DatabázaČlánkyKľúčové slová

Stredná priemyselná škola stavebná Prešov

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

ŠkolstvoŠkoly, stredné

Základné informácie

logotype

Stredná priemyselná škola stavebná Prešov

Odborné vzdelávanie v oblasti stavieb, geodézie, kartografie a katastra

Plzenská 10
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 773 2603
Tel.: +421 51 772 2176
E-mail: spsstavpo@spsstavpo.edu.sk
Web: www.spsstavpo.edupage.org
Facebook
IČO: 00161837
Objednávateľ: Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, Prešov

Kontaktné osoby

Mgr. Stanislav Kolpak - riaditeľ školy

Krédo školy: VZDELÁVANIE – MYSLENIE – KONANIE – VÝSLEDOK – ODMENA

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou v štud. odboroch:
3650 M STAVITEĽSTVO – zamerania po 2. ročníku:
- pozemné, dopravné a železničné staviteľstvo, architektúra a dizajn, TZB
3692 M GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER
• projektovanie, 3D návrh interiéru, rozpočtovanie stavieb, geodet. činnosti
• vyučovanie v špecializovaných učebniach s využitím grafických systémov
• vysoká uplatniteľnosť absolventov v praxi a pri štúdiu na VŠ
• spolupráca s organizáciami a firmami, štipendium pre žiakov

Vízia SPŠ stavebnej v Prešove

Nosnou myšlienkou plánu rozvoja školy, jej dlhodobého smerovania rozvoja a napredovania v horizonte piatich rokov. „Dobré vedomosti a zručnosti – pevný základ budúcnosti.”

Ponukou atraktívnych vzdelávacích programov vytvoriť modernú aktívnu školu 21. storočia, v ktorej absolventi získajú hlboké vedomosti a zručnosti podmienené uplatniteľnosťou na trhu práce.

V kľúčových kompetenciách všeobecno-vzdelávacích predmetov rozvíjať spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa, sociálne komunikačné spôsobilosti, spôsobilosť riešiť problémy, spôsobilosti občianske, sociálne a personálne, digitálne, spôsobilosti matematického myslenia. Kvalitné vzdelávanie cudzieho jazyka prostredníctvom inovatívnych metód a foriem výučby pre tvorivé zážitkové metódy.

V kľúčových kompetenciách odborných predmetov základné schopnosti v oblasti vedy a techniky a spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. Zavádzanie aktuálnych, inovatívnych a progresívnych vzdelávacích technológií a poznatkov v študijných programoch školy, s ktorými absolventi nachádzajú bezproblémové uplatnenie na trhu práce v ďalšom štúdiu ako aj v odbornej spôsobilosti. Spolupráca s profesijnými zoskupeniami, realizácia projektov na nové vzdelávacie technológie, aplikáciou nových poznatkov a materiálny rozvoj školy, spoluprácou so zamestnávateľmi a firmami prostredníctvom zmlúv, ktoré zabezpečia absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a dobrú uplatniteľnosť v odbornej praxi.

A k t i v i t y

Motivácia študentov – k štúdiu a neskôr k práci vo zvolenom študijnom odbore.
Zlepšenie kvality vzdelávania – zavádzanie aktuálnych, inovatívnych a progresívnych vzdelávacích technológií a poznatkov v študijných programoch školy.

Podpora inovácií – aplikáciou nových poznatkov, realizáciou nových projektov zameraných na nové vzdelávacie technológie pre rozšírenie kompetencií u učiteľov a žiakov a materiálny rozvoj školy.

Rozvíjanie iniciatív – ich výsledkom budú zaujímavé zamerania v študijných odboroch, ktoré zabezpečia absolventom konkurenčnú výhodu na trhu práce a dobrú uplatniteľnosť v ďalšom štúdiu.

Rozvoj spolupráce školy – s univerzitami a partnermi v profesných zoskupeniach, ktorých je členom, vytvárať a participovať na spoločných stratégiách nevyhnutných na dosiahnutie prosperity v regióne s postupným zvyšovaním kvality života absolventov.

Článok bol publikovaný: 28. 2. 2023

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Stredná priemyselná škola stavebná Prešov boli overené: 7. 3. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 23. 2. 2023

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2023Ročenka STAVEBNÍCTVO 2024

Počet návštev. Minulý rok: 426, Tento rok: 557, Tento mesiac: 13, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety