DatabázaČlánkyKľúčové slová

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR)

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ostatné služby pre poľnohospodárstvo

Kľúčové slová

Konferencie, kongresyKurzy a školeniaPoradenstvo v poľnohospodárstveVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR)

Poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť

Akademická 4
949 01 Nitra
Mobil: +421 918 987 704
E-mail: nsrvinfo@izpi.sk
Web: www.nsrv.sk
Web: www.izpi.sk

IČO: 34075381
IČ DPH / DIČ: SK2021196210
Objednávateľ: Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií

Kontaktné osoby

Mgr. Vladimíra Gudábová - riaditeľka Odboru Národnej siete rozvoja vidieka SR

• poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka
• organizácia konferencií, seminárov, študijných ciest
• podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodárstve, výrobe potravín,
lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach
• kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD

Agentúra pre rozvoj vidieka sa k 1.1.2023 pretransformovala

• Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii MPRV SR, Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikol od 1.1.2023 nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI).
• Činnosti a majetok Agroinštitútu sú vyňaté a k 31.12.2022 prešli pod ARVI, následne spoločne do nového subjektu IZPI.

www.izpi.sk

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR)

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (ďalej len IZPI) pôsobí v agrorezorte od 1. 1. 2023 v zmysle rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 8570/2022–250 začlenením Agroinštitútu Nitra, štátny podnik do štátnej príspevkovej organizácie Agentúra pre rozvoj vidieka a zmenou názvu „Agentúra pre rozvoj vidieka“ na „Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií“. IZPI je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR).

Foto: Michal Drgoňa, OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina
Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“

Dôvodom a cieľom zlúčenia činností týchto dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii MPRV SR bolo zefektívniť a zrýchliť zavádzanie inovácií a digitalizácie do pôdohospodárskej praxe, podporiť vzdelávanie a posilniť piliere Pôdohospodárskeho znalostného a inovačného systému – AKIS (akronym: Agricultural Knowledge and Innovation Systems). K naplneniu týchto cieľov smeruje IZPI prostredníctvom realizácie svojich činností.

Okrem podpory spolupráce a výmeny znalostí a inovácií plní IZPI svoje úlohy aj v oblasti vzdelávania, poradenstva, podporuje spoluprácu účasťou v medzinárodných projektoch, je hostiteľskou organizáciou organizačno-informačného centra Europe Direct Nitra, prevádzkuje Depozitnú knižnica FAO, poskytuje informačné služby a technológie a veľkoformátovú tlač, či hotelové a kongresové služby.

IZPI je zároveň hostiteľskou organizáciou Národnej siete rozvoja vidieka SR (ďalej len NSRV SR). Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore a rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) čl. 54, je každý členský štát povinný zriadiť národnú vidiecku sieť, ktorá spája organizácie a správne orgány podieľajúce sa na rozvoji vidieka. Štruktúra a jednotka NSRV SR ako výkonný prvok siete sú definované v kapitole 17.2. Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022. NSRV SR pozostáva z centrálnej jednotky NSRV SR a deviatich regionálnych informačno-poradenských pracovísk. Úlohou NSRV SR je zabezpečovanie koordinačnej činnosti v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytovanie poradenstva a informácií pre beneficientov, žiadateľov o nenávratný finančný príspevok a prijímateľov nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 pri aktuálne vyhlásených výzvach, štatistická činnosť, zber dát a informácií a organizovanie školení a seminárov, činnosti súvisiace s informovaním o Strategickom pláne Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 a ďalších úloh v zmysle rozhodnutia Centrálnej jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR.

Ciele a činnosti siete sú určené v kapitole 17.3 Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, pričom hlavnými cieľmi sú zvyšovanie účasti zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka; zlepšenie kvality vykonávania PRV; informovanie širšej verejnosti a potencionálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka; podpora inovácií v oblasti poľnohospodárstva, výroby potravín, lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach.

Prostredníctvom NSRV SR vykonáva IZPI činnosti štátnej a rezortnej politiky v oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, poskytuje poradenstvo k rozvoju vidieka, má zastúpenie na odborných zasadnutiach, konferenciách a ďalších aktivitách zameraných na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka. Tiež napomáha zoskupovaniu organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka a poľnohospodár­stva.

Do kompetencie siete patrí aj výmena skúseností s implementáciou PRV a iných operačných programov prispievajúcich k rozvoju vidieka; propagácia informácií týkajúcich sa PRV a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť, či zber príkladov dobrej praxe – projektov úspešne implementovaných za podpory PRV. Za úlohu má zber, monitoring, hodnotenie údajov v oblasti rozvoja vidieka a následné spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia.

V neposlednom rade plní NSRV SR úlohu kontaktného bodu v rámci aktivít LEADER/CLLD pre miestne akčné skupiny (ďalej len MAS) a pre všetkých vidieckych partnerov a potencionálnych žiadateľov, poskytuje odbornú prípravu a pomáha tvoriť siete pre MAS a predstavuje najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, čím uľahčuje spoluprácu medzi MAS.

NSRV SR priamo spolupracuje s MPRV SR, napríklad aj poskytovaním spätnej väzby riadiacemu orgánu a iným štátnym inštitúciám a zodpovedným orgánom vo vzťahu k politike rozvoja vidieka. Je partnerom Európskej siete spoločnej poľnohospodárskej politiky a zabezpečuje účasť na jej činnostiach. Národnú a nadnárodnú spoluprácu podporuje formou konferencií, diskusií, študijných výmenných návštev/pobytov, účasti na zasadnutiach príslušných orgánov Európskej komisie a pod.

Zároveň Vám NSRV SR ponúka možnosť stať sa jej členom. Bezplatným členstvom budete informovaní o novinkách prostredníctvom Newslettera NSRV SR. Registrácia je jednoduchá, online – vyplnením registračného formulára. Alebo nás sledujte na sociálnych sieťach – Facebooku či Instagrame. Viac informácií o NSRV SR, našom poslaní a aktivitách je k dispozícii na webovom sídle www.nsrv.sk.

Neváhajte nás kontaktovať!

Článok bol publikovaný: 26. 6. 2024

 

Národná sieť rozvoja vidieka SR

Čitatelia Ročenky už o Programe rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 isto počuli, ba dokonca mali možnosť využiť a čerpať jeho finančné zdroje.

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (PRV) je hlavným nástrojom na čerpanie finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV). Hlavným cieľom programu je zvýšiť konkurencieschop­nosť poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva, a tak zlepšiť životné prostredie zavádzaním vhodných poľnohospodárskych a lesníckych postupov a kvalitu života na vidieku s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. V programe sú zahrnuté projektové i neprojektové opatrenia.

Foto: Helená Jáňová, Miestna akčná skupina Vršatec. Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022“

Na plynulej a efektívnej implementácii jednotlivých opatrení PRV SR 2014 –2022 sa podieľajú organizácie a správne orgány, ktoré spája Národná sieť rozvoja vidieka SR. Národná sieť rozvoja vidieka SR (NSRV SR) priamo spolupracuje s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka. Od 1.1.2023 sa hostiteľským orgánom NSRV SR stal Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI).

Úlohou NSRV SR je podporovať spoluprácu a zjednotiť zainteresovaných aktérov (poľnohospodárov, lesníkov, obce, jednotlivcov, organizácie, správy, podniky,… ), ktorí majú záujem o rozvoj vidieka.

NSRV SR svojimi aktivitami uľahčuje prístup k dôležitým informáciám farmárom, poľnohospodárom, spracovateľom, lesníkom a obciam. Poskytuje poradenstvo k výzvam z PRV SR 2014–2022. Organizuje množstvo aktivít, školení, seminárov. Poskytuje informácie, aby žiadatelia vedeli, ako požiadať o podporu na ich podnikanie a projekty. Umožňuje vzdelávať sa v odborných témach pôdohospodárstva, v oblasti inovácií, či prispôsobeniu sa klimatickým zmenám.

NSRV SR sleduje a informuje o aktualitách v oblasti výziev PRV. Tiež je kontaktným bodom pre verejné konzultácie vyhlasované riadiacim orgánom – Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – k parametrom pripravovaných výziev, v ktorých môžete vyjadrovať svoje pripomienky a stanoviská.

Ak majú potenciálni žiadatelia pôsobiaci v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníckej výroby záujem zapojiť sa do výziev PRV SR 2014 – 2022, môžu sa obrátiť so svojimi otázkami na NSRV SR.

Čo všetko sa už aj vďaka pomoci NSRV SR podarilo zrealizovať z Programu rozvoja vidieka 2014 –2022? Inšpirujte sa príkladmi už zrealizovaných projektov podporených z PRV SR, ktoré sú zaregistrované v našej Databáze zrealizovaných projektov z PRV SR 2014 – 2022. Mnohí farmári získali financie na nákup strojov a zariadení, spracovatelia zmodernizovali svoje linky a zvýšili produkciu, lesníci získali peniaze na protipožiarne a protipovodňové opatrenia, obce zlepšili dostupnosť a kvalitu svojich služieb. V neposlednom rade boli implementované projekty zamerané na podporu vidieckeho cestovného ruchu, agroturistiku a služieb na vidieku: výstavba, úprava a rekonštrukcia ubytovacích zariadení, zavedenie a rozšírenie agroturistických služieb – stravovacích, konferenčných, športových, relaxačných, …

Využite i vy možnosť na podporu a rozvoj svojho podnikania zo zdrojov PRV SR 2014–2022 s pomocou NSRV SR.

Zaregistrujte sa a staňte sa členmi NSRV SR. Bezplatným členstvom budete informovaní o novinkách prostredníctvom Newslettera NSRV SR. Registrácia je jednoduchá, online – vyplnením registračného formulára. Alebo nás sledujte na sociálnych sieťach – Facebooku či Instagrame. Viac informácií o NSRV SR, našom poslaní a aktivitách je k dispozícii na webovom sídle www.nsrv.sk.

Neváhajte nás kontaktovať!

Článok bol publikovaný: 21. 6. 2023

 

Buďte o krok vpred! Využite možnosť na podporu a rozvoj svojho podnikania

Práca poľnohospodára je skutočne náročná a zároveň kľúčová pre našu spoločnosť. Popri výžive obyvateľstva a produkcii zdravých a kvalitných potravín prispieva k zachovávaniu životaschopného vidieka. Plní tiež dôležitú funkciu v starostlivosti o krajinu. Má veľký význam pre budúcnosť našu a našej krajiny. Pre podnikanie v poľnohospodárstve zas platí, že je vysoko rizikové. Viaže sa na využívanie prírodných zdrojov, okrem viacerých problémov spojených s podnikaním musia poľnohospodári viac ako iní zdolávať i vrtochy počasia a dopady klimatických zmien. Dôležitým faktorom udržateľného hospodárenia na pôde je preto konkurencieschop­nosť poľnohospodárskych výrobcov. Popri priamych platbách ako plošných kompenzáciách na stabilizáciu príjmov poľnohospodárov môžu slovenskí poľnohospodári využiť v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 aj projektové podpory, o ktoré žiadajú na základe výziev zverejnených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za r. 2019 [www.mpsr.sk k 22.12.2020] uvádza, že rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali práve podpory, bez ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová. Takmer 73 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bola poskytovaná zo zdrojov EÚ, časť bola financovaná zo štátneho rozpočtu. Práve schopnosť využiť tieto zdroje môže poskytnúť poľnohospodárovi konkurenčnú výhodu v sektore. Mnohých poľnohospodárov však odrádza komplikovanosť implementačných procesov a administratívna záťaž s nimi spojená.

Foto: Andrea Báčiková, Občianské združenie Poniklec – Váh
Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“

Buďte o krok vpred! Využite možnosť na podporu a rozvoj svojho podnikania zo zdrojov PRV SR 2014–2020 s pomocou NSRV SR.

Staňte sa naším členom a dostávajte všetky potrebné informácie o rozvoji vidieka a témach, ktoré Vás v tejto oblasti zaujímajú. Orientujte sa v spleti informácií a využite ich vo svoj prospech. Aktivity NSRV SR sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a členom sú poskytované bezplatne. Zaregistrujte sa k nám už teraz! Môžete tak spraviť vyplnením jednoduchého formulára na našej webstránke www.nsrv.sk.

Kto sme? Národná sieť rozvoja vidieka SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 – 2020. Priamo spolupracujeme s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka. K dnešnému dňu máme viac ako 2 900 členov po celom Slovensku. Aby sme boli bližšie k Vám, okrem centrálnej jednotky, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, máme zriadených 8 regionálnych antén, po jednej v každom kraji.

Na čo slúži „sieť?“

  • informuje, poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka – NSRV SR realizuje odborné semináre, školenia či konferencie na aktuálne témy v súvislosti s implementáciou PRV SR 2014–2020 (napr. vyhlásené výzvy, postupy verejného obstarávania, najčastejšie pochybenia zo strany žiadateľov a pod.) v spolupráci s ďalšími inštitúciami zapojenými do implementačného procesu (napr. MPRV SR, PPA) a odborníkmi, vďaka čomu budete mať včasné a kvalitné informácie takpovediac „z prvej“ ruky.
  • inšpiruje k inováciám a „loví“ pre Vás príklady dobrej praxe – na webovej stránke prevádzkuje databázu zrealizovaných projektov, prináša zaujímavé nápady a inšpirácie z domova i zo zahraničia. Obľube sa tešia domáce či zahraničné študijné cesty, vďaka ktorým dochádza k výmene skúseností a šíreniu inovácií.
  • prispieva k správnemu vykonávaniu programu rozvoja vidieka – vypracováva analýzy a prieskumy na základe požiadaviek riadiaceho orgánu, koordinuje tematické pracovné skupiny zamerané na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, podporuje prenos informácií a prispieva k zefektívneniu spätnej väzby o dopadoch a implementácii programu rozvoja vidieka ako i k spoločnému využívaniu a šíreniu zistení.

Informácie a spôsob, akým ich využijeme, sú dôležitým predpokladom úspechu!
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontakty na regionálne antény:

Bratislavský kraj
Starohájska 29, Bratislava
Ing. Andrea Zahradníková
mobil: 0918 418 931
www.cemiconsult.eu

Trnavský kraj
Horné Otrokovce č. 145
Mgr. Silvia Ilková
mobil: 0905 394 692
www.obviamregio.sk

Žilinský kraj
Pietna 1260/5B, Žilina
PhDr. Mgr. Jozef Mikyška
Ing. Miroslav Jánošík
mobil: 0903 844 054
mobil: 0905 240 098
www.zilinskyvidiek.sk

Trenčiansky kraj
Hlavná 1, Trenčín
Ing. Andrej Milo
mobil: 0910 901 431
www.mvlstefanek.sk

Nitriansky kraj
Piaristická 2, Nitra
Ing. Tomáš Kozolka
mobil: 0911 709 581
www.prounion.sk

Banskobystrický kraj
Horná 13, Banská Bystrica
Mgr. Emília Jányová Lopušníková
mobil: 0905 866 698
www.voka.sk

Košický kraj
Hellova 2, Košice
Ing. Ján Gajdoš
mobil: 0910 910 857
www.nsrvke.sk

Prešovský kraj
Volgogradská 9/B, Prešov
Mgr. Lucia Kolpaková
Ing. Dana Jencová, MBA
mobil: 0948 635 525
www.mediinvest.sk

Článok bol publikovaný: 4. 8. 2021

 

 

Pracoviská

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Foto: Andrea Báčiková, Občianské združenie Poniklec – Váh Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“
Foto: Andrea Báčiková, Občianské združenie Poniklec – Váh Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“
Foto: Helená Jáňová, Miestna akčná skupina Vršatec. Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022“
Foto: Helená Jáňová, Miestna akčná skupina Vršatec. Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022“
Foto: Michal Drgoňa OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina.  Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“
Foto: Michal Drgoňa OZ pre rozvoj mikroregiónu Požitavie Širočina. Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2021“

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2023
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2023
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2019
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2019
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
 

Údaje o firme Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (hostiteľský orgán jednotky Národnej siete rozvoja vidieka SR) boli overené: 4. 7. 2024
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 6. 2023

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2023Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2024

Počet návštev. Minulý rok: 646, Tento rok: 379, Tento mesiac: 47, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety