DatabázaČlánky
 

Štátna jazyková škola

Kategórie

*  Export  ›  Služby  ›  Veda, výskum, školstvo

Kľúčové slová

Jazykové školyKurzy a školeniaPrekladatelia a tlmočníciVzdelávacie zariadenia a agentúry

Základné informácie

logotype

Štátna jazyková škola

Prekladatelia a tlmočníci

Palisády 38
811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 5541 0240
Tel.: +421 2 5541 0244
Tel.: +421 2 5441 1868
Tel.: +421 2 5443 2437
Fax: +421 2 5441 0648
Mobil: +421 ...
E-mail: info@1sjs.sk
Web: www.1sjs.sk
Facebook
IČO: 17319145
IČ DPH / DIČ: 2020803202

Jazyková škola na Palisádach a Vazovovej vyučuje jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky, latinský, švédsky, holandský, ruský, arabský, hebrejský, japonský, čínsky, kórejsky a slovenčinu pre cudzincov. Vedieme kurzy od začiatočníkov až po veľmi pokročilých, špecializované kurzy BE, tlmočníkov a prekladateľov. Škola má oprávnenie vykonávať štátne jazykové skúšky všetkých druhov od roku 1954 a je zaradená v sieti škôl Ministerstva školstva SR. Sme licenčným skúšobným centrom Goetheho Inštitútu. Pripravujeme na medzinárodné skúšky španielskeho jazyka. Vybavenie školy a kvalifikovaní učitelia sú na výbornej úrovni.

ELOKOVANÉ PRACOVISKO
Vazovova 14
811 07 Bratislava
Tel.: +421 2 5541 0240

Štátna jazyková škola

Z histórie školy

Po skončení 2. svetovej vojny vznikla akútna spoločenská potreba doplniť si vzdelanie v hospodárskej a jazykovej oblasti. A tak vznikla v roku 1947 Odborná škola pre pracujúcich v Bratislave. Pre veľký záujem verejnosti a úspešnosť jej absolventov Povereníctvo školstva výnosom zo dňa 14. 10. 1953 č. 73 144/53-II/T zriadilo Slovenský stenografický a jazykový ústav v Bratislave, ktorý prebral zamestnancov Odborovej školy. Prvý školský rok samostatného Ústavu je rok 1954/1955 a viedol ho riaditeľ Václav Topinka.

Jazykový odbor sa členil na tieto oddelenia:

• organizačné,
• študijné a edičné,
• ľudových kurzov ruského jazyka,
• prekladateľské a tlmočnícke,
• slovanských jazykov,
• nemeckého, anglického a maďarského jazyka,
• románskych a iných jazykov.

Po roku 1955 bol jazykový odbor pričlenený k Hospodárskej škole pre pracujúcich na Panenskej ulici č. 13, vyučovalo sa aj na Palisádach 44, v našej terajšej budove, v budove Umelecko-priemyslovej školy a v Živnodome. V školskom roku 1956/1957 viedla škola 91 kurzov a mala 2 469 poslucháčov. Od februára 1958 dostal Jazykový odbor vlastnú budovu na Slovanskej ulici č. 14. V Zvestiach Povereníctva školstva a kultúry, roč. XIV., zošit 17, zo dňa 15. 09. 1958 bol oznámený vznik samostatnej Jazykovej školy a jej organizačný poriadok.

Škola bola členená do nasledovných odborov:

• odbor ruského jazyka,
• odbor slovanských jazykov + albánsky, fínsky a maďarský jazyk,
• odbor germánskych jazykov + anglický jazyk,
• odbor románskych jazykov,
• odbor orientálnych jazykov.

Po výstavbe areálu Vysokej školy technickej asanovali budovu Jazykovej školy a v roku 1975 škola získala podnájom v Základnej škole a gymnáziu s vyučovacím jazykom maďarským na Dunajskej ul. č. 13. Od 01. 09. 1983 sídli Jazyková škola v budove na Palisádach 38 a od 01. 07. 2011 má Jazyková škola v správe ďalšiu budovu na Vazovovej ul. č 14, je to ministerstvom registrované elokované pracovisko.

Od 80. rokov mala škola ročne približne 4 500 poslucháčov zaradených v troch odboroch:

• odbor anglického jazyka,
• odbor nemeckého jazyka,
• odbor románskych a iných jazykov.

Od 90. rokov minulého storočia počet poslucháčov prudko vzrástol až na 6 000 ročne, v roku 2002 sa počet poslucháčov ustálil na približne 4500 – 5000 poslucháčov ročne. V súčasnosti škola vzdeláva približne 4 000 poslucháčov ročne a organizačne je členená na nasledovné odbory:

• odbor anglického jazyka,
• odbor germánskych jazykov a elokovaného pracoviska Vazovova 14,
• odbor románskych, slovanských a orientálnych jazykov.

Článok bol publikovaný: 27. 2. 2019

 

Poloha na mape

 

Údaje o firme Štátna jazyková škola boli overené: 8. 4. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 27. 3. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2018 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety