DatabázaČlánkyKľúčové slová

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Kategórie

*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Normalizácia, skúšobníctvo, certifikácia, metrológia
*  Stavebníctvo  ›  Služby odborné  ›  Ekológia, likvidácia odpadov
*  Stavebníctvo  ›  Predprojektová a projektová príprava  ›  Projektové služby, projektové kancelárie

Kľúčové slová

AkustikaHlukMonitoring hlukuProtihlukové bariéryRočenka STAVEBNÍCTVO 2020Stavebná vibroakustikaVibrácieVibroakustické štúdie

Základné informácie

logotype

Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o.

Akreditované pracovisko spôsobilé vykonávať meranie imisií a expozície hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí.

V. Tvrdého 23
010 01 Žilina
Tel.: +421 41 7247 026
Mobil: +421 903 307 616
E-mail: vibroakustika@vibroakustika.sk
Web: www.vibroakustika.sk
Facebook
IČO: 36433781
IČ DPH / DIČ: SK2022048996

Kontaktné osoby

Ing. Ján Šimo, CSc. - konateľ

• Akreditované meranie hluku, vibrácií a technickej seizmicity
• Akreditované vibroakustické štúdie pre všetky stupne projektovej dokumentácie
• Akreditované meranie hladín intenzity
• Akreditovaná identifikácia prienikov stavebných konštrukcií intenzitným mapovaním
• Strategické hlukové mapy a akčné plány

Komplexný inžiniering v oboroch hluk, vibrácie a technická seizmicita

Na základe 35 ročnej praxe vykonávame komplexný inžiniering v oboroch hluk, vibrácie a technická seizmicita, meranie a monitoring hluku, vibrácií a technickej seizmicity v životnom a pracovnom prostredí s posúdením dopadu na zdravie, vypracovanie hlukových štúdií pre všetky stupne projektovej dokumentácie, strategických hlukových máp a akčných plánov ochrany pred hlukom, technické posudky, návrh, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení a sme:

  • odborne spôsobilí úradom verejného zdravotníctva SR vykonávať meranie hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí, vykonávať hodnotenie dopadov na verejné zdravie alebo hodnotenie zdravotných rizík zo životného prostredia – hluk a vibrácie,
  • odborne spôsobilí Ministerstvom životného prostredia SR na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie v odbore činnosti ochrana zdravia, hluk a vibrácie,
  • oprávnení Slovenskou komorou stavebných inžinierov vykonávať návrhy protihlukových opatrení.

Meranie a monitoring hluku vibrácií a technickej seizmicity
Vykonávame meranie emisií hluku a vibrácií v životnom prostredí a meranie expozície hluku a vibrácií prenášaných na ruky a na celé telo v pracovnom prostredí, vyhodnocovanie meraní a zhotovovanie protokolov z meraní. Vykonávame krátkodobý a dlhodobý monitoring hluku a vibrácií v životnom a pracovnom prostredí s online prenosom a prezentáciou nameraných údajov z miesta trvalého monitoringu na web.

Stavebná akustika, technické zariadenie budov a akustický výkon
Vykonávame meranie a určovanie akustických vlastností priestorov, budov, stavebných konštrukcií a protihlukových kabín, meranie času dozvuku, určovanie krokovej a vzduchovej nepriezvučnosti v budovách, stavebných konštrukciách a určovanie stupňa izolácie akustického tlaku meraním hladín akustického tlaku. Meranie hladín hluku v budovách spôsobeného technickými zariadeniami budov. Určovanie hladín akustického výkonu a akustickej energie zdrojov hluku.

Bariéry a zásteny, akustické vlastnosti ciest a dopravné stroje
Vykonávame meranie vloženého útlmu vonkajších protihlukových bariér všetkých typov na mieste trvalého uloženia, stanovovanie útlmu zvuku odstrániteľnej zásteny na mieste uloženia. Meranie vzduchovej nepriezvučnosti a zvukovej pohltivosti protihlukových bariér. Meranie akustických vlastností ciest, meranie vplyvu povrchu vozoviek na dopravný hluk a meranie hladín hluku a vibrácií v interiéry a exteriéry cestných a koľajových vozidiel.

Vibroakustické meranie a diagnostika strojov
Vykonávame meranie efektívnej hodnoty rýchlosti, zrýchlenia a výchylky vibrácií v budovách, konštrukciách a na zariadeniach v budovách a ich vplyv na konštrukciu budov a vplyv na citlivosť zariadení v budovách. Vykonávame akustický a vibračný monitoring a diagnostiku a hodnotenie strojov a zariadení.

Strategické hlukové mapy, akčné plány a návrh protihlukových opatrení
Vykonávame určovanie vlastností zvukového poľa grafickou vizualizáciou hladín akustického tlaku programom IMMI a CadnaA v modeloch kalibrovaných meraním v reálnom prostredí, návrhy protihlukových opatrení v okolí pozemných komunikácií, železničných dráh a stacionárnych zdrojov hluku. Vypracovávame strategické hlukové mapy a akčné plány ochrany pred hlukom v zmysle SMERNICE 2002/49/EC EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 25. júna 2002, ktorá sa týka posudzovania a riadenia environmentálneho hluku a v zmysle Zákona č. 2/2005 Z. z.. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej rady SR č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

Technické posudky, protihlukové a anitvibračné opatrenia
Vykonávame rôzne technické posudky a technickú diagnostiku v oblasti hluku, vibrácií a technickej seizmicity v zmysle platných noriem a legislatívy. Realizujeme návrhy, výrobu a montáž protihlukových a antivibračných opatrení.

Akreditované meranie hladín intenzity zvuku
Vykonávame akreditované meranie hladín intenzity zvuku. Meranie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií pomocou intenzity zvuku . Určenie hladín akustického výkonu stojov a zariadení pomocou akustickej intenzity. Priestorová lokalizácia a identifikácia hlukových emisií, kvantitatívne vyhodnotenie a frekvenčná analýza v dynamickom režime ručnou akustickou kamerou.

Článok bol publikovaný: 13. 11. 2019

 

Lokalita

Poloha na mape

 

Údaje o firme Klub ZPS vo vibroakustike, s.r.o. boli overené: 26. 11. 2019
Internetový zápis úplný. Uverejnený 17. 10. 2018

 
 
INFOMA REALITY

PREDAJ / KÚPA / PRENÁJOM / NEHNUTEĽNOSTI

GDPR     © 2005 - 2020 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety