DatabázaČlánkyKľúčové slová

Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií Prešov

Kategórie

*  Strojárstvo  ›  Služby odborné  ›  Veda, výskum, vzdelávanie

Kľúčové slová

ŠkolstvoVeda a výskum

Základné informácie

logotype

Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií Prešov

Atraktívne študijné programy a vyhraneným vedeckým priestorom

Bayerova 1
080 01 Prešov
Tel.: +421 51 602 6452
Fax: +421 51 773 3453
E-mail: dekanat.fvt@tuke.sk
E-mail: studijne.fvt@tuke.sk
Web: www.fvt.tuke.sk
FacebookInstagram
IČO: 00397610
IČ DPH / DIČ: SK2020486710

Kontaktné osoby

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc. – dekan fakulty

Študuj perspektívne odbory na fakulte orientovanej na výučbu prepojenú s praxou!

• moderný štýl výučby, individuálny a ústretový prístup k študentom
• zaujímavá výučba úzko prepojená s praxou, stáže vo výrobných podnikoch
• zapojenie študentov do projektov
• krátkodobé aj dlhodobé študijné mobility a zahraničné stáže, CEEPUS, Erasmus+ a NŠP
• vysoká konkurencieschopnosť absolventov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove

Viac informácii o Fakulte výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove PDF

V súčasnosti Fakulta výrobných technológií TUKE so sídlom v Prešove predstavuje vysoko kvalitnú a stabilnú fakultu najväčšej univerzity východoslovenského regiónu – Technickej univerzity v Košiciach. Hlavne v poslednom desaťročí sa fakulta vypracovala na popredné miesta v rôznych štatistických hodnoteniach z pohľadu vedy, výskumu ako aj samotného vzdelávania. Od klasickej výučby a mentorovania prešiel systém vyučovania komplexnými zmenami a fakulta sa v súčasnosti orientuje na pútavú výučbu prepojenú s praxou. Tá sa presunula od tabule do laboratórií so špičkovým vybavením a sofistikovaným softvérovým zabezpečením, kde majú študenti možnosť pracovať v malých vedeckých tímoch na reálnych či simulovaných problémoch praktickej výroby a prevádzok.

Fakulta výrobných technológií v úzkej spolupráci s podnikateľským sektorom inovovala študijné programy, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám trhu práce, nie len v Prešovskom regióne, ale aj na Slovensku a v zahraničí. Po dlhých diskusiách vedenia fakulty so zástupcami výrobných podnikov a spoločností boli vyšpecifikované a sformulované študijné programy, ktoré odzrkadľujú základné oblasti priemyslu, po ktorých je v praxi najväčší dopyt.

Inovované študijné programy ponúkajú uchádzačom komplexné vzdelanie s výraznou väzbou na praktické vzdelávanie a kontakt s praxou, počas celej doby vzdelávania. Absolventi budú počas štúdia priamo pripravovaní na požiadavky, ktoré kladie súčasná prax, nakoľko výrazná časť osnov bola zostavovaná práve so zástupcami z praxe.

Bakalárske a inžinierske štúdium:

 • Manažment výroby (Manufacturing Management)
 • Počítačová podpora výrobných technológií (Computer Aided Manufacturing Technologies)
 • Progresívne technológie
 • Technológie automobilovej výroby (Automotive Production Technologies)
 • Monitoring a diagnostika technických zariadení
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Priemyselný manažment

Doktorandské štúdium:

 • Výrobné technológie (Manufacturing Technologies)
 • Počítačová podpora výrobných technológií (Computer Aided Manufacturing Technologies)
 • Procesná technika (Process Engineering)
 • Riadenie priemyselnej výroby Industrial (Manufacturing Management)
 • Navrhovanie technických systémov

Výnimočnosť FVT:

 • moderný štýl výučby, individuálny a ústretový prístup k študentom
 • zaujímavá výučba úzko prepojená s praxou, stáže vo výrobných podnikoch, riešenie záverečných prác počas praxe
 • zapojenie študentov do projektov
 • krátkodobé aj dlhodobé študijné mobility a zahraničné stáže, CEEPUS, Erasmus+ a NŠP
 • vysoká konkurencieschop­nosť absolventov

V súčasnosti je fakulta vo vedecko-výskumnej činnosti zameraná na základný i aplikovaný výskum, rovnako na riešenie problémov priemyselnej a spoločenskej praxe. Vďaka víziám najbližšieho vývoja obsiahnutých v koncepcii Industry 4.0 nasmerovala fakulta svoju orientáciu výskumu najmä na:

 • priemyselný manažment a riadenie výrobných procesov,
 • digitálnu výrobu (internet vecí a služieb, priemyselná informatika a umelá inteligencia),
 • počítačovú podporu výroby (CAD/CAM/CAE systémy, virtuálna realita, robotizácia),
 • aditívne technológie (digitalizácia 3D objektov a 3D tlač),
 • konvenčné a progresívne technológie vo výrobe (laser, vodný prúd, plazma, zváranie),
 • nedeštruktívne testovanie (ultrazvuk, vírivé prúdy),
 • obnoviteľné zdroje energie.

Neustále prehlbovanie spolupráce s praxou a rozrastajúca sa medzinárodná spolupráca FVT s inými zahraničnými vysokoškolskými inštitúciami vedie k čoraz úspešnejšiemu zapojeniu sa do riešenia výskumných projektov rôznych grantových schém a agentúr.

Článok bol publikovaný: 7. 11. 2019

 

 

Pracoviská

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Technická univerzita v Košiciach - Fakulta výrobných technológií Prešov boli overené: 28. 10. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 4. 11. 2018

Ročenka Energetika Strojárstvo 2021    Ročenka Energetika Strojárstvo 2022   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety