziek. Sprievodnými negatívnymi javmi môžu byť nedostatok odbornej pracovnej sily, prípadne pokračovanie aktivít podnikavcov, ktorí sú viac-menej sprostredkovateľmi pre reálnych subdodávateľov prác a stavebných materiálov,“ dodáva Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s., Ladce

S objemom produkcie porastú v roku 2016 tiež tržby a to v priemere o 6,2 percenta. Aj tu sa však stretávame s veľkými rozdielmi v predikciách podľa veľkosti či zamerania spoločností. Veľké firmy a firmy pôsobiace v oblasti inžinierskych stavieb sú znateľne pesimistickejšie a predpokladajú zvýšenie tržieb iba o 1,5, respektíve o 1,1 percenta. Naopak malé firmy predpovedajú rast tržieb o 7,3 percenta a firmy zaoberajúce sa pozemnými stavbami dokonca o 8,1 percenta. „Doterajší pozitívny vývoj stavebného sektora ktorý odštartoval jeden z najvyšších historických rastov v roku 2015 s pokračujúcim trendom v roku 2016 má za následok výrazné navýšenie využitia ľudských, materiálových a strojových kapacít. Tento nárast umožňuje všetkým článkom stavebnej výroby opäťinvestovať do obnovy a doplnenia svojich zdrojov za účelom poskytovania kvalitnejších služieb svojim zákazníkom. Naša spoločnosť vidí taktiež priestor na postupnú úpravu cien so zámerom expandovať na trhu prenájmu stavebnej techniky. Chceme našim zákazníkom ponúkať špičkové služby za primerané ceny,” komentuje obchodní riaditeľ Ramirent, Jan Kozáček.

Dostatok pripravených projektov pre realizáciu výstavby vidia na trhu dve pätiny stavebných firiem (42 percent). Takmer rovnaká časť (43 percent) síce hlási ich nedostatok ale situácia sa podľa nich zlepšuje. Nedostatok pripravených projektov a žiadne zlepšenie do budúcna predpovedá 15 percent spoločností. „Rok 2015 bol v znamení záverečného finišu čerpania operačných programov uplynulého plánovacieho obdobia. Na stavebnom trhu sa dá preto očakávať mierne uvoľnenie. A či to bude výraznejší pokles závisí na úspešnosti vyhodnocovania veľkých infraštruktúrnych tendrov na diaľniciach a železnici. Mimo stavieb dopravnej infraštruktúry spolufinancovaných z fondov EÚ by mal byť rok 2016 rovnako dobrý ako predchádzajúci. Pre stavbárov sa rok 2016 rysuje celkom optimisticky,“ hovorí Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, REMING Consult, a. s.

Mierny rast stavebníctva bude pokračovať aj v roku 2017 a to v priemere o 2,1 percenta. V dlhšom časovom horizonte sa rozdiely naprieč sektorom zmenšujú a oveľa optimistickejšie sú naopak veľké firmy (4,1 percenta). Rast tržieb v priemere o 3,7 percenta potom v budúcom roku predpovedajú tri štvrtiny (76 percent) stavebných spoločností.

Zvýšenie tržieb v nasledujúcich rokoch hodlajú stavebné firmy dosiahnuť hlavne rastom objemu zákaziek (75 percent opýtaných). S veľmi výrazným odstupom potom nasleduje expanzia do nových segmentov stavieb v rámci SR (10 percent). „Pred nami je posledné plánovacie obdobie financovania projektov z prostriedkov EÚ. Tohto času je rozpracovaných viacero verejných obstarávaní v dopravnom a vodohospodárskom sortimente v sumárnom objeme cez 1 miliardu EUR v inzerátových cenách. Pokiaľ proces verejného obstarávania bude ukončený bez významných časových sklzov, je nádej, že výstavba by mohla byť zahájená koncom jarných mesiacov. Taktiež sortiment pozemného staviteľstva vykazuje zaujímavý plánovaný objem investícií a tým aj stavebných príležitostí,“ uzatvára Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ, a. s.

Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q1/2016 nájdete voľne k stiahnutiu na www.ceec.eu

Kontakt pro média:
Alena Bradáčová
PR & Communication Director
CEEC Research
E-mail: bradacova@ceec.eu
Tel.: +420 777 299 790

Spoločnosť CEEC Research je poprednou analytickou a výskumnou spoločnosťou zameriavajúcou sa na vývoj vybraných sektorov ekonomiky krajín strednej a východnej Európy. Naše štúdie sú v súčasnej dobe využívané viac než 17 000 spoloč­nosťami. CEEC Research vznikla v roku 2005 ako analytická organizácia špecializujúca sa na spracovanie výskumov a analýz stavebného sektora, následne sa analytické pokrytie rozšířilo aj na ďalšie vybrané sektory ekonomiky, vrátane strojárenstva.

CEEC Research tiež naviac k pravidelnýma bezplatným analýzam organizuje vysoko špecializované odborné konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších spoločností, prezidenti kľúčových zväzov, cechov a komôr a rovnako aj ministri a najvyšší predstavitelia štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 20. 4. 2016

 

Stavebníctvo v budúcich dvoch rokoch mierne porastie

Bratislava, 8. decembra – Stavebný sektor v budúcich dvoch rokoch mierne porastie. Podľa najnovšie Kvartánelnej analýzy slovenského stavebníctva pôjde o navýšenie objemu o 2,5 %, respektíve o 2,1 %. Porastú ako verejné, tak aj privátne investície. Riaditelia stavebných firiem tiež očakávajú rast svojich tržieb. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Objem stavebnej produkcie na Slovensku v budúcich dvoch rokoch ďalej mierne porastie. V roku 2016 predpovedajú riaditelia stavebných spoločností nárast v priemere o ďalších 2,5 percenta. Veľké spoločnosti predikujú oproti tomuto roku rast produkcie o 2,8 percenta. Riaditelia spoločností, ktoré sa zaoberajú výstavbou inžinierskych stavieb, očakávajú stagnáciu (0,0 percenta). Pozemné staviteľstvo zvýši objem o 3,0 percenta. „Slovenské stavebníctvo prechádza veľmi intenzívnym rastom hlavne vďaka výrazným investíciám zo strany verejných investorov v inžinierskom staviteľstve. Aktuálny objem zákaziek v tejto oblasti stavebníctva je dokonca vyšší ako na predkrízovom vrchole v roku 2008. Naopak, pozemné staviteľstvo vykazuje iba nepatrné medziročné zlepšenie. Pre budúci rok sa očakáva už výraznejší rast investícií aj od privátnych investorov, čo by môhlo podporiť práve pozemné staviteľstvo,“ komentuje Jiří Vacek, riaditeľ analytické spoločnosti CEEC Research.

„V nasledujúcich dvoch rokoch očakávame podobný objem stavebných prác ako v roku 2015, za predpokladu začatia plánovaných investícií zo strany štátu,“ komentuje Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK, a. s. „Očakávame, že nové stavby by mohli byť reálne začaté v polovici budúceho roka. Rovnako budúci rok a v roku 2017 očakávame aj spustenie projektov, ktoré by mohli byť financované z rozpočtu Európskej únie z programovacieho obdobia 2014 – 2020,“ hovorí Marián Moravčík, generálny riaditeľ, VÁHOSTAV – SK, a. s. „Vnímame nárast záujmu investorov o nové realizácie v oblasti eko/rýchlo stavieb hlavne od súkromných investorov,“ hovorí Mário Červenka, riaditeľ developerské spoločnosti O.M.C. Invest.

O niečo väčší bude podľa riaditeľov stavebných spoločností rast tržieb a to 3,2 percenta oproti tomuto roku. Veľké spoločnosti plánujú navýšenie až o 4,3 percenta, stredné a malé spoločnosti o 2,9 percenta. Tržby inžinierskych stavebných firiem vzrastú o 2,6 percenta, pozemné spoločnosti predikujú vyšší rast a to o 3,3 percenta.

Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015 porastú ako verejné, tak aj privátne investície, zhodne to potvrdilo 73 percent spoločností.

Stavebné spoločnosti mali v dobe výskumu, teda v novembri 2015 zazmluvnené zákazky v priemere na 6,4 mesiacov. Ich kapacity sú vyťažené na 83 percent, to je o 5 percentných bodov menej než v v septembri tohto roka. „Predpokladáme mierny nárast stavebníctva aj v budúcom roku. Z pohľadu našej spoločnosti, čísla negatívne ovplyvní súčasný pokles cien ocele na svetových trhoch, vyplývajúci z poklesu cien surovín a prebytku ocele na trhoch,“ hovorí Branislav Bačo, obchodný riaditeľ, Ruukki ČR, SR

Mierny rast bude nasledovať aj v roku 2017 a to v priemere o 2,1 percenta. Riaditelia veľkých spoločností sú pre toto obdobie najväčšími optimistami a predikujú rast sektora o 3,2 percenta. Stredné a malé firmy očakávajú nárast objemu produkcie o 1,8 percenta, riaditelia firiem, ktoré sa špecializujú na pozemné stavby, hovoria o rastu o 2,3 percenta. Najmenší nárast predikujú riaditelia inžinierskych firiem a to o 1,0 percenta. „V budúcich dvoch rokoch, podľa môjho názoru, už nedôjde k nárastu výkonnosti stavebníctva. Keďže viaceré súčasné stavby dopravnej infraštruktúry, ktorá je nosným pilierom stavebníctva, budú ukončené, výkonnosť stavebníctva poklesne,“ očakáva Anton Barcík generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s. Z môjho pohľadu za kľúčový faktor pre vývoj sektora považujem práve projekt PPP D4/R7. V prípade dotiahnutia súťaže tohto PPP projektu do zmluvného uzatvorenia možno hovoriť od polroka 2016 o ešte výraznejšom raste. Ak by bol tento projekt zrušený, sektor by opäť začal stagnovať, nakoľko príprava projektov a súťaží ciest, diaľnic, železníc či vodohospodárskych stavieb prebieha stále zložito a pomaly,“ uzatvára Ján Záhradník obchodný riaditeľ, DOPRASTAV, a. s. „Oživenie na slovenskom stavebnom trhu sa tiež odráža vo zvýšenom záujme o naše plnopohonné nákladné vozidlá TATRA PHOENIX Euro 6, ktoré užívateľom prinášajú okrem vysokej produktivity aj veľmi efektívne prevádzkové náklady,“ uvádza David Pipal, obchodní riaditeľ spoločnosti TATRA TRUCKS.

Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q4/2015 nájdete voľne k stiahnutiu na
www.ceec.eu

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2015 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, striebornými partnermi sú spoločnosti Ramirent, Philips, TATRA TRUCKS, Husquarna, TEKLA, bronzovým partnerom je spoločnosť OBERMAYER HELIKA a Arcadis, výhradným poisťovacím partnerom pre stavebné spoločnosti je GENERALI, výhradným partnerom pre energeticky efektívne fasády je Ruukki, výhradným developer partnerom je O.M.C. INVEST, hlavným stavebným partnerom SKANSKA, právnym partnerom je Lansky, Ganzger + partner, výhradným poisťovacím partnerom pre projektové spoločnosti je Allianz Slovenská poisťovňa, výhradným automobilovým partnerom je AutoPalace Bratislava, výhradným veľtrhovým partnerom je spoločnosť FOR ARCH, výhradným projektovým partnerom je REMING CONSULT a. s., výhradným technologickým partnerom pre projektové spoločnosti je HOCHTIEF.

Kontakt pre média:
Alena Bradáčová
PR & Communication Director
CEEC Research
E-mail: bradacova@ceec.eu
Tel. SR: +421 949 213 170
Tel. ČR: +420 777 299 790

CEEC Research je najväčšou analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo, projektový a developerský sektor, strojárenstvo a oblasť verejných zákaziek v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005 a od tej doby bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji v týchto segmentoch v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky štúdie a analýzy CEEC Research sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štrukturovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných a malých spoločností.

CEEC Research naviac k pravidelným a bezplatným analýzam stavebného, projektového, developerského, strojárenského a verejného sektora tiež organizuje úzko zamerané konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných, developerských, projektových a strojárenských spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z týchto oblastí, aby diskutovali s najvyššími predstaviteľmi štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 18. 1. 2016

 

Nízke ceny zákaziek už nie sú pre stavebné firmy najväčším strašiakom

Bratislava, 30. septembra – Stavebný sektor rastie, a tak pre riaditeľov stavebných firiem prestali byť najväčším problémom v podnikaní nízke ceny realizovaných zákaziek. Tie v tohtoročnom výskume prekonala byrokracia a nekvalitná legislatíva, ktorá získala horšie hodnotenie. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Stavebný sektor by mal tento rok zakončiť v plusových číslach. Ďalší kladný vývoj predpovedá 83 % riaditeľov stavebných spoločností v najnovšej Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q3/2015 tiež v budúcom roku. Väčšie množstvo zákaziek odsunulo problém s nízkymi cenami oproti minulému roku až na druhú priečku všetkých problémov, ktoré riaditeľov stavebných spoločností trápia a zároveň limitujú ich firmy v raste. „Od súkromných investorov sme zaznamenali veľký záujem o nové realizácie. S rastúcim dopytom je ale nutné tiež očakávať rast cien stavebných prác,“ hovorí Mário Červenka, ředitel developerské společnosti O.M.C. Invest.

Riaditelia stavebných spoločností sa pri tohtoročnom výskume najčastejšie sťažovali na byrokraciu zo strany štátu a nekvalitnú legislatívu. Tá podľa nich bráni rýchlejšiemu rozvoju ich podnikania. Na stupnici od nuly do desiatky, kde desiatka predstavuje limity, ktoré ohrozujú existenciu firiem, tento faktor ohodnotili číslom 7,6. Vo svojich hodnoteniach riaditelia firiem pritom od roku 2012 stále pritvrdzujú. Práve v roku 2012 označili zmienený faktor číslom 7,1, v roku 2014 bolo číslo o ďalšie dve desatiny bodu vyššie (7,3). „Legislatíva nikdy nebude dokonalá pre široký okruh užívateľov. Problém skôr cítiť v nekvalitnej príprave vyhlásení obstarávania s množstvom otázok a odpovedí a následne zmenám zadania. Diskusia medzi obstarávateľom a účastníkom súťaže sa neúmerne predlžuje a proces obstarávania spolu s revíznymi postupmi sa stáva nekonečným procesom,“ komentuje Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko, HOCHTIEF CZ a. s.

Druhou najväčšou komplikáciou je pre stavebné firmy nízka cena realizovaných zákaziek (7,5). V minuloročnej Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q3/2014 hodnotili riaditelia stavebných firiem práve tento faktor ako najhorší (2014 – 7,7). Na tomto poradí sa zhodli firmy bez rozdielu veľkosti. V opačnom poradí bodovali byrokraciu (7,3) a nízke ceny realizovaných zákaziek (7,7) iba firmy, ktoré sa venujú inžinierskym stavbám. Dlhodobo najmenej významným obmedzením pre podnikanie v odbore je vplyv počasia. „Rast dopytu je evidentný. To je však iba jedna strana mince. Veľká časť investorov získala zákazky z tendrov organizovaných v nedávnej minulosti pri hlbokom prepade cien a nastavení dlhých platobných podmienok, ktoré sú naďalej veľkou záťažou pre dodávateľov,“ uzatvára Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a. s.

Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q3/2015 nájdete voľne k stiahnutiu na www.ceec.eu

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2015 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, striebornými partnermi sú spoločnosti Ramirent, Philips, výhradným partnerom pre energeticky efektívne fasády je Ruukki, výhradným developer partnerom je O.M.C. INVEST, hlavným stavebným partnerom SKANSKA, výhradným poisťovacím partnerom je GENERALI, výhradným veľtrhovým partnerom je spoločnosť FOR ARCH a výhradným projektovým partnerom je REMING CONSULT a. s.

Kontakt pre média:
Alena Bradáčová
PR & Communication Director
CEEC Research
E-mail: bradacova@ceec.eu
Tel. SR: +421 949 213 170
Tel. ČR: +420 777 299 790

CEEC Research je najväčšou analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo, projektový a developerský sektor, strojárenstvo a oblasť verejných zákaziek v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005 a od tej doby bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji v týchto segmentoch v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky štúdie a analýzy CEEC Research sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štrukturovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných a malých spoločností.

CEEC Research naviac k pravidelným a bezplatným analýzam stavebného, projektového, developerského, strojárenského a verejného sektora tiež organizuje úzko zamerané konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných, developerských, projektových a strojárenských spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z týchto oblastí, aby diskutovali s najvyššími predstaviteľmi štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 25. 11. 2015

 

Stavebníctvo tento rok porastie o 2,4 percenta

Bratislava, 24. marca – Objem stavebnej produkcie by mal tento rok po prvýkrát od roku 2008 v porovnaní s predchádzajúcim rokom stúpať a to v priemere o 2,4 percenta. Kladný vývoj (3,8 %) predpovedajú tiež tri štvrtiny riaditeľov projektových kancelárií. S objemami porastú aj tržby. U veľkých firiem by mohlo ísť až o 9,5 percenta. Inžinierske stavebné spoločnosti zvýšia svoje výkony o 7,1 percenta. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2015, ktorú pravidelne pripravuje analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci s Považskou cementárňou Ladce.

Riaditelia stavebných firiem predikujú pre tento rok rast objemu práce v priemere o 2,4 percenta. Jeden z kľúčových sektorov slovenskej ekonomiky by sa tak mohol po šiestich rokoch konštantných prepadov konečne odraziť od dna a začať opäť rásť. „Slovenské stavebníctvo v roku 2015 po prvýkrát od začiatku krízy vykáže prvý mierny rast. Sektoru pomáhajú hlavne veľké štátne zákazky na dopravnú infraštruktúru. Stále ale zostávajú problémy z minulosti v podobe časti stratových zákaziek v zásobníkoch práce stavebných firiem alebo aj tvrdé dopady na stredné a menšie firmy spôsobené reštrukturali­záciami niektorých veľkých spoločností,“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. Podobne to vidí aj Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK, a. s.: „Rok 2015 je, ako sa už ukazuje, a bude rokom pozvoľného stúpania stavebného sektora. Vzhľadom na reštrukturalizačné procesy veľkých stavebných firiem, žiaľ nemožno zároveň hovoriť o jeho stabilizácii. Pre malých a stredných stavebných podnikateľov to bude rok ťažkého prežitia.“ „To, že v slovenskom stavebníctve dochádza v roku 2015 k nárastu výkonnosti, potvrdzujú už nové zákazky hlavne vdopravnej infraštruktúre. Pre stavebné spoločnosti na Slovensku, osobitne pre portfólio subdodávateľov, t. j. konkrétnych realizátorov stavebných prác a dodávateľov stavebných materiálov, ostáva záťaž z prebiehajúcich a hroziacich procesov reštrukturalizácie, z nízkych/stra­tových cien a neúnosne dlhých platobných termínov v slovenskom stavebníctve, ale aj z nemorálnej praxe hľadania spôsobov nezaplatenia za vykonané práce a dodaný tovar. Takže, okrem väčšieho výkonu slovenského stavebníctva, musí dôjsť v záujme jeho stabilizácie, aj k odstráneniu uvedených negatív,“ hovorí generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s., Anton Barcík.

Kladný vývoj stavebného trhu (rast o 4,5 percenta) predikujú takmer všetky veľké firmy (95 percent). Podľa riaditeľov malých a stredných spoločností, ktorých sa v minulých mesiacoch a rokoch významne dotkli reštrukturalizácie veľkých firiem, nedôjde ale ani k polovičnému zvýšeniu objemu zákaziek (+1,9 percenta). Vzhľadom k chystaným investičným zámerom súčasnej vlády, sa podľa výskumu bude lepšie dariť predovšetkým firmám, ktoré pôsobia v oblasti inžinierskych stavieb (+3,5 percenta). Spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výstavbou budov, hovoria o raste o 2,0 percenta. „V roku 2015 očakávame mierny nárast objemu stavebnej produkcie v SR. Ako možný problém vidíme nedostatok kapacít,“ komentuje výsledky výskumu Miroslav Zobaník, generálny riaditeľ, Metrostav Slovakia a. s. „Zákaziek na slovenskom trhu jednoznačne pribúda. Už teraz sme zaznamenali nedostatok kapacít u menších a stredných realizačných firiem. Predpokladám, že s rastúcim dopytom, sa bude tento problém prehlbovať,“ potvrdzuje Branislav Bačo, obchodný riaditeľ, Ruukki ČR, SR. „Predpokladáme pozvoľný rast, ktorý bude podporený hlavne infraštrukturálnymi investíciami,“ hovorí Libor Táglicht, výkonný riaditeľ CZ/SK, RAMI RENT s. r. o.

Základom pre vyššie uvedený vývoj bude podľa slov riaditeľov rast skôr verejných investícií, čo potvrdzuje mierne nadpolovičná väčšina spoločností (53 percent). Potvrdzujú to hlavne zástupcovia veľkých spoločností a firiem z inžinierskeho staviteľstva (potvrdzuje 94 percent, respektíve 78 percent riaditeľov). Avšak, situácia by sa mala zlepšovať aj v oblasti privátnych investícií. Rast investícií od súkromných investorov očakáva takmer polovica predstaviteľov firiem (49 percent). „Stavebný trh v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 porastie – zákazky, ktoré začali ešte v roku 2014 budú pokračovať a v roku 2015 budú zahájené zákazky nové,“ vysvetľuje Philippe Corbel, generálny riaditeľ, Inžinierske stavby, a.s. „Tento rok očakávame, že stavebný trh na Slovensku bude rásť. Pomôžu mu hlavne štátne zákazky, či už na diaľničné alebo železničné stavby. Pripravujú sa menšie tendre na opravu ciest 1. triedy, či tendre vo vodohospodárskom sektore,“ potvrdzuje Marián Moravčík, generálny riaditeľ, VÁHOSTAV – SK a. s.

Tiež 74 percent riaditeľov projektových firiem a architektonických ateliérov očakávajú, že budú v roku 2015 viac kresliť. V priemere by malo ísť o nárast zákaziek o 3,8 percenta. Základom pre vyššie uvedený rast trhu projektových prác by mal byť ako nárast súkromných (potvrdilo 47 percent riaditeľov), tak nárast verejných investícií (potvrdilo 42 percent riaditeľov). „Záverečný finiš v čerpaní európskych prostriedkov z končiaceho plánovacieho obdobia, ale najmä nové plánovacie obdobie 2014 – 2020, ktoré má v projektovej príprave ešte veľké rezervy, dáva projektovým firmám určite veľký priestor. Možnosti budú hlavne v Operačnom programe integrovaná infraštruktúra, ale aj v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Predpokladáme, že aj v súkromnom sektore dôjde k pozitívnemu vývoju. Trh projektových prác však ovplyvnia menej ako verejné investície,“ potvrdzuje Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, REMING Consult a. s.

Takmer dvojnásobne, teda o 4,0 percenta v porovnaní s objemami porastú tržby stavebných firiem. Riaditelia veľkých spoločností predikujú dokonca nárast o 9,5 percenta. Podobne sú na tom aj spoločnosti, ktoré stavajú komunikácie (+7,1 percenta). Ostatné segmenty sú v predpovediach svojich tržieb striezlivejšie (malé 2,9 percenta, pozemné 3,1 percenta). „Na základe informácií od našich klientov zo sektora stavebníctva, očakávame mierny rast. Očakávame nárast v privátnych developerských projektoch ako aj oživenie projektov, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch zmrazené. Taktiež bude pokračovať výstavba štátnej infraštruktúry,“ doplňuje Peter Buday, vrchný riaditeľ – úsek underwritingu a maklérskeho obchodu, Generali Poisťovňa, a. s.

Výnosy stavebných spoločností porastú predovšetkým kvôli väčšiemu množstvu zákaziek. Týmto spôsobom zvýši svoje tržby podľa Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2015 osem z desiatich stavebných spoločností (81 percent). Potvrdili to riaditelia firiem bez ohľadu na veľkosť či zameranie. Iba malé percento opýtaných predstaviteľov pripravuje kvôli vyšším výnosom expanziu do zahraničia, vstup do nových segmentov, alebo zvyšovanie cien stavebných prác. „Očakávam pre rok 2015 rast tržieb hlavne z väčšieho množstva stavieb,“ potvrdzuje Jozef Hric, predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, TuCon a. s. „V tomto roku by sme chceli navýšiť tržby o 15 – 20 %, pritom sa chceme držať toho, čo vieme, a to sú vodohospodárske a dopravné stavby, hlavne potom výstavba a rekonštrukcia mostov. Nepredpokladáme výrazný rast cien, ale ani návrat o pár rokov naspäť, keď bol stavebný trh drvený cenami hlboko pod náklady a zo získanej zákazky sa stával sponzoring,“ hovorí Milan Svoboda, riaditeľ, STAVBY MOSTOV SLOVAKIA a. s. „Rast tržieb je možné dosiahnuť len objemom zákaziek, predovšetkým prienikom do iných segmentov investičného procesu,“ doplňuje Dušan Jasečko, generálny riaditeľ, Keraming a. s. „Nepredpokladám, že v najbližších rokoch nastane priaznivé obdobie pre podstatný nárast cien v oblasti stavebníctva. Stavebné firmy, a podobne na tom sme aj my, sa budú snažiť postupne stabilizovať svoje zásobníky zákaziek, a to aj za cenu zníženia svojich ziskov, v porovnaní s predkrízovým obdobím,“ komentuje Mário Červenka, konateľ, O.M.C Invest spol. s. r. o.

Aj keď na obrat k rastu čakali riaditelia stavebných firiem veľmi dlhú dobu, k predkrízovým realizovaným ročným objemom sa stavebníctvo hneď tak nevráti. Deväť z desiatich zástupcov stavebných spoločností neverí, že by trh v najbližších piatich rokoch dosiahol objemy ako v roku 2008.

V roku 2016 porastie stavebníctvo takmer porovnateľne. Objem vyšší o 2,3 percenta potvrdilo rovnako sedem riaditeľov z desiatich. Na približne dvojpercentnom raste sa iba s malými rozdielmi zhodli firmy nezávisle na veľkosti či zameraní.

Kvartálnu analýzu slovenského stavebníctva Q1/2015 sťahujte zadarmo na www.ceec.eu

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q1/2015 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, strieborným partnerom je spoločnosť Ramirent, výhradným partnerom pre energeticky efektívne fasády je Ruukki, výhradným developer partnerom je O.M.C. INVEST, hlavným stavebným partnerom SKANSKA, výhradným poisťovacím partnerom je GENERALI a výhradným projektovým partnerom je REMING CONSULT a. s.

Kontakt pre média:
Alena Bradáčová
PR & Communication Director
CEEC Research
E-mail: bradacova@ceec.eu
Tel. SR: +421 949 213 170
Tel. ČR: +420 777 299 790

CEEC Research je najväčšou analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo, projektový a developerský sektor, strojárenstvo a oblasť verejných zákaziek v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005 a od tej doby bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji v týchto segmentoch v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky štúdie a analýzy CEEC Research sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štrukturovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných a malých spoločností.

CEEC Research naviac k pravidelným a bezplatným analýzam stavebného, projektového, developerského, strojárenského a verejného sektora tiež organizuje úzko zamerané konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných, developerských, projektových a strojárenských spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z týchto oblastí, aby diskutovali s najvyššími predstaviteľmi štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 24. 3. 2015

 

Slovenské stavebníctvo začne v budúcich dvoch rokoch mierne rásť

Bratislava, 9. decembra – Slovenské stavebníctvo v budúcich dvoch rokoch mierne porastie a to o 1,9 percenta v 2015 respektíve 3,2 percenta v roku 2016. Súbežne s ním sa budú stavebným firmám pozvoľne zvyšovať aj tržby. Mierne rastie aj podiel firiem, ktoré už majú zákaziek viac než pred rokom. Necelá polovica firiem preto plánuje v budúcom roku začať najímať nových pracovníkov a zvyšovať svoje kapacity. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2014 analytickej spoločnosti CEEC Research.

Slovenskému stavebníctvu aktuálne vládne neistota a skepsa. Stratové zákazky a zlá platobná morálka budú firmy ešte nejakú dobu trápiť, riaditelia stavebných spoločností ale dúfajú, že sa súčasný prepad objemu stavebnej výroby zastaví. K prvému veľmi miernemu rastu by malo podľa nadpolovičnej väčšiny (60 percent) spoločností dôjsť v budúcom roku a to vo výške 1,9 percenta. Ešte v septembri tohto roka sa pritom priemerné odpovede pohybovali o niečo nižšie (1,6 percenta). Polovica firiem si myslí, že kladný vývoj podporia predovšetkým investície zo strany štátu. Nárast verejných investícií predikujú hlavne zástupcovia veľkých spoločností a firiem z inžinierskeho staviteľstva (potvrdzuje 80 respektíve 74 percent riaditeľov). „Podstatne sme zintenzívnili výstavbu líniových stavieb a dnes je vo výstavbe viac ako 140 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest. Rovnako intenzívne sa pracuje aj na modernizácii železničných koridorov. Dokopy ide o miliardy eur, ktoré pomáhajú držať stavebníctvo nad vodou a suplujú výpadok súkromného dopytu,“ hovorí minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ján Počiatek. Vo zvýšenú aktivitu súkromných investorov verí o niečo viac než tretina riaditeľov (39 percent). Výkon sektora podporia hlavne veľké verejné zákazky, konkrétne na dopravnú infraštruktúru. „Z privátneho sektoru zatiaľ príliv väčšieho objemu zákaziek stále chýba. Privátny sektor ale bohužiaľ tvorí viac ako 60 % výkonu celého slovenského stavebníctva, preto bez rastu investícií v tejto oblasti sa sektor môže začať zdvíhať iba pomaly“ uvádza Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. „Na budúci rok sa síce avizuje nárast výkonnosti stavebníctva, osobne však očakávam pokračovanie problémov financovania za vykonanú prácu a dodané stavebné materiály. Nižší subdodávatelia, na základe doterajších negatívnych skúseností, už nebudú ochotní a mnohí ani v stave akceptovať viac ako 100 dňové lehoty úhrad faktúr,“ doplňuje Anton Barcík, generálny riaditeľ, Považská cementáreň, a.s.

Dobrou správou pre stavebné firmy by mohol byť fakt, že väčšie množstvo práce očakáva sedem z desiatich riaditeľov (72 percenta) projektových spoločností (rast objemu projektových prác o 2,9 percenta), teda tých, ktorí sú na začiatku reťazca u prípravy budúcej výstavby a rekonštrukcií. „Nové programovacie obdobie 2014 – 2020 by malo byť hnacím motorom pre projektový trh, najmä v oblasti verejných zákaziek. Ani zďaleka nie sú v dostatočnom rozsahu pripravené projekty, ktoré majú byť v tomto období realizované a spolufinancované z fondov EÚ. V prospech toho hovorí, a dúfajme že konečne, aj finiš v dobudovaní diaľnice D1 Bratislava – Košice, a rovnako dokončenie modernizácie železničného koridoru aspoň z Bratislavy do Žiliny a rozbeh modernizácie na ďalších úsekoch od Žiliny po Košice. V privátnom sektore predpokladám mierny nárast požiadaviek na projektantov, očakávam oživenie investičného trhu, nové developerské projekty,“ komentuje Slavomír Podmanický, generálny riaditeľ, REMING Consult a.s. „Rastu je treba ísť naproti. Stále verím, že pokiaľ ponúkneme nové materiály a technológie, môžeme i v tejto dobe uspieť. Tento rok nás presvedčil o tom, že odlišný prístup funguje,“ hovorí Branislav Bačo, business manager, Ruukki ČR, SR. Miroslav Beka, riaditeľ organizačnej zložky Slovensko divízia Dopravné stavby, HOCHTIEF CZ, a.s. pripomína: „Slovensko je a bude tranzitná, investične zaujímavá krajina. Je tu príležitosť dobudovať dopravnú infraštruktúru, odkanalizovať a vybudovať vodovody v mestách a obciach, protipovodňové opatrenia. Slovensko má možnosť zrealizovať tieto projekty za podpory čerpania finančnej pomoci EÚ. Toto sú príležitosti pre zvýšenie zamestnanosti, trvalého príjmu, následne vyššej spotreby občanov a tak aspoň čiastočne eliminovať výpadky exportu našich výrobkov z dôvodu hospodárskej krízy a konfliktu na východe Európy.“

Očakávania jednotlivých segmentov ohľadne vývoja celého sektora sú čiastočne odlišné a väčšinou došlo, v porovnaní s minulou Kvartálnu analýzou, k určitým redukciám v očakávanom tempe vývoja. Napríklad spoločnosti, ktoré realizujú inžiniersku výstavbu, znížili svoje očakávania o polovicu zo septembrových 3,1 percenta na 1,6 percenta. Rast pritom stále očakávajú tri štvrtiny firiem (74 percent v novembri, 75 percent v septembri). Navýšenie výkonu slovenského stavebníctva predikuje nadpolovičná väčšina firiem (55 percent) v segmente pozemného staviteľstva. V septembri ich malo rovnaký názor ešte o jedenásť percent viac. Dušan Jasečko, generálny riaditeľ, Keraming a.s. doplňuje: „Predpokladám, že dôjde k miernemu rastu ale aj to len v dopravnej sfére.“

S rastúcim objemom stavebných zákaziek by mali podľa dvoch tretín opýtaných riaditeľov stavebných spoločností (69 percent, v septembri 71 percent) stúpať aj tržby. V náväznosti na očakávané zastavenie poklesu sektora predikujú v roku 2015 zvýšenie obratu o 2,8 percenta (rovnako ako v septembri).

V roku 2016 porastie stavebníctvo podľa všetkých segmentov (veľkých, malých, pozemných aj inžinierskych firiem). V priemere pôjde o rast o 3,2 percenta. „Aký bude vývoj stavebníctva v nasledujúcom roku 2016, bude hodne závisieť od toho, ako zhotovitelia zvládnu mimoriadne náročné stavby diaľnic a rýchlostných komunikácií, začaté v roku 2014. Na ich úspešné zvládnutie je totiž potrebné nielen kvalitné mechanizačno-strojné vybavenie, ale aj vysoko odborné profesionálne zázemie so skúsenosťami. Udržanie dlhodobejšieho rastu predpokladá okrem iného aj odstránenie nepružnosti a zdĺhavosti procesov obstarávania, pokračovanie kvalitnej prípravy ďalších inžinierskych stavieb a nevyhnutné zvýšenie kvality práce komisií u verejných obstarávateľov, aby víťazné združenia boli garanciou ich kvalitnej realizácie,“ vysvetľuje Ján Záhradník, obchodný riaditeľ, Doprastav, a.s. Problémy by firmám mohli spôsobiť stratové zákazky, podľa aktuálnych výsledkov, majú firmy zazmluvnených až 15 % zákaziek, ktoré buď budú stratové alebo v lepšom prípade skončia na „nule“. „Spoločnosti stále dúfajú, že sa situácia v slovenskom stavebníctve otočí a zákaziek konečne pribudne. Aby nemuseli prepustiť vysoko kvalifikovaných zamestnancov a udržali sa na trhu, prijímajú niektoré spoločnosti aj stratové zákazky. Tento stav v budúcnosti, a nemusí byť príliš vzdialená, môže spôsobiť existenčné finančné problémy, najmä menším ale aj niektorým stredným firmám,“ dopĺňa Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ, SGCP, divízia Weber.

Kvartálna analýza slovenského stavebníctva Q4/2014

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q4/2014 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, strieborným partnerom je spoločnosť Ramirent a Tatra, výhradným stavebným partnerom je Hochtief, výhradným právnym partnerom je LANSKY, GANZGER a partneri, výhradným poisťovacím partnerom je Allianz Slovenská poisťovňa, výhradným partnerom pre energeticky efektívne fasády je Ruukki, výhradným developer partnerom je O.M.C. INVEST a výhradným projektovým partnerom je REMING CONSULT a. s.

Kontakt pre média:
Alena Bradáčová
PR & Communication Director
CEEC Research

E-mail: bradacova@ceec.eu
Tel. SR: +421 949 213 170
Tel. ČR: +420 777 299 790

CEEC Research je najväčšou analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo, projektový a developerský sektor, strojárenstvo a oblasť verejných zákaziek v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005 a od tej doby bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji v týchto segmentoch v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky štúdie a analýzy CEEC Research sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štrukturovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných a malých spoločností.

CEEC Research naviac k pravidelným a bezplatným analýzam stavebného, projektového, developerského, strojárenského a verejného sektora tiež organizuje úzko zamerané konferencie, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných, developerských, projektových a strojárenských spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z týchto oblastí, aby diskutovali s najvyššími predstaviteľmi štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 10. 12. 2014

 

Stavebníctvo začne posilňovať až budúci rok – riaditelia firiem prehodnocujú svoje predpovede

Bratislava, 2. októbra 2014 – Riaditelia stavebných spoločností na rozdiel od prvej polovice tohto roka neočakávajú rast objemu prác. Rok 2014 podľa nich skončí na rovnakých číslach ako ten predošlý (-0,2 percenta). Pesimizmus pramení z posunu začatia niektorých veľkých infraštruktúrnych stavieb, ale aj chýbajúcich privátnych investícií. Nárast objemu práce však potvrdzujú riaditelia projektových firiem, ktoré projekty pre následnú výstavbu pripravujú. V roku 2015 by tak mal už sektor mierne rásť. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2014 analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá je v plnom znení k dispozícii na stiahnutie na www.ceec.eu.

V prvej polovici tohto roka boli riaditelia stavebných spoločností po piatich rokoch kontinuálnych prepadov mierne optimistickí. V prvom aj druhom štvrťroku hovorili o stabilizácii sektora a veľmi pomalom raste objemu prác o 1,6, respektíve 1,2 percenta. Po niekoľkých mesiacoch dojednávania kontraktov sú však ich odpovede opatrnejšie. Rok 2014 podľa stovky opýtaných spoločností viac práce neprinesie, stavebníctvo sa udrží na minuloročných objemoch. Riaditelia predpovedajú stabilizáciu sektora s nepatrným poklesom výkonu (o 0,2 percenta). „Príliv verejných zákaziek a začatie stavieb je pozvoľnejšie, ako firmy pôvodne očakávali. Rovnako chýba väčší objem privátnych investícií, ktoré by sektor mohli znovu naštartovať. Firmy tak očakávajú pre tento rok rovnaký objem výkonov ako v minulom roku, prvé mierne zlepšenie príde až v roku 2015,“ vysvetľuje najnovšiu situáciu na trhu Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. To potvrdzuje aj obchodný riaditeľ spoločnosti Doprastav, Ján Zahradník: „Nie, sektor rásť nebude, a to z dvoch dôvodov. Naštartovať slovenské stavebníctvo mali predovšetkým infraštrukturálne projekty. Tie sú však realizované až na výnimky podľa zmluvných podmienok FIDIC žltá kniha, a v tomto roku sa ich výstavba len pomaly rozbieha. Druhým dôvodom je stále nízke čerpanie prostriedkov z fondov EÚ.“

Význam projektovej pripravenosti zdôrazňuje aj riaditeľka Skanska SK, Magdaléna Dobišová: „Tak, ako bolo zrejmé zo súťaží, ktoré prebehli v roku 2013, rok 2014 potvrdzuje veľkú rozostavanosť infraštruktúrnych stavieb. Samotný prestavaný objem bude závisieť od toho, do akej miery sú stavby pripravené, resp. ako si s prípravou poradia dodávatelia, keďže vo viacerých prípadoch ide o výstavbu vrátane projektovania.“

Kladné výsledky sektora očakávajú veľké spoločnosti a firmy zaoberajúce sa inžinierskym staviteľstvom. V prvej polovici roka však boli aj ich odhady pozitívnejšie. Veľkí hráči hovoria o raste objemu zákaziek o 2,7 percenta (v júni rast o 2,8 percenta). Podiel spoločností, ktoré očakávajú zlepšenie, je však o päť percentných bodov nižší ako v minulom štvrťroku (v júni 92 percent). Zhoršenie zaznamenali aj firmy z odboru inžinierskeho staviteľstva. Sedem z desiatich riaditeľov týchto firiem (69 percent, v júni 60 percent) hovorí o väčšom množstve zákaziek, v priemere však iba o 0,6 percenta (v júni rast o 1,4 percenta). Malé spoločnosti a sektor pozemných stavieb znateľne zmenili svoj názor na vývoj stavebníctva. V segmente malých/stredných firiem a spoločností z pozemného staviteľstva síce dosahuje podiel spoločností očakávajúcich zvýšenie výkonu aktuálne 60 percent (v júni 56 percent), respektíve 63 percent (v júni 64 percent), podľa priemerov odpovedí však stavebníctvo čaká tento rok mierny pokles o 0,8 percenta (v júni rast o 0,6 percenta), respektíve pokles o 0,4 percenta (v júni rast o 0,9 percenta).

Oproti minulému štvrťroku tiež klesla zazmluvnenosť zákaziek. Zásobník práce sa oproti júnu tohto roka znížil zo 7,7 mesiaca na 5,3 mesiaca. Najlepšie sú ohľadom zazmluvnených zákaziek stále zabezpečené veľké stavebné spoločnosti, ale v porovnaní s júnom došlo k poklesu z 9,9 na 9,3 m­esiaca. Malé/stredné firmy majú zazmluvnené zákazky v priemere na 4,6 mesiaca (v júni 7,1 mesiaca). Z pohľadu stavebného zamerania sú na tom o niečo lepšie firmy z inžinierskeho staviteľstva, ktoré majú uzavreté zákazky v priemere na 5,9 mesiaca (v júni 7,8 mesiaca). Spoločnosti z pozemného staviteľstva majú zazmluvnenú prácu v priemere na 5,2 mesiaca (v júni 7,6 mesiaca).

Mierne zlepšenie by malo podľa výsledkov Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2014 prísť až v roku 2015. Opäť však došlo k redukcii predchádzajúcich optimistických očakávaní z minulého prieskumu, a to viac ako o polovicu. Ešte v júni predpovedali oslovení zástupcovia firiem priemerný rast o 3,5 percenta. Teraz je to už len 1,6 percenta.

Hlavným problémom limitujúcim stavebné spoločnosti v rozvoji sú podľa slov ich riaditeľov nízke realizačné ceny zákaziek. Ďalej potom firmy uvádzajú byrokraciu zo strany štátu a nekvalitnú legislatívu. V tejto oblasti si menovite sťažujú najmä na zlú vymáhateľnosť práva a problémy s platobnou morálkou. To potvrdzuje aj výkonný riaditeľ spoločnosti Ramirent Libor Taglicht: „Platobná morálka je bohužiaľ úplne žalostná. Najsmutnejšie na tomto nenormálnom stave je, že ho drvivá väčšina dlžníkov považuje za normálny. Skúste kontaktovať vášho dlžníka 2 týždne po splatnosti faktúry. Odpoveďou Vám nebudú ospravedlnenia a pravdivé ubezpečenie o práve vykonanej platbe. Skôr si vypočujete vyhrážky o zastavení Vašej vzájomnej spolupráce a neustále opakovanie, že je to „predsa úplne normálne“.“

Do tretice firmy zmieňujú tvrdý konkurenčný boj o zákazky, ktorý vedie k tomu, že niektoré zákazky sú realizované aj za dumpingové ceny. Tlak sa potom prenáša aj na subdodávateľov a podľa riaditeľov stavebných firiem došlo pri 7 percentách zákaziek ku krachu niektorého z dôležitých, horšie nahraditeľných subdodávateľov. „Stálym problémom je neustály extrémny tlak na ceny, za ktoré chcú spoločnosti nakupovať materiál aj prácu. Súčasná doba tlačí niektoré firmy k ponukám, ktoré s ťažkosťou pokrývajú ich náklady. V odbore je mnoho negatívnych príkladov subdodávateľov alebo dodávateľov, ktorí takto dlho fungovali, až nakoniec ekonomický tlak nevydržali,“ uvádza Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ spoločnosti Weber. 

Viac sa dozviete v Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q3/2014, ktorú je možné si bezplatne stiahnuť na webových stránkach spoločnosti CEEC Research www.ceec.eu.

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q3/2014 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, strieborným partnerom je spoločnost Ramirent a výhradným developer partnerom je spoločnosť OMC Invest.

Kontakt pre médiá:
Alena Bradáčová
PR & Communication Director
CEEC Research

E-mail: bradacova@ceec.eu
Tel. SR: +421 949 213 170
Tel. ČR: +420 777 299 790

CEEC Research je najväčšou analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005 a od tej doby bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky štúdie a analýzy CEEC Research sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štruktúrovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných i malých stavebných spoločností.

CEEC Research naviac k pravidelným a bezplatným analýzam stavebníctva tiež organizuje Stretnutie lídrov stavebníctva, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných, developerských a projektových spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva a tiež i ministri a najvyšší predstavitelia štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 2. 10. 2014

 

Stavebné firmy ohrozujú neplatiči – viac než štvrtina faktúr je po splatnosti

Bratislava, 30. júna 2014 – Viac než štvrtinu odvedenej práce nemajú doteraz stavebné firmy zaplatenú. Zlú platobnú morálku považujú riaditelia za aktuálne najväčší problém s dopadom na ekonomickú stabilitu stavebných firiem. Druhým problémom je tiež nestabilná legislatíva. Vymožiteľnosť práva hodnotia firmy ako mimoriadne nízku. Vyplýva to z najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 analytickej spoločnosti CEEC Research, ktorá bude v plnom znení k stiahnutiu 3. júla na www.ceec.eu.

Riaditelia stavebných firiem sa sťažujú na zlú platobnú morálku investorov, ale tiež niektorých veľkých firiem voči ich menším subdodávateľom (stredným a malým firmám alebo dodávateľom materiálu). Podľa najnovšej Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 je v súčasnej dobe už po splatnosti až 27 percent všetkých stavebnými firmami vyfaktúrovaných prostriedkov. Faktorom, ktorý má podľa firiem kľúčový vplyv na ekonomickú nestabilitu stavebných firiem, je práve zlá platobná morálka zadávateľov práce. Na tom, že ide o veľký problém, sa zhodlo 94 percent riaditeľov stavebných firiem. Mezi najväčšími firmami panovala v otázke dokonca stopercentná zhoda. Objem faktúr, u ktorých investori meškajú s úhradou, je oproti priemeru ešte o 4 percentné body vyšší. „Zlá platobná morálka zadávateľov stavebných prác v kombinácii so zložitou vymožiteľnosťou práva je pre mnoho firiem smrtiaca kombinácia. V mnohých prípadoch už nepomáhajú ani prísľuby ďalších zákaziek a niektorí subdodávatelia odmietajú dodávať i tým najväčším firmám bez zaistenia úhrady vopred. Im samotným totiž už kriticky chýbajú peniaze na mzdy zamestnancov, či úhrady dodávateľom materiálu, bez ktorých nie sú schopni fungovať,“ približuje aktuálnu situáciu na trhu Jiří Vacek, riaditeľ analytickej spoločnosti CEEC Research. To potvrdzuje i Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK: „Hlavným problémom je platobná morálka, a to tak investorov, ako aj dodávateľov navzájom.“ Rovnako to vidí i výkonný riaditeľ spoločnosti Ramirent, ktorá zaisťuje pre stavebné firmy požičiavanie techniky a mechanizácie, Libor Taglicht: „Platobná morálka je bohužiaľ úplne tristná. Najsmutnejšie na tomto nenormálnom stave je, že ho drvivá väčšina dlžníkov považuje za normálny. Skúste kontaktovať vášho dlžníka 2 týždne po splatnosti faktúry. Odpoveďou Vám nebudú ospravedlnenia a pravdivé ubezpečenie o práve uskutočnenej platbe. Skôr si vypočujete vyhrážanie, že prerušia Vašu vzájomnú spoluprácu a neustále opakovanie, že je to „ predsa úplne normálne.“

Zdroje, ktoré majú spoločnosti blokované u investorov, a ktoré potrebujú pre ďalší chod, nahradzujú, podľa výsledkov analýzy, najčastejšie čerpaním vlastných zdrojov (vlastného kapitálu). To potvrdzuje až 94 percent riaditeľov spoločností. Naopak odklad alebo čiastočnú výplatu miezd a iných interných nákladov sa snažia firmy využívať len minimálne, vzhľadom k tomu, že dľa ich slov je to to najhoršie riešenie s dopadom na ich image, kvalitu práce a v podstate už posledná snaha o riešenie situácie pred ich zánikom. „V prvom rade štát a celý verejný sektor by mal skrátiť splatnosti faktúr čo najviac, alebo aspoň dodržiavať danú 30 dňovú splatnosť. Zaznamenávame veľa zákaziek, kde hlavne mestá a obce idú do zákaziek, kde nemajú zaistené 100% financovanie, alebo pri zákazkách financovaných z eurofondov, kde poberateľom príspevku sú mestá alebo obce, z dôvodu dlhej administratívnej náročnosti kontroly projektu sa úhrady faktúr neúmerne predlžujú,“ uvádza Róbert Šinály, generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva, EUROVIA SK. Za jedného z popredných dodávateľov stavebných materiálov na Slovensku zlé skúsenosti s platobnou morálkou potvrdzuje i Michal Fickuliak, marketingový riaditeľ spoločnosti SGCP Weber: „Problematika pohľadávok na Slovensku je dlhodobo TOP témou. Súčasná platobná morálka na Slovensku je ovplyvnená najmä druhotnou platobnou neschopnosťou. Tok peňazí sa výrazne spomaľuje a slovenské firmy musia každodenne zápasiť s analyzovaním každej akcie, na ktorú dodávajú tovar alebo služby z pohľadu platobnej schopnosti investora, prípadne odberateľa.“

Na druhom mieste vo faktoroch obmedzujúcich ekonomickú stabilitu spoločností firmy s malým odstupom bodového hodnotenia uvádzajú nestabilnú legislatívu a nekoncepčnosť štátu (potvrzuje 93 % firiem, hodnotenie 7,5). Vymožiteľnosť práva riaditelia firiem hodnotia ako mimoriadne zlú, na stupnici od 0 do 10 maximálnych bodov ju hodnotia hlboko pod priemerom, tj. len dvomi bodmi. Väčšina odpovedí bola do troch bodov a hodnotenie vyššie než päť bodov (priemer) bolo úplne ojedinelé. V jednotlivých segmentoch (veľké alebo stredné a malé firmy) boli odpovede veľmi podobné.

missing image file

Viac sa dozviete v Kvartálnej analýze slovenského stavebníctva Q2/2014, ktorú predstavíme vo štvrtok 3. júla, a ktorú bude možné bezplatne stiahnuť na webových stránkach spoločnosti

CEEC Research www.ceec.eu

Generálnym partnerom Kvartálnej analýzy slovenského stavebníctva Q2/2014 je Považská cementáreň Ladce, zlatým partnerom je spoločnosť SGCP, divízia Weber, strieborným partnerom je spoločnost Ramirent a výhradným developer partnerom je spoločnosť OMC Invest.

Kontakt pre médiá:
Alena Setničková
PR & Communication Director
CEEC Research

E-mail: setnickova@ceec.eu
Tel. SR: +421 949 213 170
Tel. ČR: +420 777 299 790

www.ceec.eu

CEEC Research je najväčšou analytickou spoločnosťou špecializujúcou sa na stavebníctvo v krajinách strednej a východnej Európy. Bola založená v roku 2005 a od tej doby bezplatne poskytuje štúdie o aktuálnom stave a očakávanom vývoji stavebníctva v desiatich krajinách strednej a východnej Európy. Všetky štúdie a analýzy CEEC Research sú založené výhradne na údajoch získaných z pravidelných štruktúrovaných interview s kľúčovými predstaviteľmi vybraných najväčších, stredných i malých stavebných spoločností.

CEEC Research naviac k pravidelným a bezplatným analýzam stavebníctva tiež organizuje Stretnutie lídrov stavebníctva, ktorých sa zúčastňujú generálni riaditelia najvýznamnejších stavebných, developerských a projektových spoločností, prezidenti zväzov, cechov a komôr z oblasti stavebníctva a tiež i ministri a najvyšší predstavitelia štátu vybraných krajín.

Článok bol publikovaný: 2. 7. 2014

 

Poloha na mape

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2023
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2023
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2016
Prezentácia v publikácii Stavebníctvo 2016
 

Údaje o firme CEEC Research s.r.o. boli overené: 5. 3. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 18. 10. 2021

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 565, Tento rok: 228, Tento mesiac: 49, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety