* Domov | * Kontakt | * Na stiahnutie | * Linky | * Kariéra | * Štatistika návštevnosti | Cenník inzercie | Mapa stránok | Mobil | facebook | English version
V databáze Na mape V burze Onkológia Reality Grafické štúdio
Posledná aktualizácia: 20. 3. 2015
DatabázaČlánky
 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Kategórie

*  Energetika a elektrotechnika  ›  Služby odborné  ›  Odborné poradenstvo

Kľúčové slová

Energetické službyEnergetika

Základné informácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR poskytujúca bezplatné odborné energetické poradenstvo

Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Tel.: +421 2 5824 8345
Tel.: +421 2 5824 8111
Fax: +421 2 5342 1019
E-mail: office@siea.gov.sk
Web: www.siea.sk

IČO: 00002801

Plytvanie energiou vo výrobných podnikoch môžu odhaliť energetické audity. Ich kvalita už podlieha kontrole.

Platby za energiu tvoria v mnohých výrobných firmách podstatnú časť rozpočtu. Preto by sa dalo očakávať, že nezávislá analýza efektívnosti či neefektívnosti pri nakladaní s energiou bude zaujímať väčšinu vlastníkov a manažérov podniku. Realita je však iná. Svedčia o tom, minimálne počty energetických auditov uskutočnených za posledné dva roky.

Energetické audity sa začali na Slovensku realizovať už v prvej polovici 90. rokov. Zahraničné, ale i domáce firmy, vtedy len s problémami hľadali skúsených špecialistov, ktorí boli schopní presne identifikovať, kde majú pri využívaní energie rezervy. Záverečné správy z dôsledných kvalitných auditov totiž štandardne obsahujú aj odporúčania, ako môžu podniky plytvanie energiou odstrániť a hlavne koľko ich budú prípadné opatrenia zamerané na úspory energie stáť, vrátane prepočtu, či sa im investícia vyplatí.

Povinnosť zo zákona

Keďže potenciál úspor energie v priemysle bol a je na Slovensku stále vysoký, z osvedčeného dobrovoľného nástroja sa pred piatimi rokmi stala povinnosť. V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES, v rámci zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti, sa mali do konca roku 2013 postupne uskutočniť energetické audity v priemyselných a pôdohospodárskych prevádzkach. Následne bol vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) č. 429/2009 Z. z. určený aj presný postup pri vykonávaní energetického auditu. Cieľom bolo zabezpečiť kvalitu služieb energetických špecialistov a umožniť firmám jednoduchý prístup k prehľadu, ako a kde môžu ušetriť energiu.

Iba desiatky hotových auditov

No hoci mali mať podľa zákona do konca roka 2011 audit vypracovaný stovky firiem v priemysle a pôdohospodárstve, hotové energetické analýzy má len zlomok z nich. Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá je zo zákona poverená prevádzkovaním Monitorovacieho systému efektívnosti pri využívaní energie, vrátane zberu údajov o navrhovaných opatreniach energetickej efektívnosti, bolo doručených za rok 2012 iba 41 hlásení od energetických audítorov, za rok 2011 to bolo len 22.

Dnes chýbajú informácie

Bohužiaľ, ako to už na Slovensku býva, aj pri tejto povinnosti formulovanej s najlepšími úmyslami sa ako prví ozvali tí, ktorých sa ani netýkala. Spochybňovanie auditov a poukazovanie na „zbytočnú“ finančnú a administratívnu záťaž podnikov určite veľa firiem odradilo od úmyslu nechať si audity vypracovať. Mnohé z nich pritom už dva roky mohli výrazne profitovať z úspor energie. S tým súvisia aj ďalšie negatívne dôsledky.

Práve v II. polovici roka 2013 sa pripravuje nové programovacie obdobie v oblasti využívania európskych fondov v rokoch 2014 až 2020. A z dôvodu nedostatočných informácií o potrebách priemyslu v uplatňovaní princípov energetickej efektívnosti je veľmi ťažké obhajovať a navrhovať potrebu podpory cielených opatrení v jednotlivých oblastiach.

V rokoch 2007 až 2013 pritom na opatrenia súvisiace s úsporami energie a využívaním obnoviteľných zdrojov energie získalo podporu zo štrukturálnych fondov 92 podnikov. Celková zazmluvnená suma nenávratných príspevkov určených na realizáciu týchto projektov prekročila 100 miliónov €. Ďalšie projekty budú podporené po vyhodnotení poslednej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevky.

Kontroly a sankcie

Pri analyzovaní a plánovaní vhodných opatrení na ďalšie obdobie sa pritom nemožno spoľahnúť ani na už doručené prehľady z realizovaných auditov. Kvalita, respektíve dôslednosť vyplnenia príslušného formulára je totiž veľmi rôznorodá. Časť auditov je očividne spracovávaná viac menej formálne, len aby bola „splnená“ povinnosť podľa zákona, samozrejme za smiešne nízke ceny. Keďže s podobným problémom sa už stretli aj iné krajiny, Európska únia navrhla protiopatrenia. V rámci novelizácie zákona o energetickej efektívnosti zákonom č. 69/2013 Z. z. bola zavedená kontrola kvality auditov a zároveň boli určené postihy pre autorov nekvalitných energetických auditov, vrátane návrhu na ich vyčiarknutie zo zoznamu audítorov vedeného MH SR. Aktuálne je v zozname zapísaných 190 špecialistov, ktorí majú oprávnenie vykonávať zákonom vyžadované audity. Keďže termín vypracovania energetických auditov pre podniky s väčšou spotrebou uplynie na konci roka 2013, je najvyšší čas nájsť si odborníka. Samozrejme, oplatí sa vybrať si takého, ktorý dokáže navrhnúť reálne úspory a nepripraví analýzu od stola.

Bezplatné poradenstvo

Firmy, ktoré majú pochybnosti, či sa na nich povinnosť realizovať energetický audit vzťahuje, prípade sa chcú vopred podrobnejšie informovať o možných prínosoch takejto analýzy alebo si len overiť použité postupy energetických audítorov, môžu pritom využiť bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU financovaného zo štrukturálnych fondov.

S povinnými energetickými auditmi v priemysle ráta Európska únia aj v budúcnosti. Uvažuje sa dokonca o skrátení povinnej frekvencie ich realizácie. Ale to je už predmetom pripravovaných legislatívnych úprav. Priamo priemyslu sa pritom týkajú viaceré zmeny. Väčšina z nich súvisí s aproximáciou práva EÚ, aktuálne predovšetkým Smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti. Pri spracovávaní návrhov zákonov a sekundárnej legislatívy SIEA úzko spolupracuje s MH SR, v ktorého gescii je tvorba energetickej legislatívy. Povinnosti vyplývajúce zo smernice treba do národnej legislatívy implementovať najneskôr do 5. júna 2014. Nakoľko ustanovenia smernice zasahujú naprieč celou energetikou, ale i používaním energie pri prevádzke budov, okrem zákona o energetickej efektívnosti bude treba novelizovať aj iné dotknuté zákony.

Pavol Kosa
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Článok bol publikovaný: 2. 10. 2013

 

Ako získať prehľad o možnostiach úspor energie

Podľa akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2011 – 2013 by malo Slovensko za uvedené obdobie dosiahnuť úsporu energie 8 362 TJ. Na znížení spotreby sa má tretinou podieľať priemysel. Ten v roku 2010 spotreboval 134 268 TJ energie v rôznych formách.

Jedným z nástrojov, ako získať prehľad o možnostiach úspor energie v podnikoch, je aj energetický audit. Každý manažér by mal mať záujem vedieť, do čoho sa mu oplatí investovať, aby mohol znížiť náklady na energiu. Audit mu môžu pripraviť aj odborníci spomedzi jeho zamestnancov. Alebo môže sporadicky či pravidelne využívať služby externých odborníkov. Časť najväčších spotrebiteľov energie na Slovensku má dokonca zákonom ustanovenú povinnosť hodnotiť spotrebu energie auditom.

Energetické audity sú aj prioritou Európskej únie. Úlohu zriadiť účinné systémy energetických auditov dostali členské krajiny ešte v roku 2006. Tento záväzok je aj súčasťou novej smernice o energetickej efektívnosti, ktorá bude zverejnená v Európskom vestníku do konca roka 2012. Slovenská republika má zavedený systém povinných energetických auditov pre väčších spotrebiteľov v priemysle a pôdohospodárstve.

Informácie z auditov nie sú užitočné len pre majiteľov spoločností. Záverečné hodnotiace správy auditov, ktoré musia obsahovať aj základné odporúčania s vyčíslením nákladov a možných úspor, slúžia aj na monitorovanie efektívnosti zrealizovaných opatrení a zmapovanie potenciálu úspor energie v celej krajine. „Ak väčšina povinných podnikov energetický audit vykoná, údaje bude môcť štát použiť ako hodnoverný základ pre plánovanie smerovania podpory na realizáciu úsporných opatrení,“ zdôrazňuje Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Ako dodáva, audit nie je kontrola, ale „vynútené poradenstvo“, ktoré má priniesť podnikom návody ako ušetriť. Zákonom požadovaný audit môžu vykonávať len odborníci zapísaní v zozname energetických audítorov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. Začiatkom októbra 2012 ich bolo na Slovensku 158.

Informácie o potenciáli úspor energie eviduje a vyhodnocuje SIEA, ktorá prevádzkuje monitorovací systém efektívnosti pri používaní energie. Okrem záverečných správ z energetických audítorov sa v systéme ukladajú aj dáta od ďalších povinných subjektov. Údaje o spotrebe energie a vykonaných opatreniach do systému poskytujú obchodné energetické spoločnosti, prevádzkovatelia „rozvodov energie“, ústredné orgány štátnej správy a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti a správcovia bytových domov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2.

Predstavitelia firiem, úradov i správcovia budov môžu detaily formulárov konzultovať s pracovníkmi agentúry. Využiť pri tom môžu i bezplatné energetické poradenstvo, ktoré SIEA poskytuje v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast. V rámci poradenského projektu agentúra pripravuje aj konferencie, na ktorých môžu záujemcovia získať najaktuálnejšie informácie z oblasti energetickej legislatívy a zároveň môžu zdieľať skúsenosti z realizácie konkrétnych opatrení. Doterajšie podujatia boli určené napríklad pre zástupcov obcí, verejnej správy, manažérov podnikov, priemyselných energetikov, dodávateľov a odberateľov energie, pracovníkov venujúcich sa ochrane vzdušia a projektantov podieľajúcich sa na obnove budov. Medzi najžiadanejšie však patrili práve konferencie venované energetickým auditom.

Článok bol publikovaný: 10. 10. 2012

 

 

Pracoviská

LokalitaObsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Poloha na mape

 

Údaje o firme Slovenská inovačná a energetická agentúra boli overené: 2. 7. 2015
Internetový zápis úplný. Uverejnený 12. 10. 2012

 
 
© 2005 - 2014 INFOMA Business Trading, spol. s r.o.     Development and Design by infomatim - Grafické štúdio, vydavateľstvo, reklamné a darčekové predmety