DatabázaČlánkyKľúčové slová

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie
*  Stavebníctvo  ›  TZB - Ostatné  ›  Protipožiarne zariadenia

Kľúčové slová

ATN normyPodnikateľské zväzy, združeniaPožiarna konštrukciaProtipožiarna ochrana - zariadenia, službyŠpecialista požiarnej ochrany

Základné informácie

logotype

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v SR

Jiráskova 6354/29
974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 907 811 926
E-mail: sekretariat@appo.sk
Web: www.appo.sk
Facebook
IČO: 42039592
IČ DPH / DIČ: 2022399720

Kontaktné osoby

Ing. František Gilian - generálny sekretár

Bezpečnosť fotovoltických systémov

V nadväznosti na predchádzajúci článok Analýza prvého reálneho hasičského zásahu pri požiari elektromobilu v podzemných garážach na septembrovej konferencii Požarní bezpečnost staveb 2023 v Prahe, nás zaujala aj prednáška bývalého kolegu a člena našej asociácie doc. Ing. Vladimíra Mózera, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí v Českej republike na Stavebnej fakulte ČVUT Praha. Prednáška na tému protipožiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov opäť úzko súvisí s problematikou, ktorá rovnako nie je v Českej republike ani na Slovensku regulovaná žiadnym právnym predpisom resp. žiadnou STN. V Českej republike sa podľa informácií uvedených aj v prednáške pripravuje príslušná ČSN aj úprava vyhlášky, ale na Slovensku bohužiaľ už od roku 2019 nemáme ani príslušnú technickú komisiu odborníkov, ktorá by sa mala venovať tvorbe noriem v tejto oblasti. Vzhľadom k tomu je dôležité konštatovať, že na Slovensku sa už dva roky používa nami spracovaná a vydaná ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie. Aj tieto skutočnosti svedčia o správnosti a životaschopnosti nášho projektu tvorby vydávania ATN® dokumentov, ktorý neporovnateľne rýchlejšie reaguje na vývoj stavu techniky a technického poznania, na rozdiel od tvorby STN, ktorá v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb už dlhodobo stagnuje.

Prednášku doc. Ing. Vladimíra Mózera, PhD., si môžete pozrieť nižšie a aj na portáli estav.tv

Zdroj: www.appo-sk

Článok bol publikovaný: 20. 11. 2023

 

II. ročník elektrotechnickej konferencie ELTEX

Radi by sme Vás, ako mediálny partner našej partnerskej spoločnosti ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o. informovali, o II. ročníku elektrotechnickej konferencie ELTEX, ktorá sa koná v Patinciach dňa 22.11.2023 a je komplexne zameraná na elektrické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu. Viac sa o konferencii dozviete na linku ELTEX 2023. Túto konferenciu priamo podporujú, ako partneri, aj mnohí naši členovia.

Článok bol publikovaný: 25. 10. 2023

 

Európsky prieskum v oblasti elektromobility vo vzťahu k požiarnej bezpečnosti krytých parkovísk

Naša asociácia sa zapája do prebiehajúceho európskeho prieskumu Fóra pre trvalo udržateľnú dopravu (STF) v súvislosti s elektromobilitou v stavbách a požiarnou bezpečnosťou týchto stavieb.

STF bolo zriadené s cieľom pomáhať Komisii pri vykonávaní činností a programov Únie zameraných na podporu zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá, aby sa prispelo k cieľom Európskej únie v oblasti energetiky a klímy. STF slúži ako platforma pre štrukturálny dialóg, výmenu technických poznatkov, spoluprácu a koordináciu medzi členskými štátmi Únie a príslušnými verejnými a súkromnými zainteresovanými stranami.

Celý článok nájdete na stránke APPO.

Článok bol publikovaný: 14. 7. 2023

 

Podrobný program konferencie Monitor PBS 2023

Chceli by sme odbornú verejnosť informovať, že 29.4.2023 sme pre vysoký záujem o účasť, uzavreli možnosť prihlásenia sa na konferenciu, o ktorej organizovaní sme Vás informovali dňa 16. 3. 2023 v článku Organizujeme 1. Odbornú konferenciu MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023

Celkový počet prihlásených účastníkov je 150 a zastúpenie je z niekoľkých desiatok významných štátnych orgánov aj neštátnych organizácií a súkromných spoločností. Po uzávierke prihlášok sme zostavili podrobný konečný program konferencie, ktorý si môžete stiahnuť Program konferencie MONITOR PBS 2023 Celý článok

Všetky články nájdte na stránke Asociácie

Článok bol publikovaný: 6. 5. 2023

 

MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023

Chceli by sme odbornú verejnosť informovať, že dnes 16.3.2023 sme zverejnili oficiálnu pozvánku s prihláškou na 1. Odbornú konferenciu MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2023 (MPBS 2023), ktorá by sa mala konať každoročne pre potreby odbornej verejnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania a získavania najnovších informácií v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) z domova aj zo zahraničia.

Tohtoročná konferencia MPBS 2023 s účasťou zahraničných odborníkov, ktorá sa bude konať v hoteli PARTIZÁN v obci Bystrá na Táloch dňa 25.5.2023 bude konkrétne zameraná na súčasné aktuálne témy v oblasti PBS doma aj v zahraničí. Celý článok

Všetky články nájdte na stránke Asociácie

Článok bol publikovaný: 16. 3. 2023

 

Nový krátky návod PO pre všetkých o hasiacich prístrojoch

V rámci projektu vzdelávania a výchovy v oblasti požiarnej ochrany so zameraním na obyvateľstvo sme zverejnili ďalší krátky návod PO pre obyvateľov o hasiacich prístrojoch. V rámci krátkych návodov PO (KNPO) sme už pred časom vydali KNPO na tému Protipožiarne opatrenia pre občanov pri skladovaní LI-ION batérií.

V súvislosti so skladovaním batérií došlo 25.1.2023 v Bra­tislave k požiarnej udalosti v priestoroch, kde sídli aj Ministerstvo hospodárstva SR. Malo dôjsť k výbuchu … Celý článok

Všetky články nájdte na stránke Asociácie

Článok bol publikovaný: 26. 1. 2023

 

ATN® normy

Asociácia v roku 2016 začala uskutočňovať nový projekt v oblasti tvorby a vydávania ATN® dokumentov, ako pokračovanie projektu vydávania technických návodov APPO TN z roku 2008. Účelom ATN® dokumentu je poskytnúť podporu odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení v oblasti najnovších poznatkov vedy a techniky v oblasti predmetu ATN® normy. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov ATN® dokumentov budú vynakladať veľké úsilie na to, aby obsahovali najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.

Celý článok nájdete na stránke Asociácie.

Článok bol publikovaný: 6. 12. 2022

 

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Hlavným poslaním našej asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Podnetom na založenie asociácie bola absencia zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od svojho vzniku v roku 2006 sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Naše aktivity a pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany realizujeme prostredníctvom rôznych projektov, ktoré majú väčšinou dlhodobý charakter a snažíme sa komplexne riešiť problémy aplikačnej praxe.

Od roku 2017 sme vytvorili v asociácii platformu, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany. Mnohé naše odborné aktivity a projekty majú aj európsky charakter.

Ciele

 • Zabezpečovať správnu funkciu systémov protipožiarnej ochrany stavieb a technológií
 • Podpora správnej aplikácie a funkcie stavebných výrobkov a systémov v praxi
 • Použitie stavebných výrobkov, ktoré neprispievajú k šíreniu požiaru – reakcia na oheň, vývin tepla a dymu
 • Zvyšovanie úrovne požiarnej bezpečnosti v Slovenskej republike a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

Činnosť

 • Zastupovanie záujmov výrobcov komponentov systémov požiarnej ochrany a zhotoviteľov týchto systémov v záujme dodržiavania vysokého stupňa kvality a funkčnosti systémov
 • Presadzovanie záujmov v oblasti správneho riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnobezpeč­nostného inžinierstva
 • Presadzovanie európskych zásad dobrovoľnosti, transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie
 • Tvorba legislatívnych a normatívnych dokumentov v oblasti pôsobnosti združenia
 • Spolupráca so orgánmi štátnej správy v oblasti protipožiarnej ochrany a stavebných výrobkov
 • Informovanie odbornej verejnosti a podpora vzdelávania
 • Veda, výskum a vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a stavebných výrobkov
 • Propagácia členských organizácií

Naše projekty

APPO-LEX MONITOR®

Projekt sa zaoberá systémom sledovania tvorby právnych predpisov a podávania návrhov na legislatívne zmeny v spolupráci s našimi partnermi v záujme zlepšovania podnikateľského prostredia, úrovne protipožiarnej bezpečnosti a úrovne vzdelávania.

Slovenská galéria významných osobností PO

Cieľom projektu je nezabúdať na tých, ktorí sa významným spôsobom a svojím celoživotným dielom zaslúžili o rozvoj požiarnej ochrany na Slovensku.

Cena Jaroslava Mika

Každoročné udeľovanie tejto Ceny je určené odborníkom, ktorí v danom roku najviac prispeli k rozvoju požiarnej ochrany a dosahovaniu cieľov našej asociácie.
.
.
.
.
.
.

Elektromobilita a riešenie PBS

Téma, ktorá je široko podporovaná v celej EÚ, avšak má aj svoje bezpečnostné aspekty, ktoré už nie sú tak široko komunikované. Cieľom projektu je priblížiť všetky aspekty elektromobility najmä vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

OPK a BIM modelovanie stavieb

Digitalizácia sa dotkne všetkých činností, ktoré súvisia s navrhovaním a zhotovením stavieb aj z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Projekt sa zaoberá prenosom údajov z dokumentácie skutočného zhotovenia stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti do prostredia BIM.

Osvedčenie požiarnych konštrukcií (OPK)

Projekt je venovaný najdlhšej a najintenzívnejšej aktivite našej asociácie v oblasti zavedenia zodpovednosti zhotoviteľov požiarnych konštrukcií (PK) za správne a kvalitné zhotovenie stavebných a montážnych prác, ktoré súvisia s požiarnou bezpečnosťou stavby do právnych predpisov.

Požiarnobezpeč­nostné inžinierstvo

Jeden z najnovších projektov, ktorý zohľadňuje svetové trendy v oblasti navrhovania stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti použitím prístupov požiarnobezpeč­nostného inžinierstva.

Prírodné laboratórium mechaniky vonkajších vedení

Podporujeme aj výskum a vývoj v rôznych oblastiach súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou so zameraním na podporu mladých odborníkov v tejto oblasti, Projekt je zameraný na skúmanie prírodných vplyvov na mechaniku vonkajších elektrických vedení.

Riešenie PBS a BIM modelovanie stavieb

Digitalizácia sa dotkne všetkých činností, ktoré súvisia s navrhovaním a zhotovením stavieb aj z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Projekt sa zaoberá prenosom údajov z riešenia protipožiarnej bezpečnosti v dokumentácii do prostredia BIM.

Sektorovo riadené inovácie

Projekt je zameraný na tvorbu a revíziu odborných vedomostí a odborných zručností v povolaniach uvedených v Národnej sústave povolaní, ktoré sa týkajú protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Vzdelávanie a výchova v oblasti PO

Jedným zo základných cieľov projektu je vzdelávanie a výchova neodbornej laickej verejnosti vo vzťahu k správnemu chápaniu základných princípov ich vlastnej bezpečnosti v oblasti požiarnej ochrany.

Článok bol publikovaný: 30. 11. 2022

 

Poloha na mape

Galéria

Konferencia
Konferencia
Cena Jaroslava Mika
Cena Jaroslava Mika
Ocenený
Ocenený
 

Údaje o firme Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli overené: 22. 11. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 24. 11. 2022

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023

Počet návštev. Tento rok: 724, Tento mesiac: 8, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety