DatabázaČlánkyKľúčové slová

Naturalis SK, s.r.o.

Kategórie

*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Osivá, semená sadby, šľachtenie
*  Poľnohospodárstvo  ›  Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu  ›  Certifikácia, skúšobníctvo

Kľúčové slová

BioproduktyInšpektoráty, inšpekcieKvalita - kontrolaSkúšobníctvo, certifikácia

Základné informácie

logotype

Naturalis SK, s.r.o.

Inšpekčný a certifikačný orgán

Kalinčiakova 27
831 04 Bratislava
Mobil: +421 903 448 043
Mobil: +421 915 144 779
E-mail: kontrola@naturalis.sk
E-mail: certo@naturalis.sk
Web: www.naturalis.sk

IČO: 35879319
IČ DPH / DIČ: SK2021803718

Kontaktné osoby

Ing. Jaroslav Drobný – riaditeľ

Poľnohospodárstvo › Služby pre poľnohospodársku prvovýrobu

Inšpekčný a certifikačný orgán
• kontrola v ekologickom poľnohospodárstve
• certifikácia bioproduktov, biopotravín, biokrmív a bioosív

Inšpekčný a certifikačný orgán

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. vykonáva kontrolu a certifikáciu od roku 2004. Niektorí inšpektori vykonávali svoju činnosť ešte pred vznikom spoločnosti ako členovia združenia Naturalis a predtým na základe menovacích dekrétov vtedajšieho Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

Spoločnosť Naturalis SK, s.r.o. bola založená dňa 10.03.2004. Hlavnými predmetmi podnikania sú kontrola a certifikácia v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (EPV).

Na výkon kontroly a certifikácie je spoločnosť oprávnená u pre­vádzkovateľov zaoberajúcich sa produkciou nespracovaných poľnohospodárskych produktov a živých zvierat v EPV , t. j. rastlinná výroba vrátane zberu voľne rastúcich rastlín a ich častí a pestovania húb a živočíšna výroba vrátane chovu včiel; prevádzkovateľov zaoberajúcich sa výrobou biopotravín, biokrmív a kŕmnych zmesí, bioosív a vegetatívneho množiteľského materiálu; balením, prebaľovaním, uchovávaním a označovaním produktov a potravín z EPV; u prevád­zkovateľov zaoberajúcich sa dovozom a vývozom bioproduktov z/do tretích krajín; usklad­ňovaním, prepravou, distribúciou a obchodovaním s produktami z EPV.

Oprávnenie na výkon činnosti bolo vydané Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym v Bratislave (ÚK­SÚP) s platnos­ťou do 31. decembra 2021.
Od 01.07.2010 používa Naturalis SK, s.r.o. číselný kód SK-BIO-002, ktorý je zverejnený v zozname kontrolných organizácií členských štátov EÚ vydanom Európskou komisiou. Tento kód je zapracovaný aj v logu inšpekčnej organizácie.

Kontrolnú činnosť a certifikáciu vykonáva Naturalis SK, s.r.o. v súlade s platnou legislatívou – nariadením Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91, nariadením Komisie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu a zákonom č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.
Pre posudzovanie zhody orgánu vykonávajúceho certifikáciu výrobkov / produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby má Naturalis SK, s.r.o. vypracovanú a schválenú Cer­tifikačnú schému Naturalis SK.

Kontroly sa vykonávajú aj v súlade s na­riadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín.

Naturalis SK, s.r.o. je akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa požiadaviek normy:
• ISO/IEC 17065:2012 na vykonávanie certifikácie produktov ekologickej výroby – Osvedčenie o akreditácii č. P-022 vydané SNAS dňa 17.06.2020 pre Certifikačný orgán Naturalis SK, s.r.o. s platnosťou od 07.07.2020 do 07.07.2025 a
• ISO/IEC 17020:2012 ako inšpekčný orgán typu A pre oblasť inšpekcia ekologickej poľnohospodárskej výroby – Osvedčenie o akreditácii č. I-031 vydané SNAS dňa 04.11.2019 s plat­nosťou od 18.12.2019 do 18.12.2024.

Článok bol publikovaný: 2. 6. 2021

 

Poloha na mape

 

Údaje o firme Naturalis SK, s.r.o. boli overené: 2. 6. 2021
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 5. 2017

Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2020    Ročenka Poľnohospodárstvo Potravinárstvo 2021   
 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety