DatabázaČlánkyKľúčové slová

Agentúra pre rozvoj vidieka

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ostatné služby pre poľnohospodárstvo

Kľúčové slová

Poradenstvo v poľnohospodárstve

Základné informácie

logotype

Agentúra pre rozvoj vidieka

Finalizácia poľnohospodárskych produktov, alternatívne využitie poľnohospodárskej pôdy, rozvoj služieb na vidieku.

Akademická 4
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 7336 402
Fax: +421 37 7336 402
E-mail: arvi@arvi.sk
Web: www.nsrv.sk

IČO: 34075381
IČ DPH / DIČ: 2021196210

Kontaktné osoby

Ing. Lenka Mikulová - riaditeľka

• poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť
• organizácia konferencií, seminárov, študijných ciest
• podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach
• zoskupovanie organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka a poľnohospodárstva
• kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD
• spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS
• zber príkladov dobrej praxe a ich šírenie verejnosti
• spolupráca so štátnymi inštitúciami a zodpovednými orgánmi vo vzťahu k politike rozvoja vidieka
• koordinácia tematických pracovných skupín

Spoločne pre rozvoj vidieka!

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelilo Agentúre pre rozvoj vidieka (ARVI) štatút hostiteľského orgánu Národnej siete rozvoja vidieka (NSRV SR) ako komunikačnej platformy Programu rozvoja vidieka. Táto úloha mu vyplynula na základe európskej legislatívy, pričom povinnosť zriadiť Národnú sieť rozvoja vidieka dostal každý jeden členský štát EÚ. NSRV SR môžeme vnímať aj ako „komunikačný most“ medzi Európskou komisiou, ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Európskou sieťou rozvoja vidieka (ENRD), inštitúciami, samosprávou a beneficientmi za účelom zefektívnenia spätnej väzby o dopadoch a implementácii jednotlivých programov rozvoja vidieka.

Sieť tvorí Centrálna jednotka, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre a regionálne antény pôsobiace v ôsmich krajoch Slovenska – v bratislavskom, trnavskom, nitrianskom, trenčianskom, banskobystrickom, žilinskom, prešovskom a v košickom.

Medzi hlavné priority NSRV SR patrí poradenstvo a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a lesného hospodárstva pre Program rozvoja vidieka SR na obdobie rokov 2014 až 2020 (PRV SR 2014–2020).

V roku 2018 sme poskytli zhruba 3 000 poradenstiev a zrealizovali až 170 aktivít, ako sú odborné semináre, školenia či konferencie.

Aktivity NSRV SR:

Aktivity NSRV SR sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a členom NSRV SR sú poskytované zdarma. Obľube sa tešia najmä zahraničné študijné cesty, vďaka ktorým dochádza k výmene skúseností a šíreniu inovácii. Aj vďaka týmto aktivitám sa NSRV SR darí napĺňať vytýčené ciele, pričom kladie dôraz najmä na zvyšovanie účasti zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka ako aj zvýšenie kvality vykonávania PRV SR 2014–202. Významnú úlohu zohráva podpora inovácií v poľnohospodár­stve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach. K dôležitým aktivitám patrí tiež koordinácia tematických pracovných skupín zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Na webovej stránke www.nsrv.sk je dostupná databáza zrealizovaných projektov PRV SR 2014–2020 zaregistrovaných do NSRV SR. Spolu s fotodokumentáciou prináša prehľad o tom, ako si žiadatelia o nenávratný finančný príspevok z PRV SR vynovili strojový park či zmodernizovali výrobné technológie. Zelenú dostali aj investície do nepoľnohospodárskej činnosti, vďaka ktorým si subjekty vybudovali napríklad rekreačno – relaxačné centrá, obce zas revitalizovali verejné priestranstvá, cintoríny či kultúrne domy.

Zaregistrovať sa do Národnej siete rozvoja vidieka môžete na www.nsrv.sk. Urobiť tak môže každý bez ohľadu na profesijné zameranie. Registrácia ako aj členstvo sú bezplatné.

Kontakty na regionálne antény:

Bratislavský kraj
Starohájska 29, Bratislava
Ing. Andrea Zahradníková
mobil: 0918 418 931
www.cemiconsult.eu

Trnavský kraj
Horné Otrokovice č. 145
Mgr. Veronika Stankovianska
mobil: 0902 541 346
www.obviamregio.sk

Žilinský kraj
K cintorínu 561/45, Žilina
PhDr. Mgr. Jozef Mikyška
Ing. Miroslav Jánošík
mobil: 0903 844 054
mobil: 0905 240 098
www.zilinskyvidiek.sk

Trenčiansky kraj
Hlavná 1, Trenčín
Ing. Andrej Milo
mobil: 0910 901 431
www.mvlstefanek.sk

Nitriansky kraj
Piaristická 2, Nitra
Ing. Tomáš Kozolka
mobil: 0911 709 581
www.prounion.sk

Banskobystrický kraj
Horná 13, Banská Bystrica
Mgr. Emília Jányová Lopušníková
mobil: 0905 866 698
www.vokara.sk

Košický kraj
Hellova 2, Košice
Ing. Ján Gajdoš
mobil: 0910 910 857
www.nsrvke.sk

Prešovský kraj
Volgogradská 9/B, Prešov
Mgr. Lucia Kolpaková
Ing. Dana Jencová, MBA
mobil: 0948 635 525
www.mediinvest.sk

Článok bol publikovaný: 14. 7. 2019

 

Agentúra pre rozvoj vidieka

Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii Programu rozvoja vidieka (PRV) SR 2014 – 2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. Priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka.

Úlohy Národnej siete rozvoja vidieka SR (NSRV SR) sú vykonávané prostredníctvom centrálnej jednotky NSRV SR, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre a ôsmych decentralizovaných jednotiek – regionálnych antén, pôsobiacich v rámci jednotlivých krajov Slovenska.

Aktivity NSRV SR:

  • poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť;
  • podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodár­stve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach, zahŕňajúca tiež prenos informácií z aktivít siete EIP;
  • zoskupovanie organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka a poľnohospodárstva;
  • kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD pre MAS a pre všetkých vidieckych partnerov a potenciálnych žiadateľov;
  • spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS, uľahčenie spolupráce medzi MAS a vyhľadávanie partnerov pre opatrenie Spolupráca;
  • zber príkladov dobrej praxe a ich šírenie verejnosti;
  • organizácia konferencií, diskusií, študijných a výmenných návštev/pobytov, účasti na zasadnutiach príslušných orgánov EK a pod.;
  • spolupráca s MPRV SR, s inými sieťami/centrami, štátnymi inštitúciami a zodpovednými orgánmi vo vzťahu k politike rozvoja vidieka;
  • koordinácia tematických pracovných skupín otvorených pre členov siete zameraných na problematiku poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Článok bol publikovaný: 26. 6. 2018

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2019
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2019
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
 

Údaje o firme Agentúra pre rozvoj vidieka boli overené: 27. 5. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 6. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety