DatabázaČlánkyKľúčové slová

Schrack Technik s.r.o.

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Elektrotechnika  ›  Elektrotechnické materiály, elektroinštalácie

Kľúčové slová

Elektroinštalácie - predajneElektroinštalačný materiálElektrotechnický materiál a zariadeniaElektrotechnika

Základné informácie

logotype

Schrack Technik s.r.o.

Predaj elektrotechnického materiálu a meracích systémov

Ivánska cesta 10/C
821 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4910 8101
Mobil: +421 908 731 164
E-mail: bratislava@schrack.sk
Web: www.schrack.sk

IČO: 31610919
IČ DPH / DIČ: SK2020433734

• kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
• nákup a predaj systémov elektrotechniky, komunikačnej techniky, meracej a regulačnej techniky, riadiacej a informačnej techniky
• výroba meracích, kontrolných, testovacích prístrojov a zariadení
• informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
• poskytovanie software - predaj hotových programov

Budúcnosť - SMART CITY

Inštaláciou inteligentných elektromerov, zavádzaním Advanced Metering Infrastructure (AMI) a technológií pre Internet vecí (IoT), sú mestá a obce postupne vybavované rôznymi druhmi elektronických zariadení. Technológie im umožňujú byť „inteligentnej­šími“.

Čo je to „Smart city“ ? Aj keď definície pre tento termín sa rôznia, cieľ je vždy rovnaký. Lepšie využívanie verejných zdrojov, zvyšovanie kvality služieb ponúkaných občanom, zvyšovanie kvality života obyvateľov a zároveň zníženie prevádzkových nákladov pre správu verejného majetku.

Ktoré aplikácie, resp. inteligentné služby vlastne pomáhajú mestám dosahovať tieto ciele? Môžeme ich štrukturovať do nasledovných oblastí:

 • Domácnosti (riadenie spotreby, bezpečnosť, rôzne domáce senzory)
 • Budovy a stavby (energetická efektívnosť, technický stav objektov)
 • Doprava (parkovanie, dopravný systém, autonómne autá)
 • Inteligentné siete (elektrická energia, vodné hospodárstvo, verejné osvetlenie)
 • Životné prostredie (kvalita ovzdušia, podiel obnoviteľných zdrojov, odpadové hospodárstvo)
 • Bezpečnosť (kamerové systémy, detekcia/predikcia kriminality)

Mestské rozpočty sú vždy nabité a je vždy otázkou, ktoré aplikácie a služby podporiť. Rozhodnutie do veľkej miery ovplyvňujú politické, technické a finančné aspekty.

V rámci politického rozmeru je hlavnou prekážkou chýbajúce strategické plánovanie a riadenie aspektov inteligentného mesta sústredené do práve jedného zodpovedného oddelenia. Z technickej stránky je najdôležitejšou otázkou ne-interoperabilita heterogénnych technológií, ktoré sa v súčasnosti v mestách používajú. V tomto ohľade sa môže vízia IoT stať základným stavebným kameňom pre realizáciu jednotnej platformy IKT v mestskom prostredí, čím sa uvoľní potenciál aplikácií a služieb inteligentného mes­ta.

Pokiaľ ide o finančný rozmer, chýba jasný obchodný model. Situáciu zhoršujú asi všeobecne nízke investície do verejných služieb. Táto situácia bráni tomu, aby sa potenciálne obrovský trh Smart City stal skutočnosťou. Možným východiskom z tejto slepej uličky je najprv rozvinúť tie služby, ktoré spájajú sociálnu užitočnosť s veľmi jasnou návratnosťou investícií a preto budú pôsobiť ako katalyzátory pre ďalšie služby s pridanou hodnotou v tejto oblasti.

Zopár príkladov:

Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo je jedným z hlavným problémov v mnohých moderných mestách, a to tak kvôli nákladom na služby, ako aj problému skladovania odpadu na skládkach. Hlbšie prenikanie IKT riešení v tejto oblasti však môže viesť k významným úsporám a ekologickým výhodám. Napríklad použitie inteligentných kontajnerov na odpad, ktoré zisťujú úroveň svojho naplnenia, umožní optimalizáciu ciest zberných vozidiel aj zníženie nákladov na zber a odvoz odpadu. IoT spojí koncové zariadenia, t.j. inteligentné kontajnery s kontrolným strediskom, kde optimalizačný softvér spracuje údaje a určuje optimálne riadenie flotily zberných vozidiel.

Kvalita ovzdušia

Európska únia oficiálne prijala smernicu 20–20–20 o obnoviteľných zdrojoch energie. Ciele si vyžadujú 20% zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2020 v porovnaní s úrovňami z roku 1990, 20% zníženie spotreby energie prostredníctvom zlepšenej energetickej účinnosti do roku 2020 a zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie do roku 2020 na 20%. Infraštruktúra IoT môže poskytnúť nástroje pre monitorovanie kvality ovzdušia v preplnených oblastiach, parkoch alebo na kondičných chodníkoch. Realizácia takejto služby vyžaduje, aby boli v meste nasadené snímače kvality ovzdušia a znečistenia a aby sa dáta zo senzorov sprístupnili občanom prostredníctvom mobilných či iných aplikácií.

Inteligentné osvetlenie

Infraštruktúra, ktorá môže byť základom aj pre nasadenie senzorov kvality ovzdušia, je práve infraštruktúra inteligentného verejného osvetlenia. Klasické osvetlenie alokuje takmer 40% spotreby elektrickej energie. Výmenou klasických svietidiel (napr. sodíkových) za LED je možné dosiahnuť 30 a viac % úspor. Ale až 70% úspor je možné dosiahnuť kombináciou LED a použitím rôznych inteligentných metód riadenia osvetlenia. Tie optimalizujú intenzitu pouličného svetla podľa dennej doby, počasia či prítomnosti ľudí. Nad ovládacími prvkami pouličného osvetlenia sa navyše ľahko realizuje systém detekcie porúch. Práve táto aplikácia je z pohľadu návratnosti investícií veľmi zaujímavou a žiadanou zo strany mestských zástupcov.

Dopravné zápchy

Napriek tomu, že monitorovanie premávky založené na kamerových systémoch je už dostupné a nasadené v mnohých mestách, nasadenie ďalších senzorov môže poskytnúť ešte presnejšie informácie. Monitorovanie premávky môže byť spresnené údajmi z GPS technológií, ktoré sú inštalované v rámci navigačných zariadení na moderných vozidlách, ale takisto kombináciou senzorov kvality ovzdušia a hluku, umiestnených pozdĺž daných mestských ciest. Uvedené informácie majú veľký význam tak pre mestské autority ako aj občanov – pomáhajú udržiavať plynulosť dopravy, promptne zasielať napr. policajtov k problémovým miestam, efektívnejšie naplánovať cestu do práce alebo za nákupmi do centra mesta.

Spotreba energií

Mestské inteligentné a IoT siete môžu poskytnúť informácie o spotrebe energie celého mesta, čo umožní jej autoritám a občanom získať jasný a podrobný prehľad o množstve energie spotrebovanej rôznymi službami (verejné osvetlenie, doprava, semafory, kontrolné kamery, vykurovanie/chla­denie verejných budov atď.). Ďalej to umožní identifikovať hlavné zdroje spotreby energie a stanoviť priority s cieľom ich optimalizácie. A je to aj požiadavka európskej smernice o zvyšovaní energetickej účinnosti v nasledujúcich rokoch.

Inteligentné parkovanie

Inteligentná parkovacia služba je založená na parkovacích senzoroch a inteligentných displejoch, ktoré riadia motoristov na ceste k najlepšiemu parkovaniu v meste. Nesporné výhody vyplývajúce z tejto služby sú rýchlejší čas na nájdenie parkovacieho miesta, menej emisií CO2 z áut, menšie dopravné zápchy a šťastnejší občania. Dáta získané z parkovacích senzorov môžu byť verejne sprístupnené komerčným spoločnostiam, ktoré ďalej poskytujú pre túto aplikáciu svoje trhové produkty. Okrem toho je možné pomocou technológií, ako sú napríklad RFID alebo NFC, vytvoriť elektronický systém overovania povolení na parkovanie v priestoroch určených pre obyvateľov alebo osôb so zdravotným postihnutím.

Technológie sú s vývojom miest hlboko previazané. Dnešné technológie ponúkajú cenovo efektívne riešenia pre väčšinu súčasných problémov miest a prispievajú k zlepšeniu kvality života ich obyvateľov. “Smart city” je realita, ktorá tu je a má svojich zákazníkov.

INTERNET VECÍ V PREPOJENÝCH MESTÁCH

Inteligentné zariadenia a zdieľané platformy generujú stále viac informácií o zákazníckych preferenciách a zvykoch. Čo to však znamená pre mestá? Inteligentné mestá využívajú rovnaké technológie pre prepojenie ich distribučných sietí, infraštruktúry a sietí verejných služieb. Tie, generujúc dáta v takmer reálnom čase, ďalej pomáhajú mestám riadiť svoje programy a služby oveľa efektívnejšie a tiež okamžite merať ich prínos.

 1. DOPRAVNÉ SENZORY

  Inteligentné dopravné systémy používajú snímače na detegovanie dopravnej zápchy a prekážok. Zároveň využívajú kamery na kontrolu rýchlosti a dopravných priestupkov.

 2. MONITORING VODY A KANALIZÁCIE

  Monitorovacie zariadenia dokážu odhaliť netesnosti, ako aj zmeny tlaku vody na zistenie, či infraštruktúra pre jej distribúciu funguje správne.

 3. PARKOVANIE

  Aplikácie naplnené údajmi z parkovacích senzorov informujú vodičov, kde je možné zaparkovať.

 4. MONITORING MOSTOV

  Senzory monitorujú technickú spoľahlivosť mostov a informujú inžinierov o prípadných problémoch. Drony sú využívané pre monitoring ťažšie dostupných miest.

 5. AUTONÓMNE AUTÁ

  Autonómne autá prepravujú ľudí do a von z mesta.

 6. SENZORY PRE ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

  Senzory detegujú množstvo odpadu a prispievajú k optimalizácii ciest zberných vozidiel.

 7. VEREJNÉ OSVETLENIE

  LED svetlá sa prispôsobujú aktuálnemu počasiu a informujú servisnú organizáciu v prípade porúch.

 8. DETEKCIA POŽIAROV

  Senzory monitorujú podmienky vo verejných parkoch a zalesnených oblastiach. Rovnako môžu detegovať požiar budovách a iniciovať jeho automatické nahlásenie.

 9. MONITORING ELEKTRÁRNÍ

  Elektrárne je možné monitorovať z hľadiska ich výkonu aj bezpečnosti.

 10. SOLÁRNE PANELY

  Solárne panely a ich senzory v reálnom čase poskytujú informácie o produkcii elektrickej energie resp. potrebe ich údržby.

 11. INTELIGENTNÁ PREPRAVA TOVARU

  Nákladná doprava prepravuje tovar efektívne na miesto jeho určenia.

 12. RIADENIE VOZOVÉHO PARKU

  Verejné dopravné prostriedky komunikujú o doprave a potrebe ich údržby resp. výmeny.

 1. DRONY

  Môžu byť využívané pri presadzovaní súdnych rozhodnutí, monitorovaní životného prostredia, hasení požiarov či v komerčnej sfére dodávke balíkov.

 2. KAMEROVÉ SYSTÉMY

  Zaisťujú bezpečnosť v lokalitách s menšou frekvenciou policajných hliadok. V podnikových areáloch zamedzujú prístup neautorizovaným osobám.

 3. TELESNÉ KAMERY

  Zaistenie obojstrannej bezpečnosti počas interakcie medzi policajnou hliadkou a rezidentom

 4. NOSITEĽNÉ SMART SENZORY

  Mestá môžu využiť smart zariadenia občanov pre interakciu s mestom samotným alebo občanmi navzájom.

 5. ŠIROKOPÁSMOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

  Spoľahlivý internetový ekosystém, ktorý zabezpečuje základné fungovanie internetu vecí

A ĎALŠIE …

Článok bol publikovaný: 22. 9. 2017

 

Schrack Technik s.r.o. - líder v dodávke elektrotechnických komponentov a dátových technológií.

KOMPONENTY PRE ODVETVIE ELEKTROTECHNIKY

Sortiment spoločnosti tvorí komplexná ponuka produktov pre inštalácie elektrických a dátových rozvodov v rámci bytov, rodinných domov, obchodných a administratívnych priestorov, priemyselných prevádzok a rozvodov energetickej distribučnej siete. Spektrum tovarov siaha od dodávok štandardnej prístrojovej techniky cez kompletné rozvádzače až po špeciálne produkty určené pre dátové siete, informačné technológie, fotovoltické systémy a elektromobilitu. Okrem vysokej kvality produktov je samozrejmosťou aj rýchla dostupnosť tovarov. Z celkovo 15 000 položiek sortimentu je približne 9 000 dostupných k okamžitému odberu alebo dodávkou do 24, max. 72 hodín. Zákazníci si všetky produkty môžu tiež objednať a kúpiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni cez internetový obchod.

DIAĽKOVÉ MERANIE A ODPOČET ELEKTRINY

Významnú skupinu portfólia tvorí široký sortiment elektromerov, určených pre domácnosti, priemysel, polyfunkčné objekty, fotovoltické elektrárne a obnoviteľné zdroje, železničnú trakciu, elektromobilitu, ako aj na iné špeciálne účely. V ponuke sú najmodernejšie inteligentné elektronické elektromery a pokročilé meracie a komu-nikačné systémy pre automatizovaný zber dát a diaľkový odpočet kvantitatívnych, výkonových aj kvalitatívnych parametrov dodávanej a odoberanej elektrickej energie. S takýmito systémami dodanými spoločnosťou Schrack Technik sa možno stretnúť vo väčšine spoločností pôsobiacich vo výrobe a distribúcii elektrickej energie nielen na Slovensku ale aj v Českej republike a Rakúsku. Ponúkané riešenia sú určené aj pre plánované inteligentné siete – smart grid.

E-SHOP SCHRACK TECHNIK

 • Viac ako 15 000 produktov dostupných cez internet a iPhone
 • Rýchle intuitívne vyhľadávanie cez inteligentný Schrack Navigátor
 • Jednoduché objednávanie 7 dní v týždni, 24 hodín denne
 • Okamžité informácie o dostupnosti, technické informácie, návody a schémy

ZAREGISTRUJTE SA UŽ DNES!
WWW.SCHRACK.SK/E-SHOP

Článok bol publikovaný: 20. 10. 2012

 

 

Pracoviská

Poloha na mape

Galéria

Inteligentné mesto
Inteligentné mesto

Prezentácia v ročenke

Prezentácia v publikácii Strojárstvo - Energetika 2011
Prezentácia v publikácii Strojárstvo - Energetika 2011
 

Údaje o firme Schrack Technik s.r.o. boli overené: 22. 9. 2017
Internetový zápis úplný. Uverejnený 22. 9. 2017

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety