DatabázaČlánkyKľúčové slová

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie
*  Stavebníctvo  ›  TZB - Ostatné  ›  Protipožiarne zariadenia

Kľúčové slová

ATN normyPodnikateľské zväzy, združeniaPožiarna konštrukciaProtipožiarna ochrana - zariadenia, službyŠpecialista požiarnej ochrany

Základné informácie

logotype

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v SR

Jiráskova 6354/29
974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 907 811 926
E-mail: sekretariat@appo.sk
Web: www.appo.sk
Facebook
IČO: 42039592
IČ DPH / DIČ: 2022399720

Kontaktné osoby

Ing. František Gilian - generálny sekretár

Nový krátky návod PO pre všetkých o hasiacich prístrojoch

V rámci projektu vzdelávania a výchovy v oblasti požiarnej ochrany so zameraním na obyvateľstvo sme zverejnili ďalší krátky návod PO pre obyvateľov o hasiacich prístrojoch. V rámci krátkych návodov PO (KNPO) sme už pred časom vydali KNPO na tému Protipožiarne opatrenia pre občanov pri skladovaní LI-ION batérií.

V súvislosti so skladovaním batérií došlo 25.1.2023 v Bra­tislave k požiarnej udalosti v priestoroch, kde sídli aj Ministerstvo hospodárstva SR. Malo dôjsť k výbuchu … Celý článok

Všetky články nájdte na stránke Asociácie

Článok bol publikovaný: 26. 1. 2023

 

ATN® normy

Asociácia v roku 2016 začala uskutočňovať nový projekt v oblasti tvorby a vydávania ATN® dokumentov, ako pokračovanie projektu vydávania technických návodov APPO TN z roku 2008. Účelom ATN® dokumentu je poskytnúť podporu odbornej verejnosti, projektantom, zhotoviteľom, investorom, orgánom dozoru a poisťovateľom stavieb a technologických zariadení v oblasti najnovších poznatkov vedy a techniky v oblasti predmetu ATN® normy. Riešiteľ alebo kolektív riešiteľov ATN® dokumentov budú vynakladať veľké úsilie na to, aby obsahovali najaktuálnejšie technické riešenia na základe najnovšieho poznania v oblasti vedy a techniky.

Celý článok nájdete na stránke Asociácie.

Článok bol publikovaný: 6. 12. 2022

 

Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Hlavným poslaním našej asociácie je neustále zvyšovanie kvality protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní stavieb v Slovenskej republike. Podnetom na založenie asociácie bola absencia zodpovednosti za správnu realizáciu opatrení protipožiarnej bezpečnosti na stavbách pri výkone stavebných a montážnych prác. Od svojho vzniku v roku 2006 sme sa na základe výsledkov našej činnosti stali rešpektovaným odborným združením v oblasti požiarnej ochrany doma aj v zahraničí. Naše aktivity a pôsobenie v oblasti požiarnej ochrany realizujeme prostredníctvom rôznych projektov, ktoré majú väčšinou dlhodobý charakter a snažíme sa komplexne riešiť problémy aplikačnej praxe.

Od roku 2017 sme vytvorili v asociácii platformu, ktorá ako jediná na Slovensku zastrešuje aj odborníkov v oblasti riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb – špecialistov požiarnej ochrany. Mnohé naše odborné aktivity a projekty majú aj európsky charakter.

Ciele

 • Zabezpečovať správnu funkciu systémov protipožiarnej ochrany stavieb a technológií
 • Podpora správnej aplikácie a funkcie stavebných výrobkov a systémov v praxi
 • Použitie stavebných výrobkov, ktoré neprispievajú k šíreniu požiaru – reakcia na oheň, vývin tepla a dymu
 • Zvyšovanie úrovne požiarnej bezpečnosti v Slovenskej republike a medzinárodná spolupráca v tejto oblasti
 • Medzinárodná spolupráca v oblasti protipožiarnej bezpečnosti

Činnosť

 • Zastupovanie záujmov výrobcov komponentov systémov požiarnej ochrany a zhotoviteľov týchto systémov v záujme dodržiavania vysokého stupňa kvality a funkčnosti systémov
 • Presadzovanie záujmov v oblasti správneho riešenia požiarnej bezpečnosti stavieb a požiarnobezpeč­nostného inžinierstva
 • Presadzovanie európskych zásad dobrovoľnosti, transparentnosti a nezávislosti technickej normalizácie
 • Tvorba legislatívnych a normatívnych dokumentov v oblasti pôsobnosti združenia
 • Spolupráca so orgánmi štátnej správy v oblasti protipožiarnej ochrany a stavebných výrobkov
 • Informovanie odbornej verejnosti a podpora vzdelávania
 • Veda, výskum a vývoj v oblasti protipožiarnej bezpečnosti a stavebných výrobkov
 • Propagácia členských organizácií

Naše projekty

APPO-LEX MONITOR®

Projekt sa zaoberá systémom sledovania tvorby právnych predpisov a podávania návrhov na legislatívne zmeny v spolupráci s našimi partnermi v záujme zlepšovania podnikateľského prostredia, úrovne protipožiarnej bezpečnosti a úrovne vzdelávania.

Slovenská galéria významných osobností PO

Cieľom projektu je nezabúdať na tých, ktorí sa významným spôsobom a svojím celoživotným dielom zaslúžili o rozvoj požiarnej ochrany na Slovensku.

Cena Jaroslava Mika

Každoročné udeľovanie tejto Ceny je určené odborníkom, ktorí v danom roku najviac prispeli k rozvoju požiarnej ochrany a dosahovaniu cieľov našej asociácie.
.
.
.
.
.
.

Elektromobilita a riešenie PBS

Téma, ktorá je široko podporovaná v celej EÚ, avšak má aj svoje bezpečnostné aspekty, ktoré už nie sú tak široko komunikované. Cieľom projektu je priblížiť všetky aspekty elektromobility najmä vo vzťahu k protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

OPK a BIM modelovanie stavieb

Digitalizácia sa dotkne všetkých činností, ktoré súvisia s navrhovaním a zhotovením stavieb aj z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Projekt sa zaoberá prenosom údajov z dokumentácie skutočného zhotovenia stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti do prostredia BIM.

Osvedčenie požiarnych konštrukcií (OPK)

Projekt je venovaný najdlhšej a najintenzívnejšej aktivite našej asociácie v oblasti zavedenia zodpovednosti zhotoviteľov požiarnych konštrukcií (PK) za správne a kvalitné zhotovenie stavebných a montážnych prác, ktoré súvisia s požiarnou bezpečnosťou stavby do právnych predpisov.

Požiarnobezpeč­nostné inžinierstvo

Jeden z najnovších projektov, ktorý zohľadňuje svetové trendy v oblasti navrhovania stavieb z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti použitím prístupov požiarnobezpeč­nostného inžinierstva.

Prírodné laboratórium mechaniky vonkajších vedení

Podporujeme aj výskum a vývoj v rôznych oblastiach súvisiacich s protipožiarnou bezpečnosťou so zameraním na podporu mladých odborníkov v tejto oblasti, Projekt je zameraný na skúmanie prírodných vplyvov na mechaniku vonkajších elektrických vedení.

Riešenie PBS a BIM modelovanie stavieb

Digitalizácia sa dotkne všetkých činností, ktoré súvisia s navrhovaním a zhotovením stavieb aj z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti. Projekt sa zaoberá prenosom údajov z riešenia protipožiarnej bezpečnosti v dokumentácii do prostredia BIM.

Sektorovo riadené inovácie

Projekt je zameraný na tvorbu a revíziu odborných vedomostí a odborných zručností v povolaniach uvedených v Národnej sústave povolaní, ktoré sa týkajú protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Vzdelávanie a výchova v oblasti PO

Jedným zo základných cieľov projektu je vzdelávanie a výchova neodbornej laickej verejnosti vo vzťahu k správnemu chápaniu základných princípov ich vlastnej bezpečnosti v oblasti požiarnej ochrany.

Článok bol publikovaný: 30. 11. 2022

 

Poloha na mape

Galéria

Konferencia
Konferencia
Cena Jaroslava Mika
Cena Jaroslava Mika
Ocenený
Ocenený
 

Údaje o firme Asociácia pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky boli overené: 22. 11. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 24. 11. 2022

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety