DatabázaČlánkyKľúčové slová

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie
*  Stavebníctvo  ›  TZB - Ostatné  ›  Protipožiarne zariadenia

Kľúčové slová

ATN normyPodnikateľské zväzy, združeniaPožiarna konštrukciaProtipožiarna ochrana - zariadenia, službyŠpecialista požiarnej ochrany

Základné informácie

logotype

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v SR

Jiráskova 6354/29
974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 907 811 926
E-mail: sekretariat@appo.sk
Web: www.appo.sk
Facebook
IČO: 42039592
IČ DPH / DIČ: 2022399720
Objednávateľ: Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Kontaktné osoby

Ing. František Gilian - generálny sekretár

• hlavným poslaním asociácie je neustále zvyšovanie kvality
protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v SR
• zastrešuje odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti
v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany
• tvorí a vydáva ATN® normy prístupné širokej odbornej verejnosti
• aktívne spolupracuje s APZD na tvorbe právnych predpisov

Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Na túto aktuálnu tému bol zverejnený článok na portáli Podnikajte.sk, ktorý našu asociáciu požiadal o odpovede na niekoľko zaujímavých otázok v súvislosti s protipožiarnou bezpečnosťou fotovoltických inštalácií. Žurnalistov z portálu Podnikajte.sk totiž zaujala naša ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie, ktorou je článok inšpirovaný.

Celý článok si môžete prečítať na linku: Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

Článok bol publikovaný: 28. 5. 2024

 

MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2024

Aktualizácia 8.4.2024:
Chceli by sme odbornú verejnosť informovať, že pre veľký záujem sme dnes uzavreli možnosť prihlasovania sa.

Chceli by sme odbornú verejnosť informovať, že dnes sme zverejnili oficiálnu pozvánku s prihláškou a program na 2. Odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou MONITOR PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVIEB 2024 (MPBS 2024), ktorá sa koná pre potreby odbornej verejnosti z hľadiska celoživotného vzdelávania a získavania najnovších informácií v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb (PBS) z domova aj zo zahraničia.

Tohtoročná konferencia MPBS 2024 s účasťou zahraničných odborníkov, sa bude konať v kongresovom centre AquaCity Poprad dňa 16.5.2024 s mož­nosťou účasti na odbornej exkurzii konanej dňa 17.5.2024 pred­poludním v neďalekých Batizovciach, kde sídli najväčšie slovenské skúšobné laboratórium pre požiarne skúšky stavebných výrobkov, spoločnosť Fires s.r.o.

Na konferencii vystúpi množstvo skúsených lektorov a odborníkov v oblasti PBS zo štátnej správy, univerzitného prostredia, aplikačnej praxe, navrhovania PBS a ďalších oblastí súvisiacich s PBS.

Konferencia je svojim zameraním určená pre Vás všetkých, ktorí sa zaoberáte akýmikoľvek činnosťami v oblasti PBS od štúdia, navrhovania až po realizáciu a kontrolu súvisiacich stavebných a montážnych prác.

Generálnym partnerom konferencie je náš riadny dlhoročný člen, spoločnosť OBO Bettermann s.r.o, za čo jej aj touto cestou ďakujeme.

Konferenciu podporili ako hlavní partneri, spoločnosť STÖBICH Brandschutz s.r.o., Slovenská komora stavebných inžinierov, Prezídium Hasičského a záchranného zboru a ďalší naši odborní, mediálni a reklamní partneri uvedení na všetkých propagačných materiáloch konferencie.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Celý článok / Všetky články nájdte na stránke Asociácie

Článok bol publikovaný: 15. 5. 2024

 

Prelom v spolupráci so štátnou správou

Rokovanie zástupcov APPO SR s predstaviteľmi nového vedenia Prezídia HaZZ.

Dňa 12.3.2024 sa na pozvanie zástupcov nového vedenia Prezídia HaZZ uskutočnilo v Bratislave rokovanie so zástupcami vedenia Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, na ktorom boli podrobne prerokované otázky ďalšej spolupráce oboch subjektov.

K témam stretnutia by sme chceli zaujať veľmi pozitívny postoj, keďže sa prerokovali vzájomné názory na doterajšiu spoluprácu a dohodli sa východiská pre ďalšie napredovanie spoločných snáh vedúcich k prospechu všeobecného spoločenského záujmu, ktorým je protipožiarna bezpečnosť stavieb a ochrana pred požiarmi. Zo záverov rokovania vyplynula z oboch strán vôľa, uzavrieť Memorandum o porozumení a spolupráci, ktoré by bolo rámcom spolupráce v krátkodobom, strednodobom aj dlhodobom horizonte v záujme priblíženia sa a dosiahnutiu takých riešení protipožiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnej ochrany, ktoré zodpovedajú súčasným potrebám aplikačnej praxe.

Celý článok

Všetky články nájdte na stránke Asociácie

Článok bol publikovaný: 14. 3. 2024

 

Prečo sa v krajine lesov nedajú stavať vyššie drevostavby?

Dnes nás zaujal článok na portáli ASB s titulkou Vo švédskej metropole má vyrásť najväčší komplex drevostavieb na svete..

Po jeho prečítaní sme si spomenuli na časy niekedy okolo roku 2010, kedy sa naši odborníci snažili naštartovať iniciatívu v spolupráci s odborníkmi Žilinskej univerzity a Stavebnej fakulty STU Bratislava, ktorá by viedla k zmenám technických noriem na protipožiarnu bezpečnosť stavieb a umožnila by stavať drevostavby na Slovensku do oveľa väčšej podlažnosti podobne, ako je to v mnohých vyspelých krajinách EÚ. Bohužiaľ ani za 14 rokov sa na Slovensku s obrovskou rozlohou lesov a zásobou dreva nepodarilo presadiť u zodpovedných štátnych orgánov veľmi racionálne a efektívne zmeny legislatívy a technických noriem, ktoré by Slovensko dostali medzi tieto vyspelé krajiny a podporili by sme využívanie vlastného zeleného bohatstva. V tejto súvislosti sme si prečítali aj článok na tom istom portáli, ktorý bol uverejnený 7. decembra 2023 s titulkom Najväčšia slovenská drevostavba v Palme asi nevznikne: Problémom je konzervatívna a zastaraná legislatíva.

Článok bol publikovaný: 24. 1. 2024

 

Indikátory úspešnosti dlhodobých projektov APPO SR

Vo všeobecnosti si mnohí z nás neuvedomujú, aký významný a pozitívny dopad majú projekty našej asociácie vo vzťahu k zlepšovaniu úrovne protipožiarnej bezpečnosti stavieb v Slovenskej republike. Tieto projekty realizujeme už od založenia asociácie v roku 2006. Za obdobie 18-tich rokov nášho pôsobenia sme realizovali mnoho projektov a aktivít smerujúcich k dosiahnutiu základných cieľov uvedených v našich Stanovách. Základným dôvodom vzniku APPO SR bola neutešená situácia v oblasti kvality a kontroly uskutočňovania stavebných a montážnych prác, ktoré majú vplyv na protipožiarnu bezpečnosť stavieb. Preto sme v roku 2008 začali s prvým významným projektom, ktorým bolo zavedenie legislatívnej zodpovednosti zhotoviteľov za správne zhotovenie požiarnych konštrukcií na stavbe. Bol to prvý projekt z iniciatívy zakladajúcich členských spoločností APPO SR, ktoré pociťovali veľkú frustráciu z toho, že hoci investujú, ako výrobcovia stavebných výrobkov do ich vývoja, požiarnych skúšok a nákladov na uvedenie na trh EÚ obrovské finančné prostriedky, tak ich správne zabudovanie do stavby a kontrola zabudovania, v podstate nikoho netrápila. Tento projekt sme prezentovali v roku 2009 v Brne na medzinárodnom zasadnutí zástupcov najvyšších predstaviteľov hasičských zborov a asociácií požiarnej ochrany štátov V4+Ukrajina, kde aj český kolegovia potvrdili jeho opodstatnenosť, keďže prezentovali obdobný projekt tvorby jednotných dokladov pre stavbu (JDS). Celý článok TU…

Článok bol publikovaný: 10. 1. 2024

 

Bezpečnosť fotovoltických systémov

V nadväznosti na predchádzajúci článok Analýza prvého reálneho hasičského zásahu pri požiari elektromobilu v podzemných garážach na septembrovej konferencii Požarní bezpečnost staveb 2023 v Prahe, nás zaujala aj prednáška bývalého kolegu a člena našej asociácie doc. Ing. Vladimíra Mózera, PhD., ktorý v súčasnosti pôsobí v Českej republike na Stavebnej fakulte ČVUT Praha. Prednáška na tému protipožiarnej bezpečnosti fotovoltických systémov opäť úzko súvisí s problematikou, ktorá rovnako nie je v Českej republike ani na Slovensku regulovaná žiadnym právnym predpisom resp. žiadnou STN. V Českej republike sa podľa informácií uvedených aj v prednáške pripravuje príslušná ČSN aj úprava vyhlášky, ale na Slovensku bohužiaľ už od roku 2019 nemáme ani príslušnú technickú komisiu odborníkov, ktorá by sa mala venovať tvorbe noriem v tejto oblasti. Vzhľadom k tomu je dôležité konštatovať, že na Slovensku sa už dva roky používa nami spracovaná a vydaná ATN® 011 Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Stavby s fotovoltickými elektrárňami a úložiskami elektrickej energie. Aj tieto skutočnosti svedčia o správnosti a životaschopnosti nášho projektu tvorby vydávania ATN® dokumentov, ktorý neporovnateľne rýchlejšie reaguje na vývoj stavu techniky a technického poznania, na rozdiel od tvorby STN, ktorá v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb už dlhodobo stagnuje.

Prednášku doc. Ing. Vladimíra Mózera, PhD., si môžete pozrieť nižšie a aj na portáli estav.tv

Zdroj: www.appo-sk

Článok bol publikovaný: 20. 11. 2023

 

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Hlavným poslaním našej asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Podnetom na založenie asociácie bola absencia zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od svojho vzniku v roku 2006 sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Naše aktivity a pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany realizujeme prostredníctvom rôznych projektov, ktoré majú väčšinou dlhodobý charakter a snažíme sa komplexne riešiť problémy aplikačnej praxe.

Od roku 2017 sme vytvorili v asociácii platformu, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany. Mnohé naše odborné aktivity a projekty majú aj európsky charakter.

Ciele

 • Zabezpečovať správnu funkciu systémov protipožiarnej ochrany stavieb a technológií
 • Podpora správnej aplikácie a funkcie stavebných výrobkov a systémov v praxi
 • Použitie stavebných výrobkov, ktoré neprispievajú k šíreniu požiaru – reakcia na oheň, vývin tepla a dymu
 • Zvyšovanie úrovne požiarnej bezpečnosti v Slovenskej republike a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

Činnosť

 • Zastupovanie záujmov výrobcov komponentov systémov požiarnej ochrany a zhotoviteľov týchto systémov v záujme dodržiavania vysokého stupňa kvality a funkčnosti systémov
 • Presadzovanie záujmov v oblasti správneho riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnobezpeč­nostného inžinierstva
 • Presadzovanie európskych zásad dobrovoľnosti, transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie
 • Tvorba legislatívnych a normatívnych dokumentov v oblasti pôsobnosti združenia
 • Spolupráca so orgánmi štátnej správy v oblasti protipožiarnej ochrany a stavebných výrobkov
 • Informovanie odbornej verejnosti a podpora vzdelávania
 • Veda, výskum a vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a stavebných výrobkov
 • Propagácia členských organizácií

Naše projekty

APPO-LEX MONITOR®

Projekt sa zaoberá systémom sledovania tvorby právnych predpisov a podávania návrhov na legislatívne zmeny v spolupráci s našimi partnermi v záujme zlepšovania podnikateľského prostredia, úrovne protipožiarnej bezpečnosti a úrovne vzdelávania.

Slovenská galéria významných osobností PO

Cieľom projektu je nezabúdať na tých, ktorí sa významným spôsobom a svojím celoživotným dielom zaslúžili o rozvoj požiarnej ochrany na Slovensku.

Cena Jaroslava Mika

Každoročné udeľovanie tejto Ceny je určené odborníkom, ktorí v danom roku najviac prispeli k rozvoju požiarnej ochrany a dosahovaniu cieľov našej asociácie.
.
.
.
.
.
.

Elektromobilita a riešenie PBS

Téma, ktorá je široko podporovaná v celej EÚ, avšak má aj svoje bezpečnostné aspekty, ktoré už nie sú tak široko komunikované. Cieľom projektu je priblížiť všetky aspekty elektromobility najmä vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

OPK a BIM modelovanie stavieb

Digitalizácia sa dotkne všetkých činností, ktoré súvisia s navrhovaním a zhotovením stavieb aj z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Projekt sa zaoberá prenosom údajov z dokumentácie skutočného zhotovenia stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti do prostredia BIM.

Osvedčenie požiarnych konštrukcií (OPK)

Projekt je venovaný najdlhšej a najintenzívnejšej aktivite našej asociácie v oblasti zavedenia zodpovednosti zhotoviteľov požiarnych konštrukcií (PK) za správne a kvalitné zhotovenie stavebných a montážnych prác, ktoré súvisia s požiarnou bezpečnosťou stavby do právnych predpisov.

Požiarnobezpeč­nostné inžinierstvo

Jeden z najnovších projektov, ktorý zohľadňuje svetové trendy v oblasti navrhovania stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti použitím prístupov požiarnobezpeč­nostného inžinierstva.

Prírodné laboratórium mechaniky vonkajších vedení

Podporujeme aj výskum a vývoj v rôznych oblastiach súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou so zameraním na podporu mladých odborníkov v tejto oblasti, Projekt je zameraný na skúmanie prírodných vplyvov na mechaniku vonkajších elektrických vedení.

Riešenie PBS a BIM modelovanie stavieb

Digitalizácia sa dotkne všetkých činností, ktoré súvisia s navrhovaním a zhotovením stavieb aj z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Projekt sa zaoberá prenosom údajov z riešenia protipožiarnej bezpečnosti v dokumentácii do prostredia BIM.

Sektorovo riadené inovácie

Projekt je zameraný na tvorbu a revíziu odborných vedomostí a odborných zručností v povolaniach uvedených v Národnej sústave povolaní, ktoré sa týkajú protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Vzdelávanie a výchova v oblasti PO

Jedným zo základných cieľov projektu je vzdelávanie a výchova neodbornej laickej verejnosti vo vzťahu k správnemu chápaniu základných princípov ich vlastnej bezpečnosti v oblasti požiarnej ochrany.

Článok bol publikovaný: 30. 11. 2022

 

Poloha na mape

Galéria

Konferencia
Konferencia
Cena Jaroslava Mika
Cena Jaroslava Mika
Ocenený
Ocenený
 

Údaje o firme Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli overené: 20. 12. 2023
Internetový zápis úplný. Uverejnený 24. 11. 2022

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 791, Tento rok: 985, Tento mesiac: 54, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety