DatabázaČlánkyKľúčové slová

Slovenský zväz výrobcov tepla

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Inštitúcie, zväzy, asociácie

Kľúčové slová

Podnikateľské zväzy, združeniaVýroba tepla

Základné informácie

logotype

Slovenský zväz výrobcov tepla

Ochrana a podpora oprávnených záujmov pri výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu

Unionka 54
960 01 Zvolen
Tel.: +421 45 5320 770
Mobil: +421 918 423 285
E-mail: zuzana.klcova@szvt.sk
Web: www.teploslovenska.sk
Facebook
IČO: 35983698
IČ DPH / DIČ: 2021700483
Objednávateľ: Slovenský zväz výrobcov tepla

Kontaktné osoby

Ing. Stanislav Janiš - predseda predstavenstva SZVT
Ing. Zuzana Klčová - výkonná riaditeľka

Teplo pre Slovensko

Slovenský zväz výrobcov tepla je profesijným združením, ktoré združuje výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku, ktorí zabezpečujú prostredníctvom systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej „CZT“) spoľahlivú, hospodárnu, bezpečnú, ekologickú a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku. Zväz združuje 110 členov..

Centrálne zásobovanie teplom má na Slovensku dlhú tradíciu a mnohé iné krajiny nám rozvinutosť systémov CZT závidia. Ak dnes celý svet hovorí o nevyhnutnosti ekologickej výroby a dodávky energií, teda aj tepla, najlepšou odpoveďou sú práve systémy CZT. Možnosti integrovať obnoviteľné zdroje energií, vo veľkom merítku a efektívne, sú výrazne vyššie v systémoch CZT ako v prípade individuálnej výroby tepla. Ak sa totiž bavíme o potrebe riešenia rastúceho znečistenia slovenských miest, dnes vnímaného primárne v kontexte problému individuálnej dopravy, netreba zabúdať ani na negatívne vplyvy individuálneho vykurovania, ktoré prispieva k rastu ochorení súvisiacich so znečisteným ovzduším.

Práve preto sme presvedčení, že je potrebné otvorene, no najmä odborne, na základe faktov a argumentov, diskutovať o budúcnosti CZT. Nie len na úrovni odbornej, ale hlavne na úrovni širokej verejnosti, a samozrejme tých, ktorí nakoniec robia rozhodnutia. Považujeme to za jednu z našich najdôležitejších činností SZVT.

Sme presvedčení, že rovnako ako v ďalších európskych krajinách, tak aj na Slovensku, predstavuje centrálne zásobovanie teplom budúcnosť. Ide o najefektívnejší a najekologickejší spôsob výroby tepla, aký človek zatiaľ pozná. Navyše, pomocou nových systémov výroby tepla, kogenerácie či spaľovania biomasy, využívania odpadového tepla posúvame hranice CZT ešte ďalej.

Činnosť Slovenského zväzu výrobcov tepla vychádza zo stanov zväzu a hlavných úloh na bežný rok. Činnosť je organizovaná v regiónoch, prostredníctvom ktorých sa prenášajú úlohy z rokovania predstavenstva na členov zväzu a podnety členov na riešenie v predstavenstve, alebo na rokovaní s hospodárskymi orgánmi štátu.

Predmetom činnosti zväzu je:

• ochraňovať a podporovať oprávnené záujmy pri výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu

• vytvárať kontakty a priaznivé podmienky pre rozvoj partnerských podnikateľských vzťahov a aktivít na vnútornom a zahraničnom trhu zastupovať členov na rokovaniach s inými zväzmi a združeniami zastupujúcimi najmä spotrebiteľov tepla a teplej úžitkovej vody

• odporúčať progresívne technické riešenia pri výrobe a rozvode tepla v záujme optimalizácie ekologických parametrov výroby tepla, úspornosti a efektívnosti výroby a rozvodu tepla

• vypracovávať analýzy a prehľady o trhu a nových trendoch pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody na Slovenku i vo svete a tieto vhodne využívať najmä pri koordinácií výrobných a podnikateľských aktivít členov

• spolupracovať s príslušnými štátnymi orgánmi, najmä Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvom financií SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom práce a soc. vecí, Slovenskou energetickou inšpekciou, pri tvorbe a novelizácii právnych predpisov upravujúcich alebo sa dotýkajúcich problematiky výroby, distribúcie a predaja tepla a teplej úžitkovej vody

• sprostredkovávať pre členov možnosť získavať skúsenosti o nových trendoch pri výrobe a distribúcii tepla v zahraničí

• organizovať odborné aktivity – semináre, konzultácie, poradenstvo, expozície na tuzemských a zahraničných výstavách

• organizovať a zabezpečovať systém vzájomných informácií v otázkach spoločného záujmu členov, výmenu skúseností a poznatkov s inými organizáciami, združeniami a zväzmi

• spolupracovať pri vzdelávaní a príprave energetických špecialistov

Článok bol publikovaný: 22. 11. 2022

 

Lokalita

Poloha na mape

Galéria

 

Údaje o firme Slovenský zväz výrobcov tepla boli overené: 22. 11. 2022
Internetový zápis úplný. Uverejnený 14. 11. 2022

Ročenka Energetika Strojárstvo 2023

Počet návštev. Minulý rok: 400, Tento rok: 249, Tento mesiac: 38, Dnes: 1

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2024 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety