DatabázaČlánkyKľúčové slová

SMS a.s.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Inžinierske stavby

Kľúčové slová

Dopravné stavbyInfraštruktúraMostné objektyPozemné stavbyStavebné firmy, spoločnostiVodohospodárske stavby

Základné informácie

logotype

SMS a.s.

Dopravné stavby-mostné stavby, vodohospodárske stavby, pozemné stavby

Partizánska cesta 91
974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4142 622
Mobil: +421 905 719 468
E-mail: stavbymostov@stavbymostov.sk
Web: www.stavbymostov.sk
Facebook
IČO: 35727951
IČ DPH / DIČ: SK2020268173

SMS a.s.

Naša stránka na facebook-u

Predmetom podnikania je budovanie infraštruktúry. Popri výstavbe, rekonštrukcii a modernizácii mostov, kanalizácií, ČOV a ďalších objektov, prijímame zodpovednosť voči zainteresovaným stranám. Firemnú kultúru staviame na hodnotách, akými sú rešpekt, solidarita a presvedčenie, že ľudia majú prednosť pred systémami a že predpokladom každého úspešného projektu je spojenie individuálnej iniciatívy s kolektívnou prácou.

SMS a.s. (pôvodne STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.) je dcérskou spoločnosťou spoločnosti SMP CZ, a.s, ktorá má viac ako 60 ročnú tradíciu vo výstavbách a rekonštrukciách železobetónových mostov, oceľových a drevených lávok, mostov z priečnych prefabrikátov a letmej betonáže ako aj závesných a visutých mostov. Materská spoločnosť SMP úspešne pôsobí aj v segmente vodohospodárskych, podzemných a inžinierskych stavieb a postupne sa presadzuje aj v oblasti ekologických a energetických stavieb.

Naša spoločnosť spolu so spoločnosťami PRUMSTAV, ARKO, FREYSSINET, OK TŘEBESTOVICE, PREFA PRO a našim 100 % akcionárom spoločnosťou SMP CZ, a.s. tvorí SKUPINU SMP s vytvoreným modelom a pravidlami riadenia zavedenými od leta 2013. Skupina SMP je súčasťou VINCI Construction, ktorá je 100 % vlastníkom SMP CZ, a.s.

Spoločne patríme do celosvetovej Skupiny VINCI, svetového lídra v oblasti koncesií a stavebníctva, spoločnosti, ktorá koncipuje, financuje, buduje a prevádzkuje infraštruktúry a objekty občianskej vybavenosti prispievajúcim k zlepšeniu každodenného života a mobility každého obyvateľa. Skupina VINCI zamestnáva takmer 191 tisíc spolupracovníkov v stovke krajín.

Keďže víziou Skupiny je globálny úspech a neobmedzuje sa iba na ekonomické výsledky, VINCI sa zaväzuje k environmentálnej, sociálnej a spoločenskej výkonnosti. Jej ambíciou je vytváranie dlhodobej hodnoty nielen pre svojich klientov a akcionárov ale aj pre celú spoločnosť. Hlavnou konkurenčnou výhodou skupiny VINCI je kvalitné partnerstvo so zákazníkmi a s ich prostredím. Hlavné zásady a princípy skupiny VINCI sú zadefinované v novom manifeste „spoločne“.

Ambície, hodnoty a princípy Skupiny chce po zohľadnení reálnych podmienok na Slovensku presadzovať aj naša spoločnosť. Myslíme si, že naša spoločnosť svojou činnosťou uľahčuje ľuďom život, predovšetkým tým že sa podieľame na budovaní infraštruktúry, ktorá umožňuje rýchlejšie a bezpečnejšie cestovanie. Naším poslaním je získanie dôvery investorov, vytváranie hodnôt pre našich akcionárov a poskytnutie možnosti pre našich zamestnancov podieľať sa na spoločnom úspechu.

Chceme ponúkať vysokú kvalitu služieb v oblasti realizácie stavebných diel za súčasného dodržovania zásad ochrany ŽP a prevencie znečisťovania ŽP. Rovnako ako skupina VINCI, aj my chceme stavať predovšetkým na férových vzťahoch s investormi, dodávateľmi a v neposlednej rade aj s našimi zamestnancami. Postupným zvyšovaním technickej, materiálovej a organizačnej vybavenosti sme sa stali stabilnou a spoľahlivou stavebnou spoločnosťou na trhu, čo by sme chceli zachovať aj do budúcna.

História

Spoločnosť SMS a.s. (pôvodne STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s.) bola založená na jar v roku 1997 ako jedna z dvoch dcérskych spoločností vtedajšej spoločnosti Stavby mostů Praha, a. s. (teraz SMP CZ, a.s.). Prvá spoločnosť SM 7 bola zameraná na predpínanie železobetónových konštrukcií a spoločnosť STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. bola vytvorená s prvotným cieľom výstavby mostov na území Slovenskej republiky. Počas prvých desiatich rokov pôsobenia spoločnosť realizovala predovšetkým opravy a sanácie mostných objektov, kedy jej ročný obrat dosahoval úroveň cca 2 mil. EUR. Spoľahlivosť a kvalita prevedených prác spoločnosti zabezpečila postupný nárast obratu ako aj spoluprácu s najväčšími stavebnými spoločnosťami na slovenskom trhu. Spoločnosť začala realizovať mostné objekty na významných diaľničných stavbách (zákazka R2 Figa – obchvat, Mengusovce – Jánovce, R1 Žarnovica – Šášovské Podhradie), čím si vytvorila jednak dobré meno ako aj rešpekt v očiach konkurencie. Zlomovým rokom pre spoločnosť bol rok 2009, kedy spoločnosť dostala príležitosť potvrdiť svoju kvalitu na prvom a doposiaľ jedinom PPP projekte (Public-Private Partnership) – R1 Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – Severný obchvat. Na projekte s objemom viac ako 95 mil. EUR naša spoločnosť zrealizovala 24 mostných objektov a 15 protihlukových stien, čím prispela k zvýšeniu plynulosti a bezpečnosti na novovybudovaných 51,6 kilometroch slovenských ciest. Pri výstavbe mostov boli použité monolitické konštrukcie na pevnej skruži ale i prefabrikované (priečne alebo pozdĺžne) nosné konštrukcie. Spoločnosť aj po ukončení projektu PPP R1 pokračuje v realizácii projektov s celoslovenským rozmerom, či už pre najvyšších verejných investorov ako Národnú diaľničnú spoločnosť, Slovenskú správu ciest, ako aj pre viaceré spoločnosti a organizácie zo súkromného sektora.

Za obdobie 24 rokov spoločnosť prešla výrazným vývojom, a to od sanácií a rekonštrukcií cez inžinierske stavby až k pozemným a vodohospodárskym stavbám. Všetko s jednoznačným zámerom, vytvorením pevného a stabilného postavenia na slovenskom stavebnom trhu.

Dňa 30. apríla 2016 došlo k zmene názvu spoločnosti STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s. na SMS a.s. podľa rozhodnutia predstavenstva. Zmena názvu súvisela s rozšírením ponuky stavebných činností, realizovaných našou spoločnosťou.

BOZP, PO a ŽP

V spoločnosti SMS a.s. sa otázka bezpečnosti a životného prostredia rieši ako jedna z priorít.

Stav bezpečnosti a ochrany zdravia na našich pracoviskách je nadštandardný, o čom svedčí aj evidencia úrazovosti a chorôb z povolania, vybavenie zamestnancov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, vybavenie pracovísk bezpečnostnými označeniami, výsledky námatkových kontrol na požitie alkoholických nápojov, na kontrolu zákazu fajčenia resp. na používanie OOPP vedúcimi zamestnancami ako i výsledkami externých kontrol.

SMS a.s. prideľuje zamestnancov na prácu s ohľadom na odborné a zdravotné predpoklady, nad rámec legislatívnych povinností (častejšie ako sú požiadavky príslušnej legislatívy), vykonáva a zabezpečuje oboznamovania zamestnancov o bezpečnosti práce, o bezpečných pracovných postupoch, zabezpečuje kontrolu na požitie alkoholických nápojov. Neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou pracovných povinností vedúcich zamestnancov na všetkých stupňoch riadenia je zabezpečovanie úloh v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi a ochranu životného prostredia. V roku 2014 bolo zabezpečené odborné vzdelanie bezpečnostných technikov pre 5 interných zamestnancov za účelom skvalitnenia internej kontroly na jednotlivých pracoviskách a tým eliminovali riziko vzniku mimoriadnych udalostí (úrazov, požiarov, skoronehôd, poškodení technických zariadení…). Kvalitná a dôsledná prevencia sa odzrkadľuje aj na úrazovosti v organizácii a v zápisoch kontrol nezávislých koordinátorov BOZP na jednotlivých stavbách, resp. zo strany štátnych orgánov.

Pracujeme v stavebníctve a pracujeme s ľuďmi. Ľudský faktor je nevypočítateľný. Napriek neustálym kontrolám zo strany stavbyvedúcich, vedúcich projektov, bezpečnostných technikov, výrobného riaditeľa, ale aj riaditeľa spoločnosti ako i externých kontrolných orgánov (napr. koordinátori BOZP na jednotlivých stavbách) sa nájdu aj isté porušenia – najmä nepoužívanie OOPP, chýbajúce okopové lišty, otvorené staveništné rozvádzače, nezakryté odvodňovače.

Spoločnosť však prijíma všetky potrebné bezpečnostné a zdravotné opatrenia tak, aby nedošlo k ohrozeniu a poškodeniu zdravia zamestnancov pri jednotlivých pracovných aktivitách. Zároveň berie do úvahy náväznosť pracovných úkonov, stresy vyplývajúce z termínov, spôsoby odmeňovania práce a potrebu prestávok na regeneráciu fyzických a psychických schopností. Všetky aspekty práce našej spoločnosti však navrhujeme, vyhodnocujeme a udržiavame s ohľadom na požadované zaistenie BOZP zamestnancov tak, aby sa predchádzalo nepriaznivým vplyvom práce.

Spoločnosť aj zadefinovanou politikou kvality, ochrany ŽP, BOZP a PO prezentuje svoje hodnoty.

Je držiteľom certifikátov manažmentu kvality podľa EN ISO 9001, environmentálneho manažmentu podľa EN ISO 14001 a manažmentu BOZP podľa ISO 45001.

Vrcholový manažment spoločnosti prijal dlhodobé ciele so zreteľom na zmeny v potrebách a očakávaniach zainteresovaných strán, či už verejnosti, ale najmä očakávania zo strany zákazníkov/in­vestorov a všeobecnej potreby a uvedomenia si stále sa zvyšujúcich požiadaviek na ochranu ŽP. Na základe tejto skutočnosti a zreteľa na sústavné zlepšovanie sa, bol prijatý jeden z najrelevantnej­ších cieľov spoločnosti na rok 2020, a to získanie certifikátu EMAS. Ďalším cieľom, ktorý má dlhodobý charakter je sústavné zlepšovanie povedomia o potrebe ochrany ŽP u všetkých zamestnancov a ich zainteresovanosť, na čom stavia aj schéma auditov EMAS.

Súčasťou zavedenia schémy EMAS je naše Environmentálne vyhlásenie, ktorým deklarujeme plnenie Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a prezentujeme environmentálne správanie, ciele a zámery v oblasti ochrany životného prostredia.

Článok bol publikovaný: 1. 2. 2021

 

Poloha na mape

Galéria

Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Trenčín
Zbojská, sedlo
Zbojská, sedlo
Zbojská, sedlo
Zbojská, sedlo
Drienica, úprava potoka
Drienica, úprava potoka
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
Diaľnica D1 Jánovce - Jablonov
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Diaľnica D3 Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)
Budatínsky zámok - kaplnka
Budatínsky zámok - kaplnka
Budatínsky zámok - kaplnka
Budatínsky zámok - kaplnka
Diaľnica D1 Budimír – Bidovce
Diaľnica D1 Budimír – Bidovce
D1 Budimír – Bidovce SO221
D1 Budimír – Bidovce SO221
D1 Budimír – Bidovce SO221
D1 Budimír – Bidovce SO221
Komárno - nový cestný most cez Dunaj
Komárno - nový cestný most cez Dunaj
Komárno - nový cestný most cez Dunaj
Komárno - nový cestný most cez Dunaj
VN Račková
VN Račková
Ladomírová
Ladomírová
Tále
Tále
Valaská - ČOV
Valaská - ČOV
Valaská - ČOV
Valaská - ČOV
Považská Bystrica (most Orlové)
Považská Bystrica (most Orlové)
Považská Bystrica (most Orlové)
Považská Bystrica (most Orlové)
Levice most ev. č. 51-146
Levice most ev. č. 51-146
Levice most ev. č. 51-146
Levice most ev. č. 51-146
 

Údaje o firme SMS a.s. boli overené: 18. 1. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 13. 12. 2019

Ročenka STAVEBNÍCTVO 2020Ročenka STAVEBNÍCTVO 2021Ročenka STAVEBNÍCTVO 2022

Počet návštev. Tento rok: 65, Tento mesiac: 3, Dnes: 2

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety