DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie
*  Potravinárstvo  ›  Služby pre potravinárov  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020ŠkolstvoŠkoly, vysoké, univerzityVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre

Moderná výchovno-vzdelávacia a vedecká inštitúcia

Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
Tel.: +421 37 641 41 11
Tel.: +421 37 641 51 11
E-mail: verejnost@uniag.sk
Web: www.uniag.sk
FacebookYouTubeInstagramLinkedIn

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Stiahnite si viac informácií o Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre vo formáte PDF

Slovania odpradávna vítajú hostí chlebom a soľou. Sú to symboly hojnosti, priateľstva a pohostinnosti. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má vo svojom vienku výchovu odborníkov pre rezort, ktorý „chlebík“ pre všetkých dorába. Pravda, v prenesenom zmysle, pretože z auly univerzity každoročne odchádzajú absolventi s diplomom a vedomosťami z najrôznejších vedných oblastí týkajúcich sa živej prírody.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, to sú bohaté tradície znásobené tvorivým bádaním. Jej jedinečný areál, mimoriadny svojím architektonickým riešením, ktorý tu stojí od 60. rokov dvadsiateho storočia, je symbolom univerzity, ale aj mesta Nitry. Deväť objektov v areáli SPU bolo v roku 2014 vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku.

Pripomeňme si niekoľko míľnikov, ktoré predurčili rozvoj univerzity. V školskom roku 1941/42 sa začali prednášať lesnícke a poľnohospodárske vedy na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. V roku 1946 vznikla rozhodnutím SNR v Košiciach Vysoká škola poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva. Reorganizáciou v roku 1952 sa rozčlenila na Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre a Vysokú školu lesnícku a drevársku vo Zvolene. VŠP sa v roku 1996 pretransfor­movala na Slovenskú poľnohospodársku univerzitu.

Za uplynulé obdobie prešla úspešnou akreditáciou a obhájila status univerzity. Má priznané právo udeľovať akademický titul v 92 študijných programoch a uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v 20 oblastiach výskumu. Na základe hodnotenia Akreditačnou komisiou Vlády SR v roku 2015, sa zaradila medzi sedem najlepšie hodnotených slovenských univerzít súčasnosti. V roku 2019 sa stala treťou najlepšou slovenskou univerzitou v celosvetovom rebríčku SCIMAGO Institutions Rankings.

Trvalo udržateľný rozvoj, ochrana životného prostredia, zachovanie prírodného bohatstva a biologickej diverzity, ale aj zdravia ľudí prostredníctvom kvalitnej výživy a výroby bezpečných potravín, tvorba krajiny, ekológia, efektívny rozvoj poľnohospodárstva a vidieckych oblastí, to sú nadčasové hodnoty, ktoré sú základom vzdelávacej a vedeckovýskumnej činnosti SPU v Nitre. Študenti získavajú vedomosti na šiestich fakultách, ktoré ponúkajú široký diapazón študijných programov počnúc biologickými vedami, končiac ekonomikou či záhradnou architektúrou.

Vedeckovýskumná činnosť má svoje dlhoročné tradície a renomé doma aj v európskom vzdelávacom priestore. Je priestorom realizácie slobody myslenia, tvorivosti jednotlivcov a kolektívov, prostredníctvom tvorby nového poznania príčinností a zákonitostí v prírode a spoločnosti, uplatňujúceho sa v nových technológiách, modernizácii výučby, pri hľadaní spoločného jazyka s podnikateľskou sférou, štátnou správou, pri rozvoji medzinárodnej spolupráce. Vedeckovýskumné projekty sú predovšetkým spojené s poznávaním biologických, technických, ekonomických a sociálnych javov a zákonitostí, zabezpečujúc lepšie využitie biologického potenciálu rastlín a zvierat, produkciu zdravotne neškodných potravín a ostatných potrieb nášho obyvateľstva s rešpektovaním ochrany, tvorby krajiny a životného prostredia, s ohľadom na transformačné procesy v spoločnosti a rozvoj vidieka, na prírodné zdroje a kultúrne dedičstvo. Nové, špičkovo vybavené výskumné centrum AgroBioTech ponúka nevídané možnosti objavovania nepoznaného.

SPU má bohaté styky s univerzitami a vedeckovýskumnými inštitúciami z celého sveta. Realizácia medzinárodnej spolupráce je veľmi rôznorodá. Patrí sem účasť na medzinárodných programoch a projektoch, bilaterálne zmluvy a medziuniverzitné kontakty so zahraničnými partnermi z krajín celého sveta.

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je moderná, uznávaná a konkurencies­chopná vzdelávacia a vedeckovýskumná inštitúcia, jedinečná svojím profilom, historickými koreňmi, ale aj budúcnosťou.

Čo ponúkame?

Kvalitné vzdelanie

Výučba sa uskutočňuje v 92 študijných programoch na bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom stupni štúdia. V ponuke sú klasické odbory rastlinnej a živočíšnej výroby, ale aj biodiverzita, ekológia, problematika bezpečných potravín, trvalo udržateľný rozvoj, využívanie alternatívnych zdrojov energie, regionálny rozvoj, záhradná a krajinná architektúra, aplikovaná informatika, ekonomika, technika v poľnohospodárstve a mnoho ďalších.

Tradíciu a jedinečnosť

SPU v Nitre je jedinou slovenskou univerzitou, ktorá poskytuje vysokoškolské vzdelanie s dôrazom na ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. Vznikla v roku 1952 ako Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Na šiestich fakultách ponúka široké poznatky z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied. Pripravuje odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva – rezort strojárstva, financií, pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Za obdobie svojej existencie vychovala vyše 80-tisíc absolventov. V roku 2015 ju Akreditačná komisia zaradila medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku. V roku 2019 sa stala treťou najlepšou slovenskou univerzitou podľa celosvetového rebríčka SCIMAGO Institutions Rankings.

Špičkový výskum

Podpora vedy a výskumu patrí k hlavným prioritám SPU v Nitre. Vybudovaním Výskumného centra AgroBioTech vybaveného najmodernejšou infraštruktúrou sa rozšírili možnosti aplikovaného výskumu s úzkym prepojením na inovácie v praxi. Spoločne s excelentnými pracoviskami orientovanými na základný výskum v oblasti biodiverzity, integrovaného manažmentu povodí, ochrany a udržateľnosti pôdy a bielo-zelenú biotechnológiu sa SPU aktívne podieľa na rozvoji poľnohospodárstva a potravinárstva.

Otvorenú cestu do sveta

V oblasti mobilít študentov do zahraničia patrí SPU v Nitre dlhodobo k popredným univerzitám na Slovensku. Spolupracuje s vyše 100 zahraničnými partnerskými inštitúciami z Európy, Ameriky i Ázie. Študenti môžu využiť ponuku spoločných študijných programov so zahraničnými univerzitami a získať dvojitý či viacnásobný diplom. Prostredníctvom programov Erasmus+, CEEPUS, NŠP a ďalších, majú možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň požiadať o štipendium alebo finančnú podporu. V spolupráci s univerzitami v Číne, Indii, Thajsku, Rusku, Turecku a v ďalších krajinách sa každoročne zúčastňujú na intenzívnych letných školách.

Moderné ubytovanie

Študenti SPU v Nitre sú ubytovaní priamo v univerzitnom areáli v nedávno zrekonštruovaných študentských domovoch – Mladosť, Antona Bernoláka a Akademická. K dispozícii majú televízne a počítačové miestnosti, študovne, kuchynky, práčovne, bufety s občerstvením, študentské zóny pre trávenie voľného času. Celodennú stravu ponúkajú dve študentské jedálne. Na športové aktivity môžu využiť ihriská v blízkosti študentských domovov alebo v areáli Centra univerzitného športu, kde sa nachádza krytý plavecký bazén, športová hala, pohybové štúdio, fit-centrum, tenisové kurty, ihrisko na plážový volejbal a i.

Aktívne využitie voľného času

SPU v Nitre ponúka široké možnosti ako tráviť voľný čas, relaxovať, venovať sa športu alebo koníčkom. Dlhoročnú tradíciu majú jarné a jesenné študentské dni, imatrikulačný ples študentov, karnevalový sprievod mestom či hokejový zápas medzi tímami oboch nitrianskych univerzít. Na univerzite pôsobí folklórny súbor Zobor, Divadielko na Osmičke, internátne rozhlasové a televízne štúdiá, poľovnícky krúžok Buteo, kynologický krúžok, sokoliari sv. Svorada, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža, Vysokoškolské biblické hnutie a ďalšie zoskupenia. Zaujímavé aktivity v oblasti medzinárodných kontaktov ponúkajú lokálne pobočky organizácie AIESEC či dobrovoľníci z ESN – Erasmus Student Network. Tí, ktorí uprednostňujú rekreačný alebo dokonca vrcholový šport, sa môžu venovať volejbalu, basketbalu, florbalu, plávaniu, tenisu, kulturistike, jazdectvu a ďalším disciplínam. Záujemcov o poľovníctvo určite poteší možnosť absolvovať poľovnícke skúšky.

Inšpiratívne prostredie

Areál SPU v Nitre, plný zelene, je ako stvorený na štúdium, oddych či šport. Vysokoškolský komplex SPU bol postavený v rokoch 1961 – 1966 podľa projektu architekta Vladimíra Dedečka a Rudolfa Miňovského a je jedným z najvýznamnejších diel domáceho povojnového modernizmu. V roku 2014 bolo deväť objektov vyhlásených za národnú kultúrnu pamiatku. Symbolom univerzity a jednou z dominánt mesta Nitry je známa Aula maxima, ktorá od januára 2017 zdobí aj poštovú známku.

Článok bol publikovaný: 9. 6. 2020

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
Agrobiotech
Agrobiotech
 

Údaje o firme Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre boli overené: 8. 5. 2020
Internetový zápis úplný. Uverejnený 9. 6. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety