DatabázaČlánkyKľúčové slová

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

HotelyKonferencie, kongresyKonferenčné službyKurzy a školeniaPoľnohospodárske službyPoľnohospodárstvoUbytovne, ubytovanieVeda a výskumVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Zabezpečenie celoživotného vzdelávania v rezorte pôdohospodárstva, certifikácie pôdohospodárskych poradcov, informačné, knižničné, kongresové a hotelové služby

Akademická 4
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 7910 111
Tel.: +421 37 7910 131
Fax: +421 37 7910 132
E-mail: sekretariat@agroinstitut.sk
Web: www.agroinstitut.sk
Web: www.facebook.com/agroinstitutnitra
Facebook
IČO: 36858749
IČ DPH / DIČ: SK2022631512

Agroinštitút Nitra, štátny podnik - dobrovoľný výmaz z OR SR k 31.12.2022

• Zlúčením dvoch vzdelávacích inštitúcií v gescii MPRV SR, Agroinštitútu, š. p. a Agentúry pre rozvoj vidieka (ARVI), vznikol od 1.1.2023 nový Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií (IZPI).
• Činnosti a majetok Agroinštitútu sú vyňaté a k 31.12.2022 prešli pod ARVI, následne spoločne do nového subjektu IZPI.

www.izpi.sk

Agroinštitút Nitra, štátny podnik zabezpečuje:

- celoživotné vzdelávanie v rezorte pôdohospodárstva
- vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov, proces overovania odbornej spôsobilosti, certifikáciu pôdohospodárskych poradcov a správu verejného portálu evidencie pôdohospodárskych poradcov
- činnosť národného informačného strediska AGRIS FAO
- budovanie fondu Depozitnej knižnice FAO a tvorba centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva
- poskytovanie webových služieb v rámci rezortu pôdohospodárstva a spojenie rezortu s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a IT riešení
- poskytovanie komplexných konferenčných a hotelových služieb

Portofólio Agroinštitútu Nitra

Agroinštitút Nitra, štátny podnik (Agroinštitút) je viac ako 50 rokov rezortným vzdelávacím zariadením Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR). Poskytuje široké portfólio služieb hlavne v oblasti ďalšieho odborného a celoživotného vzdelávania, odbornej prípravy a certifikácie pôdohospodárskych poradcov a tiež v oblasti budovania odborne špecializovaného knižničného fondu. Prostredníctvom oddelenia Informačných služieb a technológií zabezpečuje spojenie s národným a medzinárodným prostredím a to tvorbou, prevádzkou a aktualizáciu internetových stránok. Realizuje vzdelávacie projekty na národnej i medzinárodnej úrovni. Portfólio služieb dopĺňajú hotelové a konferenčné služby.

Ako rezortné vzdelávacie zariadenie MPRV SR zabezpečuje ďalšie odborné vzdelávanie a odbornú prípravu pre široký okruh pracovníkov agrosektoru. Rezortnú koncepciu a zámery ďalšieho vzdelávania rozpracováva do konkrétnych vzdelávacích programov, modulov a vzdelávacích projektov na národnej i medzinárodnej úrovni. Zabezpečuje odbornú prípravu a overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov, vydáva osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy, spravuje Centrálny register pôdohospodárskych poradcov a rozvíja a prevádzkuje informačný systém pre poradenstvo www.agroporadenstvo.sk.

Pod gesciou MPRV SR zastrešuje Agroinštitút dve unikátne pracoviská a tým je Národné stredisko AGRIS FAO a Depozitná knižnica FAO. Aktivity obidvoch pracovísk spadajú do odborno-technických kapitol Programu FAO, ktoré sa SR zaviazala podporovať a rozvíjať. Cieľová skupina, pre ktorú sú určené výstupy a služby, sú členské krajiny FAO, národná a medzinárodná pôdohospodárska komunita, vedecko-výskumná základňa rezortu, akademické inštitúcie, profesijné zväzy a združenia, poradcovia, študenti.

Agroinštitút tiež zabezpečuje spojenie rezortu pôdohospodárstva s národným a medzinárodným prostredím prostredníctvom informačných služieb a technológií predovšetkým tvorbou, prevádzkou a aktualizáciou internetových stránok rezortu pôdohospodárstva a špecializovanej štátnej správy: www.land.gov.sk, www.agroforum.sk, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, stránok Značka kvality, Politika kvality, Školské ovocie.

Spolupracuje s mnohými organizáciami v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj mimo rezortu. Našimi dlhoročnými partnermi sú PPA, ÚKSUP, SPF, pracoviská vedy a výskumu, univerzity, stredné odborné školy, profesijné komory, zväzy a združenia, mimovládne organizácie.

Agroinštitút je členom Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých SR, Európskej asociácie vzdelávania dospelých, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Vidieckeho parlamentu, členom Slovenskej asociácie knižníc a členom medzinárodnej siete knižníc AGLINET, Zväzu hotelov a reštaurácií na Slovensku a Nitrianskej organizácie cestovného ruchu.

Článok bol publikovaný: 25. 4. 2022

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

Agroinštitút Nitra
Agroinštitút Nitra
 

Údaje o firme Agroinštitút Nitra, štátny podnik boli overené: 31. 12. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 5. 2019

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2022

Počet návštev. Tento rok: 552, Tento mesiac: 76, Dnes: 3

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2023 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety