DatabázaČlánkyKľúčové slová

Agentúra pre rozvoj vidieka (Hostiteľský orgán NSRV SR, Centrálna jednotka NSRV SR)

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Ostatné služby pre poľnohospodárstvo

Kľúčové slová

Konferencie, kongresyKurzy a školeniaPoradenstvo v poľnohospodárstveVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

Agentúra pre rozvoj vidieka (Hostiteľský orgán NSRV SR, Centrálna jednotka NSRV SR)

Finalizácia poľnohospodárskych produktov, alternatívne využitie poľnohospodárskej pôdy, rozvoj služieb na vidieku.

Akademická 4
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 7336 402
Fax: +421 37 7336 402
E-mail: arvi@arvi.sk
Web: www.nsrv.sk

IČO: 34075381
IČ DPH / DIČ: 2021196210

Kontaktné osoby

Ing. Lenka Mikulová - riaditeľka

Agentúry pre rozvoj vidieka sa k 1.1.2023 pretransformovala

• Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii MPRV SR, Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikol od 1.1.2023 nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI).
• Činnosti a majetok Agroinštitútu sú vyňaté a k 31.12.2022 prešli pod ARVI, následne spoločne do nového subjektu IZPI.

www.izpi.sk

• poradenstvo a vzdelávanie v oblasti rozvoja vidieka, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva pre širokú verejnosť
• organizácia konferencií, seminárov, študijných ciest
• podpora spolupráce a inovácií v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach
• zoskupovanie organizácií zapojených do podpory rozvoja vidieka a poľnohospodárstva
• kontaktný bod v rámci aktivít LEADER/CLLD
• spolupráca v oblasti vytvárania sietí MAS
• zber príkladov dobrej praxe a ich šírenie verejnosti
• spolupráca so štátnymi inštitúciami a zodpovednými orgánmi vo vzťahu k politike rozvoja vidieka
• koordinácia tematických pracovných skupín

Buďte o krok vpred! Využite možnosť na podporu a rozvoj svojho podnikania

Práca poľnohospodára je skutočne náročná a zároveň kľúčová pre našu spoločnosť. Popri výžive obyvateľstva a produkcii zdravých a kvalitných potravín prispieva k zachovávaniu životaschopného vidieka. Plní tiež dôležitú funkciu v starostlivosti o krajinu. Má veľký význam pre budúcnosť našu a našej krajiny. Pre podnikanie v poľnohospodárstve zas platí, že je vysoko rizikové. Viaže sa na využívanie prírodných zdrojov, okrem viacerých problémov spojených s podnikaním musia poľnohospodári viac ako iní zdolávať i vrtochy počasia a dopady klimatických zmien. Dôležitým faktorom udržateľného hospodárenia na pôde je preto konkurencieschop­nosť poľnohospodárskych výrobcov. Popri priamych platbách ako plošných kompenzáciách na stabilizáciu príjmov poľnohospodárov môžu slovenskí poľnohospodári využiť v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014–2020 aj projektové podpory, o ktoré žiadajú na základe výziev zverejnených Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Správa o poľnohospodárstve a potravinárstve v Slovenskej republike za r. 2019 [www.mpsr.sk k 22.12.2020] uvádza, že rozhodujúcu úlohu v ekonomike zohrali práve podpory, bez ktorých by bola väčšina poľnohospodárskych podnikov stratová. Takmer 73 % finančnej podpory slovenského poľnohospodárstva bola poskytovaná zo zdrojov EÚ, časť bola financovaná zo štátneho rozpočtu. Práve schopnosť využiť tieto zdroje môže poskytnúť poľnohospodárovi konkurenčnú výhodu v sektore. Mnohých poľnohospodárov však odrádza komplikovanosť implementačných procesov a administratívna záťaž s nimi spojená.

Foto: Andrea Báčiková, Občianské združenie Poniklec – Váh
Súťaž NSRV SR „Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020“

Buďte o krok vpred! Využite možnosť na podporu a rozvoj svojho podnikania zo zdrojov PRV SR 2014–2020 s pomocou NSRV SR.

Staňte sa naším členom a dostávajte všetky potrebné informácie o rozvoji vidieka a témach, ktoré Vás v tejto oblasti zaujímajú. Orientujte sa v spleti informácií a využite ich vo svoj prospech. Aktivity NSRV SR sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a členom sú poskytované bezplatne. Zaregistrujte sa k nám už teraz! Môžete tak spraviť vyplnením jednoduchého formulára na našej webstránke www.nsrv.sk.

Kto sme? Národná sieť rozvoja vidieka SR spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka a plynulej implementácii PRV SR 2014 – 2020. Priamo spolupracujeme s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR i Európskou sieťou pre rozvoj vidieka. K dnešnému dňu máme viac ako 2 900 členov po celom Slovensku. Aby sme boli bližšie k Vám, okrem centrálnej jednotky, ktorej hostiteľským orgánom je Agentúra pre rozvoj vidieka so sídlom v Nitre, máme zriadených 8 regionálnych antén, po jednej v každom kraji.

Na čo slúži „sieť?“

  • informuje, poskytuje poradenstvo a vzdelávanie v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka – NSRV SR realizuje odborné semináre, školenia či konferencie na aktuálne témy v súvislosti s implementáciou PRV SR 2014–2020 (napr. vyhlásené výzvy, postupy verejného obstarávania, najčastejšie pochybenia zo strany žiadateľov a pod.) v spolupráci s ďalšími inštitúciami zapojenými do implementačného procesu (napr. MPRV SR, PPA) a odborníkmi, vďaka čomu budete mať včasné a kvalitné informácie takpovediac „z prvej“ ruky.
  • inšpiruje k inováciám a „loví“ pre Vás príklady dobrej praxe – na webovej stránke prevádzkuje databázu zrealizovaných projektov, prináša zaujímavé nápady a inšpirácie z domova i zo zahraničia. Obľube sa tešia domáce či zahraničné študijné cesty, vďaka ktorým dochádza k výmene skúseností a šíreniu inovácií.
  • prispieva k správnemu vykonávaniu programu rozvoja vidieka – vypracováva analýzy a prieskumy na základe požiadaviek riadiaceho orgánu, koordinuje tematické pracovné skupiny zamerané na poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, podporuje prenos informácií a prispieva k zefektívneniu spätnej väzby o dopadoch a implementácii programu rozvoja vidieka ako i k spoločnému využívaniu a šíreniu zistení.

Informácie a spôsob, akým ich využijeme, sú dôležitým predpokladom úspechu!
Neváhajte nás kontaktovať!

Kontakty na regionálne antény:

Bratislavský kraj
Starohájska 29, Bratislava
Ing. Andrea Zahradníková
mobil: 0918 418 931
www.cemiconsult.eu

Trnavský kraj
Horné Otrokovce č. 145
Mgr. Silvia Ilková
mobil: 0905 394 692
www.obviamregio.sk

Žilinský kraj
Pietna 1260/5B, Žilina
PhDr. Mgr. Jozef Mikyška
Ing. Miroslav Jánošík
mobil: 0903 844 054
mobil: 0905 240 098
www.zilinskyvidiek.sk

Trenčiansky kraj
Hlavná 1, Trenčín
Ing. Andrej Milo
mobil: 0910 901 431
www.mvlstefanek.sk

Nitriansky kraj
Piaristická 2, Nitra
Ing. Tomáš Kozolka
mobil: 0911 709 581
www.prounion.sk

Banskobystrický kraj
Horná 13, Banská Bystrica
Mgr. Emília Jányová Lopušníková
mobil: 0905 866 698
www.voka.sk

Košický kraj
Hellova 2, Košice
Ing. Ján Gajdoš
mobil: 0910 910 857
www.nsrvke.sk

Prešovský kraj
Volgogradská 9/B, Prešov
Mgr. Lucia Kolpaková
Ing. Dana Jencová, MBA
mobil: 0948 635 525
www.mediinvest.sk

Článok bol publikovaný: 4. 8. 2021

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2022
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2021
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2019
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2019
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
Prezentácia v publikácii Poľnohospodárstvo - Potravinárstvo 2018
 

Údaje o firme Agentúra pre rozvoj vidieka (Hostiteľský orgán NSRV SR, Centrálna jednotka NSRV SR) boli overené: 31. 12. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 6. 2018

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022

Počet návštev. Tento rok: 230, Tento mesiac: 5, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety