DatabázaČlánkyKľúčové slová

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS, a.s.)

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Realizácia stavieb  ›  Inžinierske stavby

Kľúčové slová

Distribúcia stav2020KanalizáciaStavebné firmy, spoločnostiStavebný dozorVodohospodárske stavbyVodovody, stokové siete

Základné informácie

logotype

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS, a.s.)

Vodohospodárske stavby, stavebníctvo

1. mája 11
911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 3262 307
E-mail: tvs@tvs.sk
Web: www.tvs.sk

IČO: 36306410
IČ DPH / DIČ: SK2020176191

• vodohospodárske a inžinierske stavby
• výstavba ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV
• zemné a stavebné práce, prenájom mechanizmov
• zdravotno-technické inštalácie
• projektová činnosť, prevádzkové poriadky
• inžinierska činnosť, poradenstvo
• realizácia polyfunkčných objektov a občianskych stavieb

Predstavenie spoločnosti TVS, a.s.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI

Obchodná spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a. s., so sídlom v Trenčíne, ul. 1. mája 11, bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 16. 12. 1998 ako univerzálny právny nástupca zaniknutej spoločnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, spol. s r. o.

Obchodné meno: Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
Skrátený názov: TVS, a.s.
Sídlo: ul. 1. mája 11, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 306 410
IČ DPH: SK2020176191
Deň vzniku: 01.01.1999
Právna forma: akciová spoločnosť
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v oddiele Sa vložka číslo 10163/R.

PREDMET ČINNOSTI SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TVS, a.s. sa od počiatku svojej existencie do roku 2015 zaoberala v prevažnej miere prevádzkovaním verejných vodovodov a kanalizácií, a čistiarní odpadových vôd. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečovala dodávku pitnej vody a jej odkanalizovanie v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava pre cca 145 tis. obyvateľov. Túto činnosť v trenčianskom regióne TVS, a.s. v júni 2015 ukončila, a od tohto termínu sa prioritne zaoberá stavebnou činnosťou v oblasti vodohospodárskych a inžinierskych stavieb, realizáciou IBV, polyfunkčných objektov a občianskych stavieb. Spoločnosť má rozsiahle odborné skúsenosti s „vodárenskou„ problematikou, jej pracovníci z hľadiska technickej odbornosti a praktických skúsenosti sa radia do špičky v danom obore. Spoločnosť je oslovovaná subjektmi, ktoré pôsobia v danej oblasti, s cieľom realizovať aktuálne resp. plánované projekty.

Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Spoločnosť zamestnáva priemerne 20 až 25 zamestnancov. Odbornosť jednotlivých zamestnancov garantujeme ich dlhoročnou kvalitnou prácou pre firmu a kontinuálnymi školeniami v daných oboroch. Ďalšiu profesionálnu prácu nám zabezpečujú externí zamestnanci/ mandatári, osvedčení živnostníci (cca 50 subjektov) a subdodávatelia špecializovaných profesií.

PONUKA SLUŽIEB TVS, a.s.:

TVS, a.s. poskytuje rozšírenú stavebno-montážnu činnosť zameranú na:

 • vodohospodárske a inžinierske stavby
 • výstavba ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV
 • zemné a stavebné práce
 • zdravotno – technické inštalácie
 • projektovú činnosť, prevádzkové poriadky
 • inžiniersku činnosť, poradenstvo
 • prenájom mechanizmov
 • realizácia polyfunkčných objektov a občianskych stavieb
 • realizáciu zberných a priemyselných dvorov
 • protipovodňové opatrenia
 • opravy komunikácií živičných povrchov vrátane kompletných úprav ciest, chodníkov, komunikácií
 • prípravu a finalizáciu dokumentov v rámci programu financovaného z fondov Európskej únie

Inžinierske siete na kľúč

Spoločnosť ponúka služby pre komplexné zastrešenie výstavby inžinierskych sietí. Predmetom služby je komplexná príprava a zabezpečenie jednotlivých investičných akcií pre všetkých investorov, až po etapu uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie:

 • zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie, v súlade s technickými podmienkami jednotlivých správcov IS, ako aj ich realizáciu, vrátane výstavby komunikácií a spevnených plôch
 • stavebné dielo odovzdávame komplexne, t.j. aj s príslušnou dokumentáciou ku kolaudačnému procesu.

STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Stratégiou spoločnosti je budovať stabilné partnerstvo založené na dlhodobej spolupráci a vzájomnej dôvere vo vzťahu k svojim obchodným partnerom, zákazníkom, zamestnancom, akcionárom, ale aj vo vzťahu k životnému prostrediu s cieľom:

 • Poskytovania a neustáleho zlepšovanie kvality služieb zákazníkom
 • Vykonávania podnikateľskej činnosti s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd na životnom prostredí a dodržovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • Dosahovania vysokej efektívnosti jednotlivých procesov a činností v spoločnosti
 • Riadenia zameraného na dosiahnutie stanovených cieľov
 • Identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev a rizík, environmentálnych aspektov a vplyvov, s ohľadom na životné prostredie a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, analýzu príčin ich vzniku a prijímanie nápravných opatrení.

Cieľom spoločnosti je vyprofilovať na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť, ktorá bude realizovať každoročne 15% rast tržieb pri zachovaní rentability.

ROK 2018: REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt: „ZBERNÝ DVOR, Dolná Streda“

INVESTOR: Obec Dolná Streda
REALIZÁCIA: február 2018 – júl 2018

Dielo realizuje naša spoločnosť pre spoločnosť MACHINE INDUSTRY s.r.o.

Stavba pozostáva z vybudovania jednopodlažnej prístavby – skladovej a sociálnej časti a prístrešku z oceľovej konštrukcie pre uskladnenie veľkokapacitných kontajnerov. Prístavba je založená na základových pásoch z prostého betónu, murovaná keramickou tehlou a prestrešená plochou strechou z vložkového stropu s dobetonávkou.

Prístrešok pre kontajnery je z oceľovej konštrukcie, založený na betónových pätkách, opláštený do tvaru „L“ PU panelmi a prestrešený trapézovým pozinkovaným plechom.

Napojenie na kanalizáciu bude realizované kanalizačnou prípojkou dĺžky 80m napojením na jestvujúcu kanalizáciu, zásobovanie vodou bude realizované z vedľajšieho objektu telocvične. Objektu bude napojený na elektrickú energiu z neďalekej trafostanice NN prípojkou. K zabezpečeniu objektu bude slúžiť kamerový systém so zálohou.

Oplotenie bude tvorené čiastočne pletivovým plotom AXIS so vstupnými bránami a murovaným oplotením z DT tvárnic s prírodným žulovým vzhľadom.

„AUTOCENTRUM BMW TRNAVA“

INVESTOR: Bavaria Real Estate a.s., Bratislava
REALIZÁCIA: marec 2018 – jún 2018

Realizácia prác na SO02 Prekládka vodovodu a SO16 Tlaková dažďová kanalizácia.

Vykonávané práce:
Vytýčenie trás geodetom, vymeranie a výkopové práce. Zhotovenie lôžka fr. 0/16mm, pokládka potrubí v súbehu s vyhľadávacími vodičmi, obsyp potrubí fr. 0/16mm, uloženie výstražných fólii, následný zhutnený zásyp a úprava terénu.

„IBV DIELY – ŠTVRTOK“

INVESTOR: Obec Štvrtok
REALIZÁCIA: I. etapa – inžinierske siete: jún 2018 – júl 2018
II. etapa – komunikácie: september 2018 – november 2018

Stavba spočíva v realizácii prác I. etapy: SO-02 Vodovod, SO-03 Kanalizácia, SO-04 STL Plynovod, SO-200 Komunikácie a spevnené plochy – bez konečných povrchových úprav,

SO-200.1 Komunikácia – odvodnenie

II. etapa: SO-200 Komunikácie a spevnené plochy – zrealizovanie povrchových úprav.

Vykonávané práce na stavbe:

 • SO-02 Vodovod: potrubie HDPE-PE100-SDR17, D110×6,5mm – 307,50 m, hydrant podzemný DN80 – 4 ks, trasový uzáver DN100 – 1 ks, vodovodné prípojky D32×3,0mm – 28 ks/164,00m.
 • SO-03 Kanalizácia: potrubie PP-SN8, DN300 – 299,29 m, PP, RŠ DN1000 – 7 ks, kanalizačné prípojky PP-SN8, DN150 – 28 ks/182,00m.
 • SO-04 STL plynovod: potrubie HDPE-PE100-SDR11, D40×3,6mm – 309,95 m, trasový uzáver KHP D40 – 1 ks, plynové prípojky D25×2,3mm – 28 ks/164,00m.
 • SO-200 Komunikácie a spevnené plochy: komunikácia s asfaltovým povrchom š. 6,00m, dl. 311,45m s jednostranným chodníkom š. 1,75m.
 • SO-200.1 Komunikácie – odvodnenie: komunikácia je odvodnená jednostranným sklonom do retenčno-drenážneho rigolu dl. 202m s následným vypúšťaním do cestnej priekopy.

„Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica“

INVESTOR: BVS, a.s. Bratislava
REALIZÁCIA: 21.06.2018 – 30.11.2018

Stavba spočíva v realizácii prác – rekonštrukcii jestvujúceho vodovodu DN150 na Nálepkovej ulici v Moste pri Bratislave:

Predmetom realizácie je rekonštrukcia /sanácia/ jestvujúceho vodovodu z PVC DN150 za potrubie z tvárnej liatiny TvLT PN 10, DN 200 a DN 150 s jednoko­morovým hrdlom s vonkajšou povrchovou ochranou žiarovo nanášanou zliatinou zinku a hliníka s krycím náterom modrého epoxidu. Vnútorná povrchová úprava potrubia s odstredivo liatou cementovou výstielkou síranoodolným cementom. Stabilizácia smerových lomov je zabezpečená použitím zámkových spojov v hrdlách potrubia. Dĺžka trasy vodovodu je 2,23577 km. Pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky vodovodu je po etapách realizovaný dočasný bypass z potrubia HDPE D160, na ktorý sú prepojené vodovodné prípojky k jednotlivým odberateľom.

„Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín“

INVESTOR: MONOLIT Slovakia, s.r.o.
REALIZÁCIA: 09.04.2018 – 30.09.2018

Predmetom realizácie je výstavba inžinierskych sietí pozostávajúcich zo stavebných objektov:

 • SO 205 Areálové rozvody vody:
  • HDPE PE 100/PN10 D63 = 163,75 m

Po ich vybudovaní bude prevedená tlaková skúška v zmysle platnej STN, potrubie bude prepláchnuté a zbavené prípadných mechanických nečistôt a dezinfikované, aby vyhovovalo základným hygienickým požiadavkám. Následne je možné vykonať napojenie na verejný rozvod pitnej vody v správe prevádzkovej spoločnosti mesta Trenčín.

 • SO 206 Areálové rozvody kanalizácie:
  • Potrubie PVC DN 250 SN8 = 72,31 m
  • Potrubie PVC DN 200 SN8 = 207,52 m

Areálové rozvody kanalizácie tvorí potrubie jednotnej kanalizácie, do ktorej budú zaústené splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku zo striech jednotlivých bytových domov a potrubie dažďovej kanalizácie, ktoré bude odvádzať vody z povrchového odtoku z parkovísk.

„NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša“

INVESTOR: Obec Nesluša
REALIZÁCIA: 06.07.2018 – 31.11.2018

Dielo realizuje naša spoločnosť pre spoločnosť MACHINE INDUSTRY s.r.o.

Objekt sa nachádza v obci Nesluša. Cieľom stavby je novostavba prevádzkového objektu, oplotenia, spevnených plôch a prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia splašková a dažďová, vodovodná a prípojka NN).

Objekt je prízemná stavba. Konštrukčne sa jedna o objekt stenových konštrukcií murovaných so sedlovou strechou.

Zastavaná plocha: 402 m²
Spevnené plochy: 795 m²
Zatrávňovacie tvárnice: 292 m²

„OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni“

INVESTOR: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
REALIZÁCIA: 27.07.2018 – 03.08.2018

Realizácia zabezpečovacích prác havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni.

Počas povodne v Tatranskej Javorine došlo k poškodeniu vodovodného potrubia, ktoré zásobuje Obec Ždiar pitnou vodou.

Práce zahŕňajú dočasné prepojenie poškodeného vodovodného potrubia z materiálu HDPE DN 160mm v dĺžke cca 500m.

„CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou“

INVESTOR: Stavebná mechanizácia s.r.o., Žilina
REALIZÁCIA: 23.07.2018 – 30.09.2018

Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou:

 • Objekt SO2–2 Turistická cyklotrasa smer do Oščadnice
 • Objekt SO3–1 Turistická cyklotrasa Oščadnica

„BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar“

INVESTOR: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad REALIZÁCIA: I. časť: október – november 2017; zahájenie I. časti stavby dňa 23.10.2017
II. časť: marec – máj 2018

II. časť r. 2018 Stavba sa nachádza v katastri obce Ždiar medzi Bachledovou a Blaščatskou dolinou. Rozsah diela pozostáva vo vybudovaní prívodného potrubia HDPE d90 v dĺžke 1 104 m, rozvodných potrubí HDPE d110 v dĺžke 2 652 m, vybudovanie automatickej tlakovej stanice a 4 ks armatúrnych šácht.

„BERGAMON – Polyfunkčný areál, objekty SO 206, SO 207, SO 208“

INVESTOR: YIT Slovakia, a.s. Bratislava
REALIZÁCIA: september 2017 – apríl 2018

II. časť r. 2018 Realizácia vodovodných prípojok pre jednotlivé stavebné objekty z HDPE d90, d110 v celkovej dĺžke 35,5 m s osadením 2 ks vodomerných šachiet a z tvárnej liatiny LT DN80 v dĺžke 3,5 m + 1 ks vodomernej šachty. Predĺženie verejného vodovodu z tvárnej liatiny LT DN150 v dĺžke 68 m s osadením trasových uzáverov DN150 v počte 4 ks a podzemný hydrant DN80.

Realizácia splaškových kanalizačných prípojok z PVC d200 v celkovej dĺžke 142 m, areálová kanalizácia DN300 v dĺžke 94 m, prípojky odvodňovacích žľabov a vpustov DN110 a DN150 v celkovej dĺžke 41 m, osadenie 2 ks odlučovačov ropných látok ORL.

Realizácia areálovej dažďovej kanalizácie zo striech vrátane vsakovacích systémov DN200 v celkovej dĺžke 136 m. Zhotovenie drenáže pod parkovými úpravami nad podzemnými garážami potrubím RAUDRIL PVC

DN110 a DN65 v celkovej dĺžke 710 m, osadenie 3 ks retenčných nádrží RN a 3 ks vsakovacích objektov REHAU.

ROK 2017: REALIZOVANÉ PROJEKTY

Projekt: „ČOV Sever“ – región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske“

INVESTOR: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
REALIZÁCIA: júl 2015 – september 2017

Projekt „ČOV Sever“ zameraný na odkanalizovanie a odvedenie odpadových vôd v obciach regiónov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Zabudovalo sa 97 kilometrov kanalizačnej siete vrátane ČS a príslušných prevádzkových objektov, pripojilo sa 3 700 domácností. Termín ukončenia: 31. august 2017.

TVS, a.s. realizovala práce od roku 2015 –2017 v celkovom objeme investície 10,13 mil. EUR bez DPH – Aktivita A – výstavba kanalizácie v regióne Bánovce nad Bebravou časti obce: Horné Naštice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, areál ČOV Bánovce n/B. a Malé Chlievany.

V regióne Topoľčany časti obce: Bošany, Solčany, Jacovce a Nitrianska Streda.

V regióne Partizánske obec Pažiť.

Celkovo spoločnosť TVS, a.s. realizovala na stavbe: „ČOV Sever“ spolu 25 010,75 m gravitačnej kanalizácie v dimenzií od DN 300 až DN 1800; 11 347,54 m výtlačných potrubí v dimenzií d90 až d255 mm; 20 ks prečerpávacích staníc odpadových vôd v dimenzií DN 1600 až DN 2500; 20 ks NN prípojok pre prečerpávacie stanice v celkovej dĺžke 1 850 m; 1 440 ks kanalizačných prípojok; zaasfaltovaných viac ako 90 000 m2 trvalej obnovy komunikácií a viac ako 43 000 m2 dočasnej obnovy komunikácií.

Medzi špeciálne technológie použité na stavbe patrí trysková injektáž tekutých pieskov pri prechode cez potok v obci Horné Naštice, stabilizácia podložia systémom GeoPur v obci Jacovce, dvojnásobný riadený pretlak popod rieku Nitra v dĺžke 170 m v dimenzií d400 mm, vybudovanie príslušných odľahčovacích objektov, výustných objektov, opevnení potokov z lomového kameňa, …

„CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa“

INVESTOR: Continental Matador RUBBER, s.r.o. Púchov
REALIZÁCIA: marec – jún 2017

Stavebné objekty boli realizované pre spoločnosť INGSTEEL, spol. s.r.o. , Bratislava v závode Continental Matador RUBBER Púchov – vybudovanie požiarneho vodovodu dimenzie d255 mm v dĺžke 177 m. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch v rozlohe 4 977 m2 a 693 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby.

„BERGAMON – Polyfunkčný areál, objekty SO 206, SO 207, SO 208“

INVESTOR: YIT Slovakia, a.s. Bratislava
REALIZÁCIA: september 2017 – apríl 2018

I. časť r. 2017 Realizácia vodovodných prípojok pre jednotlivé stavebné objekty z HDPE d90, d110 v celkovej dĺžke 35,5 m s osadením 2 ks vodomerných šachiet a z tvárnej liatiny LT DN80 v dĺžke 3,5 m + 1 ks vodomernej šachty. Predĺženie verejného vodovodu z tvárnej liatiny LT DN150 v dĺžke 68 m s osadením trasových uzáverov DN150 v počte 4 ks a podzemný hydrant DN80.

Realizácia splaškových kanalizačných prípojok z PVC d200 v celkovej dĺžke 142 m, areálová kanalizácia DN300 v dĺžke 94 m, prípojky odvodňovacích žľabov a vpustov DN110 a DN150 v celkovej dĺžke 41 m, osadenie 2 ks odlučovačov ropných látok ORL.

Realizácia areálovej dažďovej kanalizácie zo striech vrátane vsakovacích systémov DN200 v celkovej dĺžke 136 m. Zhotovenie drenáže pod parkovými úpravami nad podzemnými garážami potrubím RAUDRIL PVC

DN110 a DN65 v celkovej dĺžke 710 m, osadenie 3 ks retenčných nádrží RN a 3 ks vsakovacích objektov REHAU.

„BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar“

INVESTOR: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad
REALIZÁCIA: I. časť = október – november 2017; zahájenie I. časti stavby dňa 23.10.2017
II. časť = marec – máj 2018

I. časť r. 2017 Stavba sa nachádza v katastri obce Ždiar medzi Bachledovou a Blaščatskou dolinou. Rozsah diela pozostáva vo vybudovaní prívodného potrubia HDPE d90 v dĺžke 1 104 m, rozvodných potrubí HDPE d110 v dĺžke 2 652 m, vybudovanie automatickej tlakovej stanice a 4 ks armatúrnych šácht.

„Obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce nad Bebravou“

INVESTOR: obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce n/B.
REALIZÁCIA: marec – jún 2017

opravy živičných povrchov miestnych komunikácií (odstránenie asfaltových krytov, odvoz, uskladnenie, aplikácia asf. spojovacieho postreku , položenie asf. betónu AC11 hr.50mm, opravy výmena obrubníkov, zámkovej dlažby odvodň. systémov atď.)

SERVISNÉ ČINNOSTI

Služby v oblasti dopravy:

 • výkopové a zemné práce,
 • preprava materiálu,
 • monitoring kanalizácie,
 • prenájom stavebných strojov, nákladných vozidiel a pomocných stavebných zariadení.

Monitoring kanalizácie diaľkovo ovládaným kamerovým vozíkom, skontroluje spoje, zmeria spádovitosť, ovalitu miesta vpustov, lokalizuje poruchy od priemeru DN 200 po priechodové profily. Obraz je nahrávaný, údaje zapísané do TV záznamu a evidované v PC. Výstupný produkt digitálny nosič (CD, DVD) a správa v listinnej podobe. Bezplatná konzultácia návrhu optimálneho riešenia odstránenia poruchy, spracujeme CP a problém odstránime. Monitoring je potrebný k procesu kolaudácii a odovzdaniu novovybudovaných úsekov kanalizácií!

REALIZOVANÉ PROJEKTY – V OBDOBÍ ROKOV 2016 – 2015

 • Výstavba verejnej kanalizácie a vodovodu v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, kde bolo v priebehu prvej polovice roka 2015 vybudované 3 200 m kanalizácie a 3 100 m vodovodného potrubia.
 • V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“ – strategický prepoj vodovodu DN600 na ul. Istebnícka a Žabinská, Trenčín.
 • budovanie verejnej kanalizácie v rámci stavby: „Trenčín – časť Melčice-Lieskové – kanalizácia SO05.02.01 – stoková sieť“. Realizácia stavby v období I.–XII./2015. Vybudovala sa kanalizácia PP DN300 v dĺžke 2 237 m a kanal. prípojky PVC DN150 v počte 150 ks, v dĺžke 1 035 m.

Ostatné stavby a činnosti TVS, a.s. – príloha „ Referencie spoločnosti TVS, a.s.

MANAŽMENT KVALITY

Spoločnosť má zavedený, udržiavaný a fungujúci integrovaný systém riadenia, súčasťou ktorého je systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001:2015, systém manažérstva BOZP OHSAS 18001:2007 a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015.

Získané certifikáty sú platné pre:

Stavebno-montážnu a inžiniersku činnosť v oblasti vodohospodárskych stavieb, monitoring kanalizácií.

Tento cieľ je zabezpečovaný prostredníctvom aktívnych interných kontrolných systémov, externých kontrol, dodržovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, a zabezpečovaním ostatných činností v zmysle organizačného a pracovného poriadku spoločnosti.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana

Spoločnosť kladie veľký dôraz na oblasť bezpečnosť a zdravie pri práci. Zamestnanci spoločnosti sú pravidelne preškoľovaní a preverovaní. Spoločnosť investuje prostriedky do kvalitných pracovných a ochranných prostriedkov a bezpečnosť je prvoradou záležitosťou pre spoločnosť.

Spoločnosť TVS, a.s. je zapísaná v:

 • Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedených Ministerstvom spravodlivosti SR na Okresnom súde Žilina: www.rpvs.gov.sk
 • Zozname hospodárskych subjektov reg. číslo: 2017/12-PO-D5375 vedených Úradom pre verejné obstarávanie: www.uvo.gov.sk
 • TVS, a.s. získala Certifikát serióznej a solventnej slovenskej spoločnosti, ktorý udeľuje nadnárodná spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o. Toto ocenenie sa podarilo získať len 7,8 % firiem na Slovensku, ktoré sú dôveryhodné, seriózne, stabilné a plnia si všetky svoje povinnosti. www.certifikatyfiriem.sk
 • Spoločnosť TVS, a.s., je zaevidovaná v zozname – databáze overených významných spoločností – STAVEBNÍCTVO 2017. www.infoma.sk

POSLANIE SPOLOČNOSTI TVS, a.s.:

Podporou prosperity našich zákazníkov zabezpečovať dlhodobo udržateľný rast spoločnosti.

Článok bol publikovaný: 28. 11. 2018

 

Poloha na mape

Galéria

OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni
OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni
IBV DIELY - ŠTVRTOK
IBV DIELY - ŠTVRTOK
IBV DIELY - ŠTVRTOK
IBV DIELY - ŠTVRTOK
Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica
Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica
Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica
Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica
Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica
Most pri Bratislave – sanácia vodovodu – Bratislavská ulica
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša
NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša
NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša
NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša
OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni
OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni
Novostavba Zberného dvora v obci, Nesluša
Novostavba Zberného dvora v obci, Nesluša
OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni
OPRAVA VODOVODU – zabezpečovacie práce havarijného stavu vodovodu v Tatranskej Javorine po povodni
IBV DIELY - ŠTVRTOK
IBV DIELY - ŠTVRTOK
CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou
CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou
CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou
CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou
CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou
CYKLOTRASA – Výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy – úsek 2 – Krásno nad Kysucou
BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar
BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar
BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar
BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar
BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar
BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín
BERGAMON – Polyfunkčný areál
BERGAMON – Polyfunkčný areál
Modernizácia železničnej trate, Trenčín – ostrý prepoj vodovodu DN350
Modernizácia železničnej trate, Trenčín – ostrý prepoj vodovodu DN350
Modernizácia železničnej trate, Trenčín – ostrý prepoj vodovodu DN350
Modernizácia železničnej trate, Trenčín – ostrý prepoj vodovodu DN350
Modernizácia železničnej trate, Trenčín – ostrý prepoj vodovodu DN350
Modernizácia železničnej trate, Trenčín – ostrý prepoj vodovodu DN350
Priemyselný park, Trenčianska Turná
Priemyselný park, Trenčianska Turná
ČOV Sever, obec HORNÉ NAŠTICE
ČOV Sever, obec HORNÉ NAŠTICE
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
Bachledova dolina, Ždiar
BERGAMON – Polyfunkčný areál
BERGAMON – Polyfunkčný areál
BERGAMON – Polyfunkčný areál
BERGAMON – Polyfunkčný areál
BERGAMON – Polyfunkčný areál
BERGAMON – Polyfunkčný areál
Priemyselný park, Trenčianska Turná – ostrý prepoj
Priemyselný park, Trenčianska Turná – ostrý prepoj
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa
Výkopové a zemné práce
Výkopové a zemné práce
Preprava materiálu
Preprava materiálu
ZBERNÝ DVOR, Dolná Streda
ZBERNÝ DVOR, Dolná Streda
ZBERNÝ DVOR, Dolná Streda
ZBERNÝ DVOR, Dolná Streda
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
Autocentrum BMW Trnava
 

Údaje o firme Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS, a.s.) boli overené: 7. 11. 2018
Internetový zápis úplný. Uverejnený 7. 11. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety